ธรรมะวันนี้
ประเภท คำค้น
จิตใจ 6
จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ การฝึกจิต ให้เกิดผลดี [๐๓.๐๖] (๒๕/๑๓) (เปิดอ่าน568) 29/01/2560
จิตใจ5
จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ การฝึกจิต ให้เกิดผลดี [๐๓.๐๖] (๒๕/๑๓) (เปิดอ่าน543) 09/01/2560
จิตใจ4
สุทุทฺทสํ สุนิปุณํ ยตฺถ กามนิปาตินํ จิตนั้นเห็นได้แสนยาก ละเอียดอ่อนยิ่งนัก มักตกไปหาอารมณ์ที่ใคร่[๐๓.๐๔] (๒๕/๑๓) (เปิดอ่าน628) 28/12/2559
จิตใจ3
ผนฺทนํ จปลํ จิตฺตํ ทุรกฺขํ ทุนฺนิวารยํ จิตมีธรรมชาติดิ้นรน กวัดแกว่ง รักษายาก ห้ามยาก[๐๓.๐๓] (๒๕/๑๓) (เปิดอ่าน452) 25/12/2559
จิตใจ2
จิตฺเตน นียติ โลโก โลกอันจิตย่อมนำไป[๐๓.๐๒] (๑๕/๑๘๑) (เปิดอ่าน456) 24/12/2559
จิตใจ1
มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา ธรรมทั้งหลาย มีใจนำหน้า[๐๓.๐๑] (๒๕/๑๑) (เปิดอ่าน480) 20/11/2559
ฝึกตน36
อตฺตทตฺถํ ปรตฺเถน พหุนาปิ น หาปเย การทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น ถึงจะมาก ก็ไม่ควรให้เป็นเหตุทำลายประโยชน์ที่เป็นจุดหมายของตน อตฺตทตฺถมภิญฺญาย สทตฺถปสุโต สิยา กำหนดประโยชน์ที่หมายของตนให้ (เปิดอ่าน570) 13/11/2559
ฝึกตน35
น ปเรสํ วิโลมานิ น ปเรสํ กตากตํ ไม่ควรใส่ใจคำแสลงหูของผู้อื่นไม่ควรแส่มองธุระที่เขาทำและยังไม่ทำ อตฺตโน ว อเวกฺเขยฺย กตานิ อกตานิ จ ควรตั้งใจตรวจตราหน้าที่ของตนนี่แหละทั้งที่ทำแล้วและยังไม่ทำ[๐๒.๓๕] (๒๕/๑๔) (เปิดอ่าน617) 03/11/2559
ฝึกตน34
อตฺตตฺถปญฺญา อสุจี มนุสฺสา พวกคนสกปรก คิดเอาแต่ประโยชน์ของตัว[๐๒.๓๔] (๒๕/๒๙๖) (เปิดอ่าน484) 12/10/2559
ฝึกตน33
นาญฺญ ํ นิสฺสาย ชีเวยฺย ไม่พึงอาศัยผู้อื่นยังชีพ[๐๒.๓๓] (๒๕/๑๓๔) (เปิดอ่าน486) 05/10/2559
ฝึกตน32
อตฺตานํ นาติวตฺเตยฺย ไม่ควรลืมตน[๐๒.๓๒] (๒๗/๒๓๖๙) (เปิดอ่าน439) 02/10/2559
ฝึกตน31
อตฺตานเมว ปฐมํ ปฏิรูเป นิเวสเย อถญฺญมนุสาเสยฺย น กิลิสฺเสยฺย ปณฺฑิโต ทำตนนี่แหละ ให้ตั้งอยู่ในความดีอันสมควรก่อนจากนั้นจึงค่อยพร่ำสอนผู้อื่น บัณฑิตไม่ควรมีข้อมัวหมอง[๐๒.๓๑] (๒๕/๒๒) (เปิดอ่าน497) 30/09/2559
ฝึกตน30
ปเรสํ หิ โส วชฺชานิ โอปุนาติ ยถาภุสํ โทษคนอื่นเที่ยวกระจาย เหมือนโปรยแกลบ อตฺตโน ปน ฉาเทติ กลึว กิตวา สโฐ แต่โทษตนปิดไว้ เหมือนพรานนกเจ้าเล่ห์แฝงตัวบังกิ่งไม้[๐๒.๓๐] (๒๕/๒๘) (เปิดอ่าน492) 24/09/2559
ฝึกตน29
สุทสฺสํ วชฺชมญฺเญสํ โทษคนอื่น เห็นง่าย อตฺตโน ปน ทุทฺทสํ แต่โทษตน เห็นยาก[๐๒.๒๙] (๒๕/๒๘) (เปิดอ่าน410) 24/09/2559
ฝึกตน28
อตฺตานญฺเจ ตถา กยิรา ยถญฺญมนุสาสติ ถ้าพร่ำสอนผู้อื่นฉันใด ก็ควรทำตนฉันนั้น[๐๒.๒๘] (๒๕/๒๒) (เปิดอ่าน540) 20/09/2559
ฝึกตน27
ยทตฺตครหี ตทกุพฺพมาโน ติตนได้ด้วยข้อใด อย่าทำข้อนั้น (๒๕/๔๐๙) (เปิดอ่าน471) 15/09/2559
ฝึกตน26
ปฏิมํเสตมตฺตนา จงพิจารณา(ตรวจสอบ) ตนด้วยตนเอง (๒๕/๓๕) (เปิดอ่าน680) 31/08/2559
ฝึกตน25
อตฺตนา โจทยตฺตานํ จงเตือนตนด้วยตนเอง (๒๕/๓๕) (เปิดอ่าน578) 28/08/2559
ฝึกตน24
โย สหสฺสํ สหสฺเสน สงฺคาเม มานุเส ชิเน เอกญฺจ เชยฺยมตฺตานํ ส เว สงฺคามชุตฺตโม ถึงผู้ใดจะชนะเหล่าชน ได้พันคนพันครั้งในสงคราม ก็หาชื่อว่าเป็นผู้ชนะยอดเยี่ยมไม่ ส่วนผู้ใดชนะตนคนเดียวได้ ผู้นั้นแล ชื่อว่าผู้ชนะยอดเยี่ยมในสงคราม (๒๕/๑๘) (เปิดอ่าน453) 23/08/2559
ฝึกตน23
อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย ชนะตนนี่แล ดีกว่า(๒๕/๑๘) (เปิดอ่าน446) 19/08/2559
ทั้งหมด 121 รายการ 2 / 7
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2020 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู