วันที่ 08/11/2562  ถึง 10/11/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓   มีผู้สมัคร 73 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นายขาวเดช   พระนครศรีอยุธยา  8 พฤศจิกายน 2562
       2    น.ส.สุวรรณรัตน์   พระนครศรีอยุธยา  1 พฤศจิกายน 2562
       3    นางศิริประภา   พระนครศรีอยุธยา  1 พฤศจิกายน 2562
       4    พระมหานพดล   พระนครศรีอยุธยา  1 พฤศจิกายน 2562
       5    นายภูวเดช   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       6    นายวุฒินันท์   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       7    ดร.ชนะยุทธ   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       8    คุณกัณหา   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       9    คุณพลอยลภัส   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       10    คุณอังสนา   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       11    ดร.แก้วกานท์   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       12    น.อ.หญิงกานดา   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       13    นางสาวโสภิศ   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       14    นายไกรวัลย์   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       15    คุณทองหยอด   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       16    คุณอุบล   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       17    คุณยม   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       18    นางพัชมน   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       19    ดร.วศ.พันกรณ์   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       20    นางนฤมล   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       21    นางสาวสุภาวดี   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       22    นางสาวณัฐวดี   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       23    นางสาวบังอร   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       24    นางพนิดา   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       25    นายอิทธิธร   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       26    นางสาวศจี   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       27    คุณสุภาพร   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       28    คุณบุญมา   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       29    คุณราตรี   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       30    นางรัชนี   พระนครศรีอยุธยา  9 มกราคม 2563
       31    นางสมหมาย   พระนครศรีอยุธยา  9 มกราคม 2563
       32    นางสาวลัดดา   นนทบุรี  2 มกราคม 2563
       33    นางปุณปวีร์   นครปฐม  31 ธันวาคม 2562
       34    นส.อารีย์   นครปฐม  31 ธันวาคม 2562
       35    นายไพรัช   กรุงเทพมหานคร  28 ธันวาคม 2562
       36    นายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  11 ธันวาคม 2562
       37    นายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  11 ธันวาคม 2562
       38    นางชฎาภรณ์   พิษณุโลก  4 ธันวาคม 2562
       39    นายชัยวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  3 ธันวาคม 2562
       40    นายธนัตถ์   หนองคาย  26 พฤศจิกายน 2562
       41    นายประเสริฐ   กรุงเทพมหานคร  8 พฤศจิกายน 2562
       42    นางสาวมานสา   สมุทรสาคร  7 พฤศจิกายน 2562
       43    นางสาวโยธกา   ปทุมธานี  7 พฤศจิกายน 2562
       44    นางสาวดวงกมล   กรุงเทพมหานคร  6 พฤศจิกายน 2562
       45    แม่ชีศรีสุวรรณมณี   สระบุรี  6 พฤศจิกายน 2562
       46    นางสาววรรณอาภรณ์   กรุงเทพมหานคร  5 พฤศจิกายน 2562
       47    นางจินดามาศ   ปทุมธานี  5 พฤศจิกายน 2562
       48    ร.ต.อ.วรพล   ชัยนาท  5 พฤศจิกายน 2562
       49    นายภักดี   กรุงเทพมหานคร  4 พฤศจิกายน 2562
       50    นางพรรณพิไล   นนทบุรี  2 พฤศจิกายน 2562
       51    นายก้องภพ   กรุงเทพมหานคร  2 พฤศจิกายน 2562
       52    นางพเยาว์   นนทบุรี  1 พฤศจิกายน 2562
       53    นางดวงตา   นนทบุรี  1 พฤศจิกายน 2562
       54    นางกัณหา   กรุงเทพมหานคร  30 ตุลาคม 2562
       55    นางสาวปัทฐวรรณ   กรุงเทพมหานคร  30 ตุลาคม 2562
       56    นางสาวอรพรรณ   ปทุมธานี  29 ตุลาคม 2562
       57    พ.ต.ท.หญิงสมมาตร์   สระบุรี  29 ตุลาคม 2562
       58    นายสุภาสชาญ   กรุงเทพมหานคร  25 ตุลาคม 2562
       59    นายธีร์ธวัช   กรุงเทพมหานคร  25 ตุลาคม 2562
       60    นางสาวทัศนญาณ   กรุงเทพมหานคร  24 ตุลาคม 2562
       61    นายอุบล   ปทุมธานี  21 ตุลาคม 2562
       62    นางสาวญดา   กรุงเทพมหานคร  15 ตุลาคม 2562
       63    นางสาวสุวิสา   กรุงเทพมหานคร  15 ตุลาคม 2562
       64    นางกาญจนา   กรุงเทพมหานคร  15 ตุลาคม 2562
       65    นางสาวธนวดี   กรุงเทพมหานคร  15 ตุลาคม 2562
       66    นางสาวจิตราพัชร   นนทบุรี  14 ตุลาคม 2562
       67    นางวรพรรณ   กรุงเทพมหานคร  10 ตุลาคม 2562
       68    นางสาวทัศนีย์วรรณ   สมุทรปราการ  2 ตุลาคม 2562
       69    นางวาสนา   สุรินทร์  26 กันยายน 2562
       70    นางสาววาที   กรุงเทพมหานคร  16 กันยายน 2562
       71    นางสาวปรางแก้ว   กรุงเทพมหานคร  16 กันยายน 2562
       72    นางนุชนาฎ   นครราชสีมา  12 กันยายน 2562
       73    นางสาววีระวรรณ   กรุงเทพมหานคร  12 กันยายน 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassanathai800@gmail.com
© 2020 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)