รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภออุทัย
เลขที่ 417-2-45937-4
บัญชีประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ"
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ vipassana.officer@gmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 2191  นางนันท์นภัส จริยภัทร  6 มกราคม 2561    500
 2192  นางสาวอัจฉรีย์ ช่อวิเชียร  6 มกราคม 2561    200
 2193  วัน.ที.เอส โดย นางสาวสุณี สิทราธนากร  6 มกราคม 2561    100
 2194  นางดวงใจ ฮวดใหม่และครอบครัว  6 มกราคม 2561    400
 2195  คุณจันทร์จิรา ล้อมสุนทร  6 มกราคม 2561    50
 2196  นางนวพร สุริยะ  6 มกราคม 2561    200
 2197  นางระจิต เพชรมีศรี  6 มกราคม 2561    100
 2198  นางสาววารุณี นิรุตติกุล  6 มกราคม 2561    200
 2199  คุณยม อินทนาคม  6 มกราคม 2561    400
 2200  คุณทองหยอด เที่ยงคืน  6 มกราคม 2561    300
 2201  คุณนันท์นภัส จริยภัทร  6 มกราคม 2561    100
 2202  นางสาวนงค์นุช พนมสวย  6 มกราคม 2561    500
 2203  นางสาวอุษณีย์ ทองใบ  6 มกราคม 2561    100
 2204  คุณบังอร เฉลยปราชญ์  6 มกราคม 2561    300
 2205  ว่าที่ร้อยตรีหญิงสลักจิต วรนารถ  6 มกราคม 2561    100
 2206  นางกฤษณา แพทยานนท์  6 มกราคม 2561    200
 2207  นางสาวพันธกานต์ คล้ายวัฒนะ  6 มกราคม 2561    200
 2208  นางศุภราศี นิยมวานิช  6 มกราคม 2561    100
 2209  คุณขวัญใจ รัตนพันธ์  6 มกราคม 2561    100
 2210  คุณสมศักดิ์ ถนอมกิตติ  6 มกราคม 2561    200
 2211  นางสาวรพีพัฒน์ เกริกไกวัล  6 มกราคม 2561    200
 2212  นางสาวนฤมล หมื่นดอกไม้  6 มกราคม 2561    100
 2213  นางสาวจิตรา พงษ์พานิช และนางสาวสิรีรัศมี วิเชียรแก้ว  6 มกราคม 2561    100
 2214  คุณธรรศญา กุประดิษฐ์  6 มกราคม 2561    100
 2215  นางสาวเอื่อนจิตร พึ่งเจริญ  6 มกราคม 2561    100
 2216  คุณวิวัฒน์ โล่ห์คุณสมบัติ  6 มกราคม 2561    200
 2217  นายอนุสรณ์ เพชรนิล  6 มกราคม 2561    500
 2218  นางมณี แขวงโสภา  6 มกราคม 2561    200
 2219  นางสาวสุรีรัตน์ ฉัตรวงศ์วิริยะ  6 มกราคม 2561    1,000
 2220  นางฉวี สังเนตร  6 มกราคม 2561    400
         
ทั้งหมด 2,996 รายการ 74 / 100
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144
มือถือ 08 4161 5395
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู