รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภออุทัย
เลขที่ 417-2-45937-4
บัญชีประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ"
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ vipassana.officer@gmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 2191  นางพาขวัญ บุญประสาร  3 มีนาคม 2561    200
 2192  น.ส.รพีพร มณีพงษ์  3 มีนาคม 2561    500
 2193  นายวิวัฒน์ โล่ห์คุณสมบัติ  3 มีนาคม 2561    200
 2194  น.ส.เพ็ญยุพา บุญเรือง  3 มีนาคม 2561    500
 2195  คุณสุนิทรา ทองเกลี้ยง  3 มีนาคม 2561    100
 2196  นางดวงใจ ฮวดใหม่ และครอบครัว  3 มีนาคม 2561    300
 2197  คุณจันทร์สินธุ์ แห่งปัจจัยการ  3 มีนาคม 2561    1,000
 2198  นางวัฒนา สุขกฤต  3 มีนาคม 2561    300
 2199  นางฐาภิยุ สุขศีร  3 มีนาคม 2561    300
 2200  คุณสุมานา พรณัฐวุฒิกุล  3 มีนาคม 2561    300
 2201  คุณสุภาวดี จิตตวิตติ  3 มีนาคม 2561    500
 2202  นางพัชมน ปั่นรัศมี  3 มีนาคม 2561    500
 2203  คุณกัลยารัตน์ สุขโข  3 มีนาคม 2561    150
 2204  น.ส.ศิริพร ตาละชีพ  3 มีนาคม 2561    500
 2205  คุณยม อินทนาคม  3 มีนาคม 2561    400
 2206  น.ส.ศจี เฮงตระกูลสิน  3 มีนาคม 2561    500
 2207  คุณสุจิต แก้วประเสริฐ  3 มีนาคม 2561    300
 2208  คุณอรทัย ท้าวสัน  3 มีนาคม 2561    1,000
 2209  นางสาคร พวงภู่  3 มีนาคม 2561    500
 2210  คุณสมศรี เอี่ยมเตชะ  3 มีนาคม 2561    500
 2211  คุณชนะยุทธ เกตุอยู่  1 มีนาคม 2561    200
 2212  คุณบังอร เฉลยปราชญ์  1 มีนาคม 2561    200
 2213  คุณแม่บุญเส่ง กล่อกระโทกและครอบครัว  1 มีนาคม 2561    200
 2214  นางนวลรักษ ชอบชื่น  1 มีนาคม 2561    200
 2215  น.อ.หญิง อุไร สุรนิดม  1 มีนาคม 2561    100
 2216  คุณพิชยา บุญสม  1 มีนาคม 2561    400
 2217  นางปุญลักษณ์ ดุลยสุวรรณ์  1 มีนาคม 2561    1,000
 2218  คุณฉวี สังเนตร  1 มีนาคม 2561    500
 2219  คุณศิริพร วงศ์วิเศษกุล  1 มีนาคม 2561    3,000
 2220  ปฏิบัติธรรมมาฆะบูชา  1 มีนาคม 2561    2,650
         
ทั้งหมด 3,201 รายการ 74 / 107
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144
มือถือ 08 4161 5395
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู