วันที่ 05/12/2562  ถึง 10/12/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ (วันพ่อแห่งชาติ)   มีผู้สมัคร 87 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    น.ส.เอกะณัฐฐา   พระนครศรีอยุธยา  1 ธันวาคม 2562
       2    นางวิไล   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       3    นางนุชจรี   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       4    นางรำไพ   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       5    คุณนงค์นุช   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       6    นายคำตัน   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       7    น.อ.หญิงกานดา   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       8    แม่ชีทรงมาศ   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       9    นางมัลลิกา   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       10    คุณสุภาวดี   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       11    คุณชัยวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       12    คุณหทัยชนก   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       13    คุณทองหยอด   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       14    คุณพัชมน   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       15    คุณวัฒนา   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       16    คุณประทีปแสง   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       17    นางวิไล   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       18    นางฐาภิยุ   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       19    คุณสุจิตร   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       20    นางสาวพัฒน์นรี   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       21    คุณยม   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       22    นางนงนุช   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       23    คุณปุญลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       24    คุณฝนทิพย์   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       25    คุณจนิษฐา   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       26    คุณธัญลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       27    คุณสุนันทา   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       28    คุณอังสนา   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       29    คุณสมจินตนา   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       30    คุณธัญกรณ์   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       31    นางพนิดา   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       32    นางมาริษา   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       33    คุณอิทธิอร   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       34    คุณวิไล   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       35    นางสาวยม   นนทบุรี  8 ธันวาคม 2562
       36    นางชฎาภรณ์   พิษณุโลก  5 ธันวาคม 2562
       37    นางผจงศิริ   กรุงเทพมหานคร  5 ธันวาคม 2562
       38    น.ส.ปัทฐวรรณ   กรุงเทพมหานคร  4 ธันวาคม 2562
       39    นางสาวปิยลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  4 ธันวาคม 2562
       40    นางสาวพันธกานต์   สมุทรปราการ  4 ธันวาคม 2562
       41    นางสาวธรรศญา   กรุงเทพมหานคร  4 ธันวาคม 2562
       42    นางสาววงศ์ทิพา   สุพรรณบุรี  3 ธันวาคม 2562
       43    นายพีรพงศ์   กรุงเทพมหานคร  3 ธันวาคม 2562
       44    นางสาวยุวดี   อุทัยธานี  3 ธันวาคม 2562
       45    นางสาวชนัญพัทธ์   อุทัยธานี  3 ธันวาคม 2562
       46    นายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  3 ธันวาคม 2562
       47    นางสาวอรัญญา   กรุงเทพมหานคร  2 ธันวาคม 2562
       48    นางจินดามาศ   ปทุมธานี  1 ธันวาคม 2562
       49    นางวริศดา   สระบุรี  1 ธันวาคม 2562
       50    นางสาวบังอร   กรุงเทพมหานคร  1 ธันวาคม 2562
       51    นางสาวบงกช   กรุงเทพมหานคร  1 ธันวาคม 2562
       52    นางสาวดวงกมล   กรุงเทพมหานคร  1 ธันวาคม 2562
       53    นางสาวญดา   กรุงเทพมหานคร  30 พฤศจิกายน 2562
       54    นายอำนาจ   ปทุมธานี  30 พฤศจิกายน 2562
       55    นางสาวชลิดา   ปทุมธานี  30 พฤศจิกายน 2562
       56    นางสาวนัฐกานต์   ปทุมธานี  30 พฤศจิกายน 2562
       57    นางสาวสุนิทรา   ปทุมธานี  29 พฤศจิกายน 2562
       58    นางสาวกาญจนา   ปทุมธานี  29 พฤศจิกายน 2562
       59    นายถิรายุธ   กรุงเทพมหานคร  28 พฤศจิกายน 2562
       60    นางสมจินตนา   เพชรบุรี  28 พฤศจิกายน 2562
       61    นางพรรณพิไล   นนทบุรี  28 พฤศจิกายน 2562
       62    นายวันจักรี   ปทุมธานี  26 พฤศจิกายน 2562
       63    นางสาวนันทวรรณ   กรุงเทพมหานคร  24 พฤศจิกายน 2562
       64    นางสาวจตุพร   กรุงเทพมหานคร  24 พฤศจิกายน 2562
       65    นางสาววรกมล   สมุทรปราการ  24 พฤศจิกายน 2562
       66    นายคณวัฒน์   สุพรรณบุรี  23 พฤศจิกายน 2562
       67    นางสาวลัดดา   กรุงเทพมหานคร  22 พฤศจิกายน 2562
       68    นายขันติไกร   นนทบุรี  21 พฤศจิกายน 2562
       69    นางสาวนิศาชล   นนทบุรี  21 พฤศจิกายน 2562
       70    พ.ต.ท.หญิงสมมาตร์   สระบุรี  19 พฤศจิกายน 2562
       71    พ.ตธีรพล   ลพบุรี  17 พฤศจิกายน 2562
       72    นางสาวปรินดา   กรุงเทพมหานคร  16 พฤศจิกายน 2562
       73    นส.สาลินี   ลพบุรี  16 พฤศจิกายน 2562
       74    นางสาววิภาพรรณ   กรุงเทพมหานคร  14 พฤศจิกายน 2562
       75    นางพร   ชัยภูมิ  6 พฤศจิกายน 2562
       76    นางสาวเนตรนภา   กรุงเทพมหานคร  5 พฤศจิกายน 2562
       77    นางสาวลำธาร   กรุงเทพมหานคร  4 พฤศจิกายน 2562
       78    นางประนอม   ชัยภูมิ  4 พฤศจิกายน 2562
       79    นางสาวจิตราพัชร   นนทบุรี  3 พฤศจิกายน 2562
       80    นายชาญกสิณ   นนทบุรี  1 พฤศจิกายน 2562
       81    นางนภัสบงกช   นนทบุรี  1 พฤศจิกายน 2562
       82    พ.ต.ท.หญิงสมมาตร์   สระบุรี  1 ธันวาคม 2562
       83    นางสาวฐิตปวีณ์   นนทบุรี  28 ตุลาคม 2562
       84    นางสุวณี   ปทุมธานี  28 ตุลาคม 2562
       85    นางกนกพร   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2562
       86    นายผดุงศักดิ์   กรุงเทพมหานคร  24 ตุลาคม 2562
       87    นางสาวชลทิชา   กรุงเทพมหานคร  18 ตุลาคม 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassanathai800@gmail.com
© 2020 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)