วันที่ 07/02/2563  ถึง 11/02/2563 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ (เดือนมาฆบูชา)   มีผู้สมัคร 152 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวปัทธวรรณ   กรุงเทพมหานคร  10 กุมภาพันธ์ 2563
       2    นางสาวโยธกา   กรุงเทพมหานคร  10 กุมภาพันธ์ 2563
       3    นางอนัญญา   พระนครศรีอยุธยา  10 กุมภาพันธ์ 2563
       4    นายธัช   กรุงเทพมหานคร  10 กุมภาพันธ์ 2563
       5    คุณอังสนา   พระนครศรีอยุธยา  10 กุมภาพันธ์ 2563
       6    พระอรรถชาติ   พระนครศรีอยุธยา  10 กุมภาพันธ์ 2563
       7    นางสาวทัศนี   พระนครศรีอยุธยา  10 กุมภาพันธ์ 2563
       8    คุณวิไล   พระนครศรีอยุธยา  10 กุมภาพันธ์ 2563
       9    คุณนันทา   พระนครศรีอยุธยา  10 กุมภาพันธ์ 2563
       10    นายธิรพัฒน์   พระนครศรีอยุธยา  10 กุมภาพันธ์ 2563
       11    Ven.Nanissara   พระนครศรีอยุธยา  10 กุมภาพันธ์ 2563
       12    Ven.Dhamathiha   พระนครศรีอยุธยา  10 กุมภาพันธ์ 2563
       13    Ven.Junaidi   พระนครศรีอยุธยา  9 กุมภาพันธ์ 2563
       14    Ven.Thit zana   พระนครศรีอยุธยา  9 กุมภาพันธ์ 2563
       15    Ven.Mar ni ta   พระนครศรีอยุธยา  9 กุมภาพันธ์ 2563
       16    Ven.Eindacariya   พระนครศรีอยุธยา  9 กุมภาพันธ์ 2563
       17    Ven.Surounna   พระนครศรีอยุธยา  9 กุมภาพันธ์ 2563
       18    Ven.Carinda   พระนครศรีอยุธยา  9 กุมภาพันธ์ 2563
       19    Ven.Vimalacara   พระนครศรีอยุธยา  9 กุมภาพันธ์ 2563
       20    Ven.Indacara   พระนครศรีอยุธยา  9 กุมภาพันธ์ 2563
       21    นางนิตยา   กรุงเทพมหานคร  9 กุมภาพันธ์ 2563
       22    คุณนันธิดา   ปทุมธานี  9 กุมภาพันธ์ 2563
       23    คุณจันทัมธร   ปทุมธานี  9 กุมภาพันธ์ 2563
       24    คุณปรัชญา   กรุงเทพมหานคร  9 กุมภาพันธ์ 2563
       25    คุณอรวีร์   นนทบุรี  9 กุมภาพันธ์ 2563
       26    คุณกันตินันท์   กรุงเทพมหานคร  9 กุมภาพันธ์ 2563
       27    นางสาวณัฐวดี   ปทุมธานี  9 กุมภาพันธ์ 2563
       28    นางนัฏพร   นนทบุรี  9 กุมภาพันธ์ 2563
       29    นางวัฒนา   กรุงเทพมหานคร  9 กุมภาพันธ์ 2563
       30    คุณทัศนีย์   กรุงเทพมหานคร  9 กุมภาพันธ์ 2563
       31    คุณธัญลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  9 กุมภาพันธ์ 2563
       32    คุณสราวรรณ   กรุงเทพมหานคร  9 กุมภาพันธ์ 2563
       33    คุณณปภัช   ปทุมธานี  9 กุมภาพันธ์ 2563
       34    คุณรักษณา   นนทบุรี  9 กุมภาพันธ์ 2563
       35    คุณปาลิตา   กรุงเทพมหานคร  9 กุมภาพันธ์ 2563
       36    นางสุจิต   สมุทรปราการ  9 กุมภาพันธ์ 2563
       37    นางสาวจิพัษรา   กรุงเทพมหานคร  9 กุมภาพันธ์ 2563
       38    นางพิกุล   ปทุมธานี  9 กุมภาพันธ์ 2563
       39    นางจันทนา   ปทุมธานี  9 กุมภาพันธ์ 2563
       40    นางนงนุช   กรุงเทพมหานคร  9 กุมภาพันธ์ 2563
       41    นางสาวชนิตา   กรุงเทพมหานคร  9 กุมภาพันธ์ 2563
       42    นางธัญลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  9 กุมภาพันธ์ 2563
       43    นางจรรยา   นนทบุรี  9 กุมภาพันธ์ 2563
       44    ศ.ดร.กฤษณา   นครปฐม  9 กุมภาพันธ์ 2563
       45    คุณสุภาพร   กรุงเทพมหานคร  9 กุมภาพันธ์ 2563
       46    นางอรพินธ์   กรุงเทพมหานคร  9 กุมภาพันธ์ 2563
       47    นางอรวรรณ   กรุงเทพมหานคร  9 กุมภาพันธ์ 2563
       48    นางพยอม   กรุงเทพมหานคร  9 กุมภาพันธ์ 2563
       49    นางพนิดา   กรุงเทพมหานคร  9 กุมภาพันธ์ 2563
       50    คุณลมัย   กรุงเทพมหานคร  9 กุมภาพันธ์ 2563
       51    นางพนิดา   กรุงเทพมหานคร  9 กุมภาพันธ์ 2563
       52    คุณวัฒนา   กรุงเทพมหานคร  9 กุมภาพันธ์ 2563
       53    แม่ชีทรงมาศ   กรุงเทพมหานคร  9 กุมภาพันธ์ 2563
       54    นางสาวสุภาวดี   กรุงเทพมหานคร  9 กุมภาพันธ์ 2563
       55    นางนันท์นิธิ   พระนครศรีอยุธยา  9 กุมภาพันธ์ 2563
       56    นางสร้อยทอง   กรุงเทพมหานคร  9 กุมภาพันธ์ 2563
       57    นางปุญลักษณ์   นนทบุรี  9 กุมภาพันธ์ 2563
       58    คุณอารีย์   นนทบุรี  9 กุมภาพันธ์ 2563
       59    คุณสุภารัตน์   สมุทรปราการ  9 กุมภาพันธ์ 2563
       60    คุณยม   นนทบุรี  7 กุมภาพันธ์ 2563
       61    คุณยม   นนทบุรี  7 กุมภาพันธ์ 2563
       62    นางสาวทัศนันท์   สุพรรณบุรี  7 กุมภาพันธ์ 2563
       63    นางสาวประเทือง   ปทุมธานี  7 กุมภาพันธ์ 2563
       64    ร.ต.ต ชัยวัฒน   ปทุมธานี  7 กุมภาพันธ์ 2563
       65    DarnellavaDarnellavaig   ปราจีนบุรี  7 กุมภาพันธ์ 2563
       66    นางอรุณ   กรุงเทพมหานคร  7 กุมภาพันธ์ 2563
       67    นางสาวปิยลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  6 กุมภาพันธ์ 2563
       68    นางสาววงศ์ทิพา   สุพรรณบุรี  6 กุมภาพันธ์ 2563
       69    นางกัณหา   กรุงเทพมหานคร  6 กุมภาพันธ์ 2563
       70    นางสมจิตร   นนทบุรี  6 กุมภาพันธ์ 2563
       71    นางสาวนางสาวบังอร   กรุงเทพมหานคร  6 กุมภาพันธ์ 2563
       72    นางวรณัน   กรุงเทพมหานคร  6 กุมภาพันธ์ 2563
       73    นางภณิตา   นนทบุรี  6 กุมภาพันธ์ 2563
       74    นางสาวนภรรท์   กรุงเทพมหานคร  3 กุมภาพันธ์ 2563
       75    นางสาวกาญจนา   ปทุมธานี  3 กุมภาพันธ์ 2563
       76    นางสาวสุนิทรา   ปทุมธานี  3 กุมภาพันธ์ 2563
       77    นางสาววริษฐา   กรุงเทพมหานคร  3 กุมภาพันธ์ 2563
       78    นางสาวเรืองรัตน์   เพชรบุรี  3 กุมภาพันธ์ 2563
       79    นายพนม   ปทุมธานี  3 กุมภาพันธ์ 2563
       80    นางสาวมานสา   สมุทรสาคร  3 กุมภาพันธ์ 2563
       81    นางสาวภารดี   สมุทรปราการ  3 กุมภาพันธ์ 2563
       82    นางจินดามาส   กรุงเทพมหานคร  3 กุมภาพันธ์ 2563
       83    นางวิพร   กรุงเทพมหานคร  3 กุมภาพันธ์ 2563
       84    นายสุทิน   กรุงเทพมหานคร  3 กุมภาพันธ์ 2563
       85    นางสาววชิ​ราภรณ์   นนทบุรี  2 กุมภาพันธ์ 2563
       86    นายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  2 กุมภาพันธ์ 2563
       87    นางสาวภคร   กรุงเทพมหานคร  1 กุมภาพันธ์ 2563
       88    นางพรรณพิไล   นนทบุรี  1 กุมภาพันธ์ 2563
       89    นางเยาวรัตน์   กาญจนบุรี  1 กุมภาพันธ์ 2563
       90    นางประหยัด   นครสวรรค์  1 กุมภาพันธ์ 2563
       91    น.ส.พัชมน   กรุงเทพมหานคร  1 กุมภาพันธ์ 2563
       92    นางสาวจารุวรรณ   กรุงเทพมหานคร  1 กุมภาพันธ์ 2563
       93    นางสาวิตรี   กรุงเทพมหานคร  31 มกราคม 2563
       94    OlegannormOlegannorma   ระยอง  31 มกราคม 2563
       95    นางวิมพ์วิภา   นครสวรรค์  31 มกราคม 2563
       96    นางสาวนิศาชล   นครสวรรค์  31 มกราคม 2563
       97    นางสาวชุตินันท์   กรุงเทพมหานคร  31 มกราคม 2563
       98    นางอติญา   กรุงเทพมหานคร  30 มกราคม 2563
       99    นางประกายกานต์   ปทุมธานี  30 มกราคม 2563
       100    นางบรรจง   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2563
