วันที่ 05/12/2562  ถึง 10/12/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ (วันพ่อแห่งชาติ)   มีผู้สมัคร 54 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวยม   นนทบุรี  8 ธันวาคม 2562
       2    นางชฎาภรณ์   พิษณุโลก  5 ธันวาคม 2562
       3    นางผจงศิริ   กรุงเทพมหานคร  5 ธันวาคม 2562
       4    น.ส.ปัทฐวรรณ   กรุงเทพมหานคร  4 ธันวาคม 2562
       5    นางสาวปิยลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  4 ธันวาคม 2562
       6    นางสาวพันธกานต์   สมุทรปราการ  4 ธันวาคม 2562
       7    นางสาวธรรศญา   กรุงเทพมหานคร  4 ธันวาคม 2562
       8    นางสาววงศ์ทิพา   สุพรรณบุรี  3 ธันวาคม 2562
       9    นายพีรพงศ์   กรุงเทพมหานคร  3 ธันวาคม 2562
       10    นางสาวยุวดี   อุทัยธานี  3 ธันวาคม 2562
       11    นางสาวชนัญพัทธ์   อุทัยธานี  3 ธันวาคม 2562
       12    นายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  3 ธันวาคม 2562
       13    นางสาวอรัญญา   กรุงเทพมหานคร  2 ธันวาคม 2562
       14    นางจินดามาศ   ปทุมธานี  1 ธันวาคม 2562
       15    นางวริศดา   สระบุรี  1 ธันวาคม 2562
       16    นางสาวบังอร   กรุงเทพมหานคร  1 ธันวาคม 2562
       17    นางสาวบงกช   กรุงเทพมหานคร  1 ธันวาคม 2562
       18    นางสาวดวงกมล   กรุงเทพมหานคร  1 ธันวาคม 2562
       19    นางสาวญดา   กรุงเทพมหานคร  30 พฤศจิกายน 2562
       20    นายอำนาจ   ปทุมธานี  30 พฤศจิกายน 2562
       21    นางสาวชลิดา   ปทุมธานี  30 พฤศจิกายน 2562
       22    นางสาวนัฐกานต์   ปทุมธานี  30 พฤศจิกายน 2562
       23    นางสาวสุนิทรา   ปทุมธานี  29 พฤศจิกายน 2562
       24    นางสาวกาญจนา   ปทุมธานี  29 พฤศจิกายน 2562
       25    นายถิรายุธ   กรุงเทพมหานคร  28 พฤศจิกายน 2562
       26    นางสมจินตนา   เพชรบุรี  28 พฤศจิกายน 2562
       27    นางพรรณพิไล   นนทบุรี  28 พฤศจิกายน 2562
       28    นายวันจักรี   ปทุมธานี  26 พฤศจิกายน 2562
       29    นางสาวนันทวรรณ   กรุงเทพมหานคร  24 พฤศจิกายน 2562
       30    นางสาวจตุพร   กรุงเทพมหานคร  24 พฤศจิกายน 2562
       31    นางสาววรกมล   สมุทรปราการ  24 พฤศจิกายน 2562
       32    นายคณวัฒน์   สุพรรณบุรี  23 พฤศจิกายน 2562
       33    นางสาวลัดดา   กรุงเทพมหานคร  22 พฤศจิกายน 2562
       34    นายขันติไกร   นนทบุรี  21 พฤศจิกายน 2562
       35    นางสาวนิศาชล   นนทบุรี  21 พฤศจิกายน 2562
       36    พ.ต.ท.หญิงสมมาตร์   สระบุรี  19 พฤศจิกายน 2562
       37    พ.ตธีรพล   ลพบุรี  17 พฤศจิกายน 2562
       38    นางสาวปรินดา   กรุงเทพมหานคร  16 พฤศจิกายน 2562
       39    นส.สาลินี   ลพบุรี  16 พฤศจิกายน 2562
       40    นางสาววิภาพรรณ   กรุงเทพมหานคร  14 พฤศจิกายน 2562
       41    นางพร   ชัยภูมิ  6 พฤศจิกายน 2562
       42    นางสาวเนตรนภา   กรุงเทพมหานคร  5 พฤศจิกายน 2562
       43    นางสาวลำธาร   กรุงเทพมหานคร  4 พฤศจิกายน 2562
       44    นางประนอม   ชัยภูมิ  4 พฤศจิกายน 2562
       45    นางสาวจิตราพัชร   นนทบุรี  3 พฤศจิกายน 2562
       46    นายชาญกสิณ   นนทบุรี  1 พฤศจิกายน 2562
       47    นางนภัสบงกช   นนทบุรี  1 พฤศจิกายน 2562
       48    พ.ต.ท.หญิงสมมาตร์   สระบุรี  29 ตุลาคม 2562
       49    นางสาวฐิตปวีณ์   นนทบุรี  28 ตุลาคม 2562
       50    นางสุวณี   ปทุมธานี  28 ตุลาคม 2562
       51    นางกนกพร   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2562
       52    นางสาวโยธกา   ปทุมธานี  27 ตุลาคม 2562
       53    นายผดุงศักดิ์   กรุงเทพมหานคร  24 ตุลาคม 2562
       54    นางสาวชลทิชา   กรุงเทพมหานคร  18 ตุลาคม 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144
มือถือ 08 4161 5395
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู