รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภออุทัย
เลขที่ 417-2-45937-4
บัญชีประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ"
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ vipassana.officer@gmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 2251  นางสาวทิพกัลญา บุญเชียง  31 สิงหาคม 2560    500
 2252  คุณสมจิตร จงรักแสง  10 สิงหาคม 2560    100
 2253  นางอติภา สาริมาน  10 สิงหาคม 2560    100
 2254  คุณสุพันวดี โชติวัฒนนุกุล  10 สิงหาคม 2560    1,500
 2255  คุณมัลริกา คุณนวนภัส จริญพานิช  10 สิงหาคม 2560    500
 2256  น.ส.ศิริน ชูวงศ์โกมล  10 สิงหาคม 2560    1,500
 2257  นายวิวัฒน์ โล่ห์คุณสมบัติ  10 สิงหาคม 2560    200
 2258  นางน้ำหวาน  10 สิงหาคม 2560    100
 2259  น.ส.ภัณฑิรา เกิดผล  10 สิงหาคม 2560    300
 2260  นางนิศารัตน์ สัตยานุการ- นายอริยะ นายวรบุตร ทวีรุจจนะ  10 สิงหาคม 2560    1,000
 2261  นายเม่งลี้ นายหย่งเสน แซ่เตีย นางบุญ นายธวัช สัตยานุการ  10 สิงหาคม 2560    1,000
 2262  นายปวริศ ทวีรุจจนะ ศรุต ทวีรุจจนะ  10 สิงหาคม 2560    500
 2263  ร.ต.พจนกร เปรมปราณี คุณศุภฐการ ปิ่นทอง  10 สิงหาคม 2560    500
 2264  คุณสุภาภรณ์ แซ่ลี้  10 สิงหาคม 2560    200
 2265  นางสุขกมล กอโชติวุฒินนทร์  10 สิงหาคม 2560    500
 2266  นางโกสุม สุขสบาย  10 สิงหาคม 2560    500
 2267  คุณอังสนา พรรณนิยม  10 สิงหาคม 2560    1,500
 2268  คุณสุนทรีย์ รัตนพันธ์  10 สิงหาคม 2560    1,000
 2269  คุณนวนภัส เจริญพานิช  10 สิงหาคม 2560    200
 2270  นายกฤชทิพย์ นามโคตร  10 สิงหาคม 2560    1,000
 2271  นางอาภากร ธาตุโลหะ  10 สิงหาคม 2560    500
 2272  คุณสุภาวดี จิตตวิตติ  10 สิงหาคม 2560    1,000
 2273  วิโรจน์ วชิรพันธุ์สกุล  25 กรกฎาคม 2560  กรุงเทพมหานคร  200
 2274  นายณัฏฐ์ คงกำแพง  24 กรกฎาคม 2560  ปทุมธานี  300
 2275  หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ ๔๓  4 กรกฎาคม 2560    10,000
 2276  คุณจรินทร์ทร โบสิทธิพิเชฏฐ์  4 กรกฎาคม 2560    1,500
 2277  นางสาวสุดารัช โอวัฒนะสิน  4 กรกฎาคม 2560    1,000
 2278  นางสาวประอรศิริ มีสุขสบาย  4 กรกฎาคม 2560    500
 2279  นางสาวเอื้อนจิตร พึ่งเจริญ  4 กรกฎาคม 2560    300
 2280  นางสาวสุดารัช โอวัฒนะสิน  4 กรกฎาคม 2560    300
         
ทั้งหมด 2,572 รายการ 76 / 86
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู