วันที่ 24/01/2563  ถึง 26/01/2563 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓   มีผู้สมัคร 75 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    VenAggavamsa   พระนครศรีอยุธยา  1 มกราคม 2563
       2    VenAriyavamsa   พระนครศรีอยุธยา  9 มกราคม 2563
       3    ยางกมลชนก   กรุงเทพมหานคร  24 มกราคม 2563
       4    นางสาวเบญจวรรณ   ปทุมธานี  24 มกราคม 2563
       5    นายประเสริฐ   กรุงเทพมหานคร  24 มกราคม 2563
       6    นายประเสริฐ   ลพบุรี  23 มกราคม 2563
       7    นางวิไลลักษณ์   ลพบุรี  23 มกราคม 2563
       8    นางสมาพร   นนทบุรี  23 มกราคม 2563
       9    นายจีรวุฒฺิ   ราชบุรี  22 มกราคม 2563
       10    พ.ต.ท.สุชาติ   กรุงเทพมหานคร  22 มกราคม 2563
       11    ด.ต.หญิงมณีรัตน์   กรุงเทพมหานคร  22 มกราคม 2563
       12    ดร.รชฤษร   กรุงเทพมหานคร  22 มกราคม 2563
       13    นางสาวกัญจน์ชยากร   กรุงเทพมหานคร  22 มกราคม 2563
       14    พล.ต.ต.ดร.นรวัตน์   กรุงเทพมหานคร  22 มกราคม 2563
       15    นายปิยะ   นครสวรรค์  21 มกราคม 2563
       16    นางสาวปริยากร   ปทุมธานี  21 มกราคม 2563
       17    นางสาวเยาวลักษณ์   ปทุมธานี  21 มกราคม 2563
       18    นางนิภา   ปทุมธานี  21 มกราคม 2563
       19    นายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  18 มกราคม 2563
       20    นางสาวบุษราภรณ์   สมุทรปราการ  17 มกราคม 2563
       21    นางสาวภคร   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       22    นายณัฐฐินันท์   ปทุมธานี  16 มกราคม 2563
       23    นายคณพศ   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       24    นางสาวข้าวข้าวหอม   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       25    นายรุ่งจันทร์   กรุงเทพมหานคร  13 มกราคม 2563
       26    นางสาวกรวรรณ   กรุงเทพมหานคร  11 มกราคม 2563
       27    นางสาวกุนทินี   กรุงเทพมหานคร  10 มกราคม 2563
       28    นางภัทราพร   กรุงเทพมหานคร  10 มกราคม 2563
       29    นางสาวศรีจุฑา   กรุงเทพมหานคร  10 มกราคม 2563
       30    นางสาวณธิพัชร์   กรุงเทพมหานคร  10 มกราคม 2563
       31    นางวิราวรรณ   กรุงเทพมหานคร  10 มกราคม 2563
       32    นางสาวจันทร์เพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  9 มกราคม 2563
       33    นางสาวศมาพร   กรุงเทพมหานคร  9 มกราคม 2563
       34    นายธีระพล   กรุงเทพมหานคร  8 มกราคม 2563
       35    นางสาววาสนา   กรุงเทพมหานคร  8 มกราคม 2563
       36    นางพรรณพิไล   นนทบุรี  6 มกราคม 2563
       37    นายกัญ   กรุงเทพมหานคร  5 มกราคม 2563
       38    นางชุฎา   กรุงเทพมหานคร  1 มกราคม 2563
       39    นางสุปรียา   กรุงเทพมหานคร  1 มกราคม 2563
       40    นางสาวรวิภรณ์   กรุงเทพมหานคร  1 มกราคม 2563
       41    นางฐานันตร์   กรุงเทพมหานคร  1 มกราคม 2563
       42    นางสาวสุภชาดา   พระนครศรีอยุธยา  30 ธันวาคม 2562
       43    นางสุวณี   ปทุมธานี  29 ธันวาคม 2562
       44    นายผดุงศักดิ์   กรุงเทพมหานคร  29 ธันวาคม 2562
       45    นางเจริญจิต   กรุงเทพมหานคร  28 ธันวาคม 2562
       46    นางสาวหนึ่งฤทัย   กรุงเทพมหานคร  24 ธันวาคม 2562
       47    นางสาวบุณฑริกา   นครราชสีมา  24 ธันวาคม 2562
       48    นายกษิดิศ   กรุงเทพมหานคร  22 ธันวาคม 2562
       49    นายสมชาย   นครปฐม  21 ธันวาคม 2562
       50    นางสาวจิตราพัชร   นนทบุรี  21 ธันวาคม 2562
       51    นางสาวอรณิดา   กรุงเทพมหานคร  20 ธันวาคม 2562
       52    นางวันเพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  20 ธันวาคม 2562
       53    นางสาวสิโรรัตน์   ปทุมธานี  20 ธันวาคม 2562
       54    นางสาวทองวัล   ระยอง  18 ธันวาคม 2562
       55    นางสาววราภรณ์   กรุงเทพมหานคร  18 ธันวาคม 2562
       56    นางเพ็ญวิภาดา   กรุงเทพมหานคร  15 ธันวาคม 2562
       57    พ.ต.อ. หญิบุณฑริกา   กรุงเทพมหานคร  14 ธันวาคม 2562
       58    พญ.สุธิดา   กรุงเทพมหานคร  14 ธันวาคม 2562
       59    นายจีรวุฒิ   ราชบุรี  13 ธันวาคม 2562
       60    นางสาวศิรภัสสร   กรุงเทพมหานคร  10 ธันวาคม 2562
       61    นางสาวยม   นนทบุรี  7 ธันวาคม 2562
       62    นางสาวปนัดดา   กรุงเทพมหานคร  4 ธันวาคม 2562
       63    นางสาวสุกฤตา   นนทบุรี  3 ธันวาคม 2562
       64    นางสาวจันทร์เพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  3 ธันวาคม 2562
       65    นางหริสุดา   กรุงเทพมหานคร  3 ธันวาคม 2562
       66    นางสาวศิวะภรณ์   กรุงเทพมหานคร  3 ธันวาคม 2562
       67    นางสาวศุภลักษณ์   นนทบุรี  2 ธันวาคม 2562
       68    นายไกร   นนทบุรี  25 พฤศจิกายน 2562
       69    นายสัญญา   นครปฐม  25 พฤศจิกายน 2562
       70    นางสาวปนัดดา   กรุงเทพมหานคร  20 พฤศจิกายน 2562
       71    นางสาวบุญญาพร   นครสวรรค์  20 พฤศจิกายน 2562
       72    นายโสภา   ระยอง  4 พฤศจิกายน 2562
       73    นางชนิดาภา   กรุงเทพมหานคร  4 พฤศจิกายน 2562
       74    นาย ภูมิ์นิพัทธ์   ลพบุรี  31 ตุลาคม 2562
       75    นางสาวโยธกา   ปทุมธานี  30 ธันวาคม 2563
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassanathai800@gmail.com
© 2020 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)