รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภออุทัย
เลขที่ 417-2-45937-4
บัญชีประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ"
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ vipassana.officer@gmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 2191  คุณแสงเดือน เอี่ยมไธสง และครอบครัว  8 พฤษภาคม 2561    100
 2192  นางวันดี สุโพธิ์  8 พฤษภาคม 2561    200
 2193  ด.ญ.นิโคล พรรณนิยม  8 พฤษภาคม 2561    200
 2194  บริษัท โตโยต้านครสวรรค์ 1981 จำกัด  8 พฤษภาคม 2561    5,000
 2195  ไม่ประสงค์ออกนาม  8 พฤษภาคม 2561    302
 2196  น.ส.กานต์รวี พิเดช  8 พฤษภาคม 2561    120
 2197  นางมัญชุศา ฉิมนอก ทอมป์สัน  8 พฤษภาคม 2561    500
 2198  คุณเพ็ชรา ใจปินตา  8 พฤษภาคม 2561    1,000
 2199  น.ส.ณภัทร์ปุลพร เทียนสุวรรณ  8 พฤษภาคม 2561    500
 2200  คุณวัฒนา ใจใส  8 พฤษภาคม 2561    400
 2201  นางพัชมน ปั่นรัศมี  8 พฤษภาคม 2561    500
 2202  นายสิทธิโชค สื่อประสาร  8 พฤษภาคม 2561    1,000
 2203  นางนัฏพร แก่นจักร  8 พฤษภาคม 2561    300
 2204  คุณณัฐวดี วรเนตรสุดาทิพย์  8 พฤษภาคม 2561    200
 2205  น.ส.สุณิสา อ่อนโพธา และครอบครัว  8 พฤษภาคม 2561    200
 2206  นายสมบูรณ์ คงสม  8 พฤษภาคม 2561    300
 2207  น.ส.ชนันท์สุภา ศรีเศรษฐนิล  8 พฤษภาคม 2561    1,000
 2208  คุณกรปริยา พินิจค้า  8 พฤษภาคม 2561    1,000
 2209  น.ส.ชุติกาญจน เอกจิต  8 พฤษภาคม 2561    300
 2210  นางวัฒนา สุขกฤต  8 พฤษภาคม 2561    300
 2211  นางอรทัย ท้าวสัน  8 พฤษภาคม 2561    1,000
 2212  คุณทองหยอด เที่ยงคืน  8 พฤษภาคม 2561    300
 2213  คุณยม อินทนาคม  8 พฤษภาคม 2561    400
 2214  นายอสิธารา ศรีรัตนะ  8 พฤษภาคม 2561    100
 2215  คุณฉวี สังเนตร  8 พฤษภาคม 2561    500
 2216  นางปุญลักษณ์ ดุลยสุวรรณ์  8 พฤษภาคม 2561    1,000
 2217  น.ส.ธรรมาภรณ์ จารุสวัสดิ์  8 พฤษภาคม 2561    500
 2218  นางบรรจง ต้นทองคำ  8 พฤษภาคม 2561    500
 2219  คุณสุภาวดี จิตตวิตติ  8 พฤษภาคม 2561    600
 2220  น.ส.ชาตยา นัทธี  8 พฤษภาคม 2561    300
         
ทั้งหมด 3,380 รายการ 74 / 113
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassanathai800@gmail.com
© 2020 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)