ผู้อำนวยการส่วนวางแผนฯ
ปฏิทินกิจกรรม
หลักสูตรอบรม
หลักสูตรทั้งหมด
ประกาศและระเบียบ
 • ประกาศ การแบ่งส่วนงาน 2556 ราชกิจจานุเบกษา
 • การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. 2556 ภายใน
 • อัตราค่าบำรุงการใช้อาคารและสถานที่ มจร อยุธยา พ.ศ. 2552
 • ข้อบังคับ กองทุนวิปัสสนาธุระ 2546
 • ดูประกาศและระเบียบทั้งหมด
  คู่มือกิจกรรมส่วนวางแผนฯ
 • คู่มือพระธรรมวิทยากร กรมการศาสนา
 • แบบรายงานการปฏิบัติงานของหัวหน้าทดลองปฏิบัติงานและพระวิทยากรทดลองปฏิบัติงาน
 • คู่มือการประกันคุณภาพ สถาบันวิปัสสนาธุระ 2559
 • รวมเอกสารประกันคุณภาพ 60
 • ดูคู่มือกิจกรรมทั้งหมด
  ทำเนียบพระวิทยากร/พุทธอาสา
 • ทำเนียบพระวิทยากร
 • พุทธอาสาสมัคร
 • ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรม
 • วัดอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
 • มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
 • ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
 • ค่ายริมขอบฟ้าเมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ
 • สถิติเว็บไซต์
  ออนไลน์ 2 คน
  วันนี้ 19 คน
  เมื่อวานนี้ 20 คน
  เดือนนี้ 234 คน
  เดือนที่ผ่านมา 718 คน
  ทั้งหมด 16,058 คน
  เริ่มนับวันที่ 9 ธันวาคม 2558
  Facebook ส่วนวางแผนฯ
  ผอ.ส่วนวางแผนฯ.


  พระมหาวิชาญ สุวิชาโน (บัวบาน)
  ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
  น.ธ.เอก,ป.ธ.๔,พธ.ม.(ธรรมนิเทศ)

  เกิดเวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๑

  ภูมิลำเนาอยู่ที่ ๑๔๙ หมู่ ๑๒ บ้านเลิศอรุณ ตำบลทัพทัน อ.สังขะ จังหวัดสุรินทร์

        พระมหาวิชาญ สุวิชาโน (บัวบาน) พระนักเผยแผ่ พระวิทยากร นักบรรยายธรรม ที่เป็นที่รู้จักดีรูปหนึ่งของเมืองไทยในปัจจุบัน ท่านเกิด เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ บรรพชาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งหัวหน้า พระธรรมวิทยากรค่ายวัยใส มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผู้อำานวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ประวัติ

        พระมหาวิชาญ สุวิชาโน (บัวบาน) ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๑ ที่จังหวัดสุรินทร์ หลังท่านบรรพชาในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ท่านได้ ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสำาเร็จ นักธรรมเอก และเปรียญธรรม ๔ ประโยค และเป็นครูสอนปริยัติธรรม  วัดปราสาทศิลาราม  จังหวัดสุรินทร์  และวัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร ต่อมาหลังจากท่านได้สำาเร็จปริญญาตรีพุทธ ศาสตรบัณฑิต ท่านได้ออกปฏิบัติธรรม ณ วิเวกอาศรม โดยการควบคุมให้ วิปัสสนากรรมฐานโดย พระอาจารย์ ภัททันตะ อาสภเถระ  ธัมมาจริยะเป็นเวลา ๒ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๓๗ และได้ปฏิบัติธรรม ณ วัดหนอง ป่าพง จ.อุบลราชธานี และวัดกันตศีลาวาส จ.นครพนม สาขาวัดหนองป่า พง เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๙-๒๕๔๑

  การศึกษา

        พระมหาวิชาญ สุวิชาโน ในวัยเด็ก เรียนชั้นประถมศีกษา ที่ โรงเรียน บ้านเลิศอรุณ ต.ทัพทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์ จนจบชั้น ป.๖ หลังจากนั้นได้ มาศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ที่ในตัวอำาเภอที่โรงเรียนสังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อันเป็นโรงเรียนประจำาอำาเภอ จนจบชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในช่วงปิดภาค การศึกษาฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๒๗ นั้นเอง ท่านก็ได้บรรพชาสามเณรด้วยความ ศรัทธาที่จะทิ้งทางโลก เพื่อแสวงหาสัจธรรมและรับใช้พระพุทธศาสนา หลังบรรพชาอุปสมบท ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา ซึ่งเป็น โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และ ได้เรียนพระปริยัติธรรม คือ ธรรมะและบาลีควบคู่ไปด้วย สำาเร็จการศึกษา พระปริยัติธรรมระดับนักธรรมชั้นเอก ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑  และเปรียญธรรม ๔ ประโยค พ.ศ. ๒๕๓๔

