คำค้น
 
ชื่อ : พระราชสิทธิมุนี วิ
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด
ชื่อ : พระปลัดสมภาร
นามสกุล :
ฉายา : สมภาโร
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด
ชื่อ : พระมหาวิชาญ
นามสกุล : บัวบาน
ฉายา : สุวิชาโน
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด
ชื่อ : พระอาจารย์วิหาร
นามสกุล : เที่ยงไธสง
ฉายา : เขมวโร
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด
ชื่อ : พระครูใบฎีกาชัยพล
นามสกุล : จรูญทวีทรัพย์
ฉายา : โสภโณ
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด
ชื่อ : พระครูศรีนิคมพิทักษ์
นามสกุล :
ฉายา : วิโรจโน
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด
ชื่อ : พระญาณสุนทร,รศ.พิเศษ
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด
ชื่อ : พระครูโฆสิตพุทธิศาสตร์ ดร.
นามสกุล : เณรสุวรรณ
ฉายา : วชิรญาโณ
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด
ชื่อ : พระนคร
นามสกุล : ทรัพย์ขำ
ฉายา : อริโย
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : เพชรบูรณ์
รายละเอียด
ชื่อ : พระกิจจา
นามสกุล : -
ฉายา : กิตฺติสาโร
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด
ชื่อ : พระกิตติเชษฐ์
นามสกุล : -
ฉายา : สิริวฒฺโก
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : ลำปาง
รายละเอียด
ชื่อ : พระคมสัน
นามสกุล :
ฉายา : ธมฺมาวุโธ
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : ลำปาง
รายละเอียด
ชื่อ : พระครูกันตธีมโมภาส
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : นครราชสีมา
รายละเอียด
ชื่อ : พระคัมภีร์เทพ
นามสกุล : วรรธน์นศรี
ฉายา : ธมฺมิโก
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : นนทบุรี
รายละเอียด
ชื่อ : พระครูกิตติวชิราทร
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด
ชื่อ : พระครูกิตติสุวรรณาภรณ์
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด
ชื่อ : พระครูเกษมลีลากร
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : สุพรรณบุรี
รายละเอียด
ชื่อ : พระครูขันติธรรมาภิบาล
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : กระบี่
รายละเอียด
ชื่อ : พระครูจารุเขมากร
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : จันทบุรี
รายละเอียด
ชื่อ : พระครูธรรมธรสัมพันธ์
นามสกุล :
ฉายา : ถิรธมโม
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : ปทุมธานี
รายละเอียด
ชื่อ : พระครูประภากรโสภณ
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : สระแก้ว
รายละเอียด
ชื่อ : พระครูปลัดสราวุธ
นามสกุล :
ฉายา : สุหชฺโช
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : กระบี่
รายละเอียด
ชื่อ : พระครูพิบูลกิจจารักษ์
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด
ชื่อ : พระครูพิพิธสารคุณ
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : บุรีรัมย์
รายละเอียด
ชื่อ : พระครูพิศิษฎ์ชัยโชติ
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด
ชื่อ : พระครูภาวนาวิริยานุโยค วิ
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด
ชื่อ : พระครูมโนสิทธิการ
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : ลพบุรี
รายละเอียด
ชื่อ : พระครูวิวิธธรรมานุสิฐ
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด
ชื่อ : พระครูวิบูลย์เจติยาภิรม
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : นครปฐม
รายละเอียด
ชื่อ : พระครูสุชาติวรคุณ
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด
ชื่อ : พระครูสุวรรณกิจสุนทร
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : อ่างทอง
รายละเอียด
ชื่อ : พระครูสมุห์เกิด
นามสกุล : ปุญฺญากาโม
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด
ชื่อ : พระครูสมุห์ประสิทธิ์
นามสกุล : สิริปญฺโญ
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด
ชื่อ : พระครูสมุห์ประเสริฐ จารุธมฺโม
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด
ชื่อ : พระครูสมุห์ณรงค์ ฉนฺทธมฺโม
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
รายละเอียด
ชื่อ : พระครูสังฆรักษ์ไพโรจน์ เขมจิตฺโต
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : สิงห์บุรี
รายละเอียด
ชื่อ : พระจตุรวิทย์ อุตฺตโม
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : ชัยภูมิ
รายละเอียด
ชื่อ : พระณรงค์ศักดิ์ หิริธมฺโม
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : ลพบุรี
รายละเอียด
ชื่อ : พระทะนง สิริปญฺโญ
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : นนทบุรี
รายละเอียด
ชื่อ : พระนเรศ ปญฺาธโร
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด
ชื่อ : พระใบฏีกาปฐมพจน์ สนฺตจิตโต
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด
ชื่อ : พระประจักษ์ ฐานทินฺโน
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด
ชื่อ : พระปราณภัท กุลชาโต
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด
ชื่อ : พระปลัดปรีชา คนฺธโก
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : ปทุมธานี
รายละเอียด
ชื่อ : พระปลัดไพบูลย์ สนฺตจิตฺโต
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : จันทบุรี
รายละเอียด
ชื่อ : พระปลัดสมชาติ ธมฺมโชโต
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : นนทบุรี
รายละเอียด
ชื่อ : พระพงษ์สิทธิ์
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : นนทบุรี
รายละเอียด
ชื่อ : พระไพบูลย์ วิปุโล
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด
ชื่อ : พระพิสิฐชัย ปริปุณฺณสีโล
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด
ชื่อ : พระมหาเจียม ชยมงฺคโล
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด
ชื่อ : พระมหาฉลอง ชยธมฺโม
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : ชัยนาท
รายละเอียด
ชื่อ : พระมหาณัชพล พนธญาโณ
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : สระบุรี
รายละเอียด
ชื่อ : พระมหานุกูล อภิปุณฺโณ
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด
ชื่อ : พระมหาบุญชู เขมจารี
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด
ชื่อ : พระมหาบุญลือ ปุณณโก
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด
ชื่อ : พระมหาประสิทธิ์ชัย ปณฺฑิโต
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : นครปฐม
รายละเอียด
ชื่อ : พระมหามีนา ถาวโร
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : ลำปาง
รายละเอียด
ชื่อ : พระครูภาวนาสารบัณฑิต(เมธา จนฺทสาโร)
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด
ชื่อ : พระมหาวิเชียร ปาริชาโน
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด
ชื่อ : พระมหาวิมล โชติธมฺโม
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด
ชื่อ : พระมหาสุชาติ ฐานิสฺสโร
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด
ชื่อ : พระมหาแสงอรุณ ฐิติโก
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : ภูเก็ต
รายละเอียด
ชื่อ : พระมหาไสว ญาณวีโร
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด
ชื่อ : พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด
ชื่อ : พระรัตนชัย ชุติปญฺโญ
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : พะเยา
รายละเอียด
ชื่อ : พระวรชัย สุวโจ
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด
ชื่อ : พระวันชัย สุชาโต
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : สุพรรณบุรี
รายละเอียด
ชื่อ : พระวิชัย ญายสุปฏิปนฺโน
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : สมุทรสาคร
รายละเอียด
ชื่อ : พระวิหาร เขมวโร
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด
ชื่อ : พระวีรพงษ์ วีรวังโส
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด
ชื่อ : พระสมชาย ขนฺติธมฺโม
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : ปทุมธานี
รายละเอียด
ชื่อ : พระปลัดสมภาร สมภาโร ผศ.
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด
ชื่อ : พระสมุห์คูณ ติกขปญฺโญ
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : ลพบุรี
รายละเอียด
ชื่อ : พระสมุห์ธราธร านธมฺโม
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : นครปฐม
รายละเอียด
ชื่อ : พระสามารถ สมาจาโร
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : สงขลา
รายละเอียด
ชื่อ : พระแสงอรุณ ฐิติโก
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : กระบี่
รายละเอียด
ชื่อ : พระอธิการปิยะ ปิยชโน
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : สุพรรณบุรี
รายละเอียด
ชื่อ : พระอธิการเกรียงศักดิ์ ขนฺติโก
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : ชลบุรี
รายละเอียด
ชื่อ : พระเอกลักษณ์ ฐิตปญฺโญ
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : อุทัยธานี
รายละเอียด
ชื่อ : นายแพทย์จำลอง ดิษยวณิช
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : เชียงใหม่
รายละเอียด
ชื่อ : พระครูมงคลศีลวัตร
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด
ชื่อ : พระสุระศักดิ์ ธุวสีโร
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด
ชื่อ : พระพงศ์ประพันธ์ อสโม
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด
ชื่อ : พระครูพิพัฒน์กิตติคุณ
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : พัทลุง
รายละเอียด
ชื่อ : พระนิคม ขมจิตฺโต
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : เพชรบูรณ์
รายละเอียด
ชื่อ : พระครูอัมพวันภัทรคุณ
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด
ชื่อ : พระสมุห์วันชัย เกสลธมฺโม
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด
ชื่อ : พระครูใบฎีกาสุรเวช ปภัสฺสโร
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : สุพรรณบุรี
รายละเอียด
ชื่อ : พระมหานิยม สีลสํวโร
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : นครราชสีมา
รายละเอียด
ชื่อ : พระครูปลัดพิชสุกัณฑ์ สุวณฺณธมฺโม
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : เลย
รายละเอียด
ชื่อ : พระสุรินทร์ ธีรปญฺโญ
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : นครนายก
รายละเอียด
ชื่อ : พระมหาวินัย วชิรเมธี
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด
ชื่อ : พระมหาเดี่ยวสิงห์ สุทธิจิตโต
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : ปราจีนบุรี
รายละเอียด
ชื่อ : พระรชต ปิยธมฺโม
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : นครปฐม
รายละเอียด
ชื่อ : พระพิสิษฐ์ สุจิณฺโณ
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : ชุมพร
รายละเอียด
ชื่อ : พระครูกัลยพิรม ปัญญาวโร
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : บุรีรัมย์
รายละเอียด
ชื่อ : VEN SUNJIB SRAMAN
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด
ชื่อ : พระครูนนทคุณวิสุทธิ์
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : นนทบุรี
รายละเอียด
ชื่อ : พระญาณสุนทร รศ.พิเศษ
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด
ชื่อ : พระครูสุตวิชรานุศาสก์
นามสกุล :
ฉายา :
ตำแหน่ง : พระวิปัสสนาจารย์
จังหวัด : กำแพงเพชร
รายละเอียด
ทั้งหมด 111 รายการ 1 / 2
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู