รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภออุทัย
เลขที่ 417-2-45937-4
บัญชีประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ"
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ vipassana.officer@gmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 2251  อุตสาหกรรมจังหวัด(เตรียมความพร้อมเป็น อสจ.)"รุ่นที่ 3  3 พฤศจิกายน 2557  ร้อยเอ็ด  7,393
 2252  โรงเรียนวชิรป่าซาง  30 ตุลาคม 2557  ลำพูน  99
 2253  คุณวสันต์  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2254  นางกิตติกาญจน์ ปานแดง  6 ตุลาคม 2557  นนทบุรี  
 2255  นางกรุณา แย้มจิตร  6 ตุลาคม 2557  สระบุรี  
 2256  นายทองเจือ เจี่ยไพบูลย์  6 ตุลาคม 2557  พระนครศรีอยุธยา  
 2257  นางบรรจง ต้นทองคำ  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2258  นางสวลักษณ์ สังข์สวัสดิ์  6 ตุลาคม 2557  นนทบุรี  
 2259  นายบรรลือ สวันตรัจฉ์  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2260  นางจริยา ศรีประเสริฐ  6 ตุลาคม 2557  นนทบุรี  
 2261  คุณสุชาติ เตชาธาราทิพย์  6 ตุลาคม 2557  สมุทรปราการ  
 2262  คุณสุพล เจวรัมย์  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2263  คุณดวงรัตน์ อรรถพรมงคล  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2264  น.ท.สุเทพ ปราบริปู  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2265  คุณรัชนีวรรณ รวิรัช  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2266  คุณบังอร ทูลศิริ  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2267  นางสาวอริสรา เมืองคุ้ม  6 ตุลาคม 2557  สมุทรปราการ  
 2268  คุณกัญชญาษร จุฑาพานิช  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2269  คุณมัลลิกา ทนงค์  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2270  คุณไพศาล นาคพิพัฒน์กุล  6 ตุลาคม 2557  นนทบุรี  
 2271  นางสาวชิดชนิกา เนียมประเสริฐ  6 ตุลาคม 2557  นนทบุรี  
 2272  คุณรชาภา เชื้อภักดี  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2273  นางบำเพ็ญ กระดิ่งสาย  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2274  นางสาวอัญชลี ปัญญาเอกผาติ  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2275  นางโสทรินทร์ โชคคติวัฒน์  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2276  นางสาววงพักตร์ เตชะวนาพร  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2277  นางสาววรนาถ เตชะวนาพร  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2278  นางสาวพัชรนันท์ เผือกพันธุ์มุข  6 ตุลาคม 2557  นนทบุรี  
 2279  คุณศจี เฮงตระกูลสิน  6 ตุลาคม 2557  สมุทรสาคร  
 2280  คุณยุพา คงวน  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
         
ทั้งหมด 2,322 รายการ 76 / 78
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู