ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนกันยายน 2560 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
21
เจียรนัย
กรุงเทพมหานคร
25 กันยายน 2560
22
สุดารัตน์
ปทุมธานี
25 กันยายน 2560
23
วาสนา
พะเยา
24 กันยายน 2560
24
สายธาร
นนทบุรี
24 กันยายน 2560
25
สุธาสินี
สมุทรปราการ
22 กันยายน 2560
26
ประภาพร
สิงห์บุรี
22 กันยายน 2560
27
กัณธิมา
มุกดาหาร
22 กันยายน 2560
28
ศิรินุช
กรุงเทพมหานคร
22 กันยายน 2560
29
ณิชมน
กรุงเทพมหานคร
22 กันยายน 2560
30
สิรินกาญจน์
กรุงเทพมหานคร
22 กันยายน 2560
31
จักรกฤช
กรุงเทพมหานคร
21 กันยายน 2560
32
สุนทรีย์
สมุทรปราการ
20 กันยายน 2560
33
พรรณพิไล
นนทบุรี
20 กันยายน 2560
34
ทิวานันท์
กรุงเทพมหานคร
18 กันยายน 2560
35
เกณฑกานต์
กรุงเทพมหานคร
18 กันยายน 2560
36
อัฏนา
กรุงเทพมหานคร
18 กันยายน 2560
37
ภาสกร
กรุงเทพมหานคร
18 กันยายน 2560
38
ทศพล
กรุงเทพมหานคร
18 กันยายน 2560
39
กิตติภัฏ
กรุงเทพมหานคร
18 กันยายน 2560
40
วิกิจ
สมุทรปราการ
18 กันยายน 2560
 
ทั้งหมด 83 รายการ 2 / 5