วันที่ 03/05/2562  ถึง 07/05/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒   มีผู้สมัคร 79 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวโชติรส   กรุงเทพมหานคร  3 พฤษภาคม 2562
       2    นายธานินทร์   ปทุมธานี  3 พฤษภาคม 2562
       3    นางสาวพลอยสวย   นนทบุรี  3 พฤษภาคม 2562
       4    นางเกสร   นนทบุรี  3 พฤษภาคม 2562
       5    นางสาวปรียารัตน์   กรุงเทพมหานคร  3 พฤษภาคม 2562
       6    นางสาวปิยลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  3 พฤษภาคม 2562
       7    นางอัญญารัตน์   กรุงเทพมหานคร  2 พฤษภาคม 2562
       8    นางสาวสุประวีณ์   สมุทรปราการ  2 พฤษภาคม 2562
       9    เด็กชายศรัณย์วัทย์   กรุงเทพมหานคร  2 พฤษภาคม 2562
       10    นางสุวณี   ปทุมธานี  2 พฤษภาคม 2562
       11    นางสาวกนกพัชร   นนทบุรี  2 พฤษภาคม 2562
       12    นางสาวดวงกมล   กรุงเทพมหานคร  2 พฤษภาคม 2562
       13    นางสาวอรวี   กรุงเทพมหานคร  2 พฤษภาคม 2562
       14    นางกัณหา   กรุงเทพมหานคร  1 พฤษภาคม 2562
       15    นางเพ็ญนภา   กรุงเทพมหานคร  1 พฤษภาคม 2562
       16    นางสาวอังคณา   กรุงเทพมหานคร  1 พฤษภาคม 2562
       17    นางภัทชนก   นนทบุรี  30 เมษายน 2562
       18    นางสาวปัทฐวรรณ   กรุงเทพมหานคร  30 เมษายน 2562
       19    นางสมจินตนา   เพชรบุรี  30 เมษายน 2562
       20    นางบรรจง   กรุงเทพมหานคร  30 เมษายน 2562
       21    เด็กหญิงณัฐภัสสร   กรุงเทพมหานคร  30 เมษายน 2562
       22    นางกรวรรณ   กรุงเทพมหานคร  30 เมษายน 2562
       23    นางสาววิชชุดา   พระนครศรีอยุธยา  29 เมษายน 2562
       24    นางสาวสุรัชดา   พระนครศรีอยุธยา  29 เมษายน 2562
       25    นายณัฐทวี   กรุงเทพมหานคร  29 เมษายน 2562
       26    นางลักขณา   สมุทรปราการ  29 เมษายน 2562
       27    นางศรุตยา   ชลบุรี  29 เมษายน 2562
       28    นางสาวเสาวลักษณ์   สมุทรปราการ  29 เมษายน 2562
       29    นายเกษมสี   กรุงเทพมหานคร  28 เมษายน 2562
       30    นางสาวศศิกุลวี   กรุงเทพมหานคร  27 เมษายน 2562
       31    นางพรรณพิไล   นนทบุรี  25 เมษายน 2562
       32    นางสาวภิรญา   สุรินทร์  25 เมษายน 2562
       33    นางสาวชุติกาญจน์   กรุงเทพมหานคร  23 เมษายน 2562
       34    นางสาวนริศรา   กาญจนบุรี  23 เมษายน 2562
       35    นางประวีร์   กรุงเทพมหานคร  23 เมษายน 2562
       36    น.ส.สุปรียา   ปทุมธานี  23 เมษายน 2562
       37    นายไพบูลย์   กรุงเทพมหานคร  22 เมษายน 2562
       38    นายผดุงศักดิ์   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2562
       39    นายจาตุรนต์   อุบลราชธานี  19 เมษายน 2562
       40    นางสาวจันทร์เพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2562
       41    นางสาวศมาพร   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2562
       42    นายคณิศร   ปทุมธานี  18 เมษายน 2562
       43    เด็กหญิงกนิษฐา   ปทุมธานี  18 เมษายน 2562
       44    นางนิภา   ปทุมธานี  18 เมษายน 2562
       45    นางสาวปริยากร   ปทุมธานี  18 เมษายน 2562
       46    นางสาวเยาวลักษณ์   ปทุมธานี  18 เมษายน 2562
       47    นางสาวภัทร์ธีนันท์   นนทบุรี  17 เมษายน 2562
       48    นางชัชชฎา   นนทบุรี  17 เมษายน 2562
       49    นายชายกสิณ   นนทบุรี  17 เมษายน 2562
       50    นางนภัสบงกช   นนทบุรี  17 เมษายน 2562
       51    นางสาวจิรกัญญา   กรุงเทพมหานคร  17 เมษายน 2562
       52    นางสาวชุลีรักษ์   ปทุมธานี  13 เมษายน 2562
       53    นางสาวยิ่งพิสุทธิ์   กรุงเทพมหานคร  13 เมษายน 2562
       54    นางชฎามาศ   กรุงเทพมหานคร  10 เมษายน 2562
       55    นางสาวศุภลักษณ์   สมุทรปราการ  10 เมษายน 2562
       56    นางสาวพรอนงค์   กรุงเทพมหานคร  10 เมษายน 2562
       57    นายพสิษฐ์   กรุงเทพมหานคร  3 เมษายน 2562
       58    นายชายะ   พระนครศรีอยุธยา  1 เมษายน 2562
       59    นางสาวปณิธิ   สมุทรปราการ  31 มีนาคม 2562
       60    ว่าที่รท.ชาญยุทธ   ปทุมธานี  28 มีนาคม 2562
       61    ว่าที่ร้อยวิทวัส   กรุงเทพมหานคร  21 มีนาคม 2562
       62    นางสุนิสา   กรุงเทพมหานคร  21 มีนาคม 2562
       63    นางยุพดี   กรุงเทพมหานคร  21 มีนาคม 2562
       64    นางสาวจุฬาลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  21 มีนาคม 2562
       65    นางสาวศิริเพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  21 มีนาคม 2562
       66    นายวิสิทธิ์   กรุงเทพมหานคร  21 มีนาคม 2562
       67    นางสาวอมตา   ปทุมธานี  20 มีนาคม 2562
       68    นางอรวรรณ   สระบุรี  20 มีนาคม 2562
       69    นางสาวขวัญแข   นครราชสีมา  20 มีนาคม 2562
       70    นางสาวภัทรานิษฐ์   ปทุมธานี  19 มีนาคม 2562
       71    เด็กหญิงอกนิฎฐา   กรุงเทพมหานคร  12 มีนาคม 2562
       72    นางสาว กัญญา   กรุงเทพมหานคร  12 มีนาคม 2562
       73    นางฐิติชา   กรุงเทพมหานคร  8 มีนาคม 2562
       74    นายกิติพงษ์   เพชรบูรณ์  8 มีนาคม 2562
       75    นางสาวน้ำฝน   เพชรบูรณ์  8 มีนาคม 2562
       76    นายอุบล   ปทุมธานี  5 มีนาคม 2562
       77    นางมณีรัตน   กรุงเทพมหานคร  5 มีนาคม 2562
       78    นางรุ่งนภา   กรุงเทพมหานคร  8 กุมภาพันธ์ 2562
       79    นายกำชัย   นนทบุรี  1 มกราคม 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144
มือถือ 08 4161 5395
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู