สถาบันโลนส์วิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170

โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144
มือถือ 08 4161 5395
E-mail:
[email protected] (แม่ชีศรินรัตน์)