        จากนั้นท่านได้ศึกษาต่อจนสำาเร็จปริญญาตรีพุทธ- ศาสตรบัณฑิต (เอกจิตวิทยาสังคม) จากคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรุ่นที่๓๙ ในพ.ศ.๒๕๓๗ และสำาเร็จปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  (สาขาธรรมนิเทศ)  จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัย รุ่นที่ ๑๑ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยท่านได้ทำาวิทยานิพนธ์ เรื่อง กระบวนฝึกอบรมบุคคากรทางพระพุทธศาสนาของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

  ตำแหน่งงานทางคณะสงฆ์

  •  พ.ศ. ๒๕๓๗–๒๕๔๒ ดำารงตำาแหน่งทางพระสังฆาธิการเป็นเจ้าอาวาส วัดเลิศอรุณวราราม ตำาบลทัพทัน อำาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

  การทำางานเพื่อสังคม
        หลังจากท่านสำาเร็จการศึกษาปริญญาโทพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาธรรมนิเทศ) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ท่านได้ลาออกจากการดำารงตำาแหน่งเจ้าอาวาส มาปฏิบัติ หน้าที่ในกรุงเทพมหานคร ในตำาแหน่งพระวิปัสสนาจารย์ของฝ่ายวิปัสสนา- ธุระ ต่อมาได้ย้ายมาฝ่ายบริการฝึกอบรมส่วนธรรมนิเทศ เพื่อเผยแพร่และ นำาการปฏิบัติธรรมแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยมีผลงานการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาจนเป็นที่ประจักษ์ มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ดังนี้ิ

  • พระวิปัสสนาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  • วิทยากร ค่ายคุณธรรม ค่ายธรรมทายา • ครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาใน โรงเรียนวัดกัลยาณ์ โรงเรียนพระตำหนัก โรงเรียนสวนกุหลาบ โรงเรียน ราชวินิต  รงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์  รงเรียนสังขะ  รงเรียนสวนส้ม โรงเรียนทวีธาภิเษก และโรงเรียนจิตรลดา • วิทยากรโครงการ กองทัพธรรม กองทัพไทยการศึกษารวมใ เมืองไทยห่างไกลยาเสพติด • ดำาเนินโครงการ ประเมินเสนอแนะและพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ • โครงการโพธิสัตว์น้อย และ โครงการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่(สสส.)• ดำาเนินโครงการเผยแผ่ศีลธรรมนำธรรมะ สู่สังคม วิทยากรกิจกรรม ธรรมะสู่โรงเรียน • กิจกรรม ค่ายวัยใส • กิจกรรม ธรรมะนำสมัย • กิจกรรม ธรรมะพัฒนาองค์กร• โครงการพัฒนาครูนักเรียน โรงเรียนวิถีพุทธ • หัวหน้าฝ่ายบริการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- ราชวิทยาลัย

  คติธรรมประจำใจ

  • อุทิศตนเพื่อพุทธศาสนา ปรารถนาให้ตนและคนอื่นพ้นทุกข์

  • ปัจจุบันขณะ เป็นประตูสู่ความสุข สงบ ร่มเย็น ที่นี่ เดี๋ยวนี้ ไม่ต้อง รอชาติไหน

  ถ้าไม่มองสิ่งที่ขา จะไม่พลาดสิ่งที่มี

  พระมหาวิชาญ สุวิชาโน ได้ตั้ง ค่ายธรรมทายา ขึ้น เพื่ออบรม คุณธรรมในปี ๒๕๔๑ ที่วัดเลิศอรุณวราราม ต.ทัพทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ต่อ มาได้เปลี่ยนชื่อเป็น ค่ายวัยใส เมื่อปี ๒๕๕๐ และนำค่ายมาสังกัดในฝ่าย บริการฝึกอบรม ส่วนธรรมนิเทศ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย

  กิจกรรมเด่นด้านส่งเสริมคุณธรรมและการปฏิบัติธรรม

  ๑. โรงเรียนวิถีพุทธ www.vitheebuddha.com

  ๒. ค่ายวัยใส www.kaiwaisai.com

  ๓. ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน www.vipassanathai.org

  ๔. เครือข่ายพระธรรมวิทยากร

  ๕. เครือข่ายพุทธอาสาสมัคร

  ๖. เครือข่ายคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธ แห่งประเทศไทย  (คขวท.)
   

  ตำแหน่งงานปัจจุบัน

  • ผู้อำานวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  • รับผิดชอบดูแลการดำาเนินงาน การสอนวิปัสสนากรรมฐาน ตามแบบ

  สติปัฎฐาน ๔ ประจำาสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  • รับผิดชอบดูแลการดำาเนินงาน ค่ายคุณธรรม ค่ายวัยใส มหาวิทยา- ลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  • รับผิดชอบดูแลการดำาเนินงาน โรงเรียนวิถีพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำานักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
   

  ที่พำนักปัจจุบัน

  วัดอโยธยา ตำาบลหันตรา อำาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนคร- ศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐  www.watayodhaya.com

  ติดต่อ อีเมล์ : charnb008@gmail.com โทร. 087 073 5035 Line id: charnb007

  ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
  โทร. 0 3524 8008
  E-mail: charnb008@gmail.com, ch_koki@hotmail.com, happiness2009@hotmail.com