       101    นางสาวจรรยา   อุตรดิตถ์  27 มกราคม 2563
       102    นางสาวธนัท   พระนครศรีอยุธยา  27 มกราคม 2563
       103    นางสาวน้ำอ้อย   กรุงเทพมหานคร  27 มกราคม 2563
       104    นางสาวจิตราพัชร   นนทบุรี  26 มกราคม 2563
       105    พ.ต.ท.หญิงสมมาตร์   สระบุรี  25 มกราคม 2563
       106    นางสาวทรรศน์พร   กรุงเทพมหานคร  25 มกราคม 2563
       107    นายธีรภาพ   กรุงเทพมหานคร  25 มกราคม 2563
       108    นางศรณ์กมล   กรุงเทพมหานคร  25 มกราคม 2563
       109    นางสาวธัญญธร   กรุงเทพมหานคร  25 มกราคม 2563
       110    นางสาววราภรณ์   กรุงเทพมหานคร  25 มกราคม 2563
       111    นายวรพล   กาญจนบุรี  25 มกราคม 2563
       112    นางสาวกุลจิรา   กาญจนบุรี  25 มกราคม 2563
       113    นางสาวปรินกา   กรุงเทพมหานคร  25 มกราคม 2563
       114    นางสาวปานรดา   สมุทรปราการ  24 มกราคม 2563
       115    นายธนาโชค   ภูเก็ต  23 มกราคม 2563
       116    นางสาว ภัณฑิลา   อ่างทอง  23 มกราคม 2563
       117    นายนรวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  23 มกราคม 2563
       118    นางกิตติยา   กรุงเทพมหานคร  22 มกราคม 2563
       119    นายสมพร   สงขลา  22 มกราคม 2563
       120    นางสาวปนัดดา   ปทุมธานี  20 มกราคม 2563
       121    นางสาว เนื้อทิพย์   นนทบุรี  20 มกราคม 2563
       122    นางสาว เกรียงศิริ   ปทุมธานี  20 มกราคม 2563
       123    นางนฤมล   พระนครศรีอยุธยา  20 มกราคม 2563
       124    นายถาวร   นครสวรรค์  20 มกราคม 2563
       125    นายสุดเขต   นครสวรรค์  20 มกราคม 2563
       126    นายปรัชญา   นนทบุรี  19 มกราคม 2563
       127    นางบุษยจรรย์   นนทบุรี  19 มกราคม 2563
       128    นางสาววิภาวี   นนทบุรี  19 มกราคม 2563
       129    นางสาวอรวีร์   นนทบุรี  19 มกราคม 2563
       130    นางนฤมล   กรุงเทพมหานคร  18 มกราคม 2563
       131    นางสาวชนัญพัทธ์   อุทัยธานี  18 มกราคม 2563
       132    นางสาวนิศารัตน์   กรุงเทพมหานคร  17 มกราคม 2563
       133    นายจิรเมศร์   กรุงเทพมหานคร  15 มกราคม 2563
       134    นางสาวพัฒนา   นนทบุรี  15 มกราคม 2563
       135    น.ส.สุปรียา   ปทุมธานี  15 มกราคม 2563
       136    นางสาวพันธกานต์   สมุทรปราการ  15 มกราคม 2563
       137    นางสาวภารดี   นนทบุรี  14 มกราคม 2563
       138    นางกมลชนก   กรุงเทพมหานคร  13 มกราคม 2563
       139    นายชะรงค์   พัทลุง  13 มกราคม 2563
       140    นส.สาลินี   ลพบุรี  10 มกราคม 2563
       141    นางสาววาสนา   กรุงเทพมหานคร  8 มกราคม 2563
       142    นางสาวชญาพัฒน์   กาญจนบุรี  6 มกราคม 2563
       143    นางสุดใจ   พระนครศรีอยุธยา  17 ธันวาคม 2562
       144    นางสาวศิรภัสสร   กรุงเทพมหานคร  10 ธันวาคม 2562
       145    นางสาวยม   นนทบุรี  8 ธันวาคม 2562
       146    ว่าที่พันตวีระพงษ์   มหาสารคาม  26 พฤศจิกายน 2562
       147    นางรณิดา   นนทบุรี  22 พฤศจิกายน 2562
       148    นางโสภี   นนทบุรี  22 พฤศจิกายน 2562
       149    นางรณิดา   นนทบุรี  22 พฤศจิกายน 2562
       150    นางสาวสุขนที   กรุงเทพมหานคร  21 พฤศจิกายน 2562
       151    นางสาวรัชนีย์   นนทบุรี  21 พฤศจิกายน 2562
       152    ว่าที่ร้อยลลิตา   กรุงเทพมหานคร  21 พฤศจิกายน 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassanathai800@gmail.com
© 2020 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)