วันที่ 05/04/2562  ถึง 07/04/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒   มีผู้สมัคร 102 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวอภิชญา   กรุงเทพมหานคร  11 เมษายน 2562
       2    นางสาวนงค์นุช   กรุงเทพมหานคร  11 เมษายน 2562
       3    นางสาวพลอยลภัส   กรุงเทพมหานคร  11 เมษายน 2562
       4    นายชัยวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  11 เมษายน 2562
       5    นายสุทิน   กรุงเทพมหานคร  11 เมษายน 2562
       6    นายประทีปแสง   กรุงเทพมหานคร  11 เมษายน 2562
       7    นางสาวอาทิตยา   กรุงเทพมหานคร  11 เมษายน 2562
       8    นางสาวปัทฐวรรณ   กรุงเทพมหานคร  11 เมษายน 2562
       9    นางสาวเพียงใจ   กรุงเทพมหานคร  11 เมษายน 2562
       10    นางสาวสดุดี   กรุงเทพมหานคร  11 เมษายน 2562
       11    นางสุรีรัตน์   กรุงเทพมหานคร  11 เมษายน 2562
       12    นางสาวจันทนา   กรุงเทพมหานคร  11 เมษายน 2562
       13    นางมัทนี   กรุงเทพมหานคร  11 เมษายน 2562
       14    นางรัตนาพรรณ   กรุงเทพมหานคร  11 เมษายน 2562
       15    นางสาวธัญญกาญจน์   กรุงเทพมหานคร  11 เมษายน 2562
       16    นางสาวกฤษณา   กรุงเทพมหานคร  11 เมษายน 2562
       17    นางสาวประกายวรรณ   กรุงเทพมหานคร  11 เมษายน 2562
       18    นางพนิดา   กรุงเทพมหานคร  11 เมษายน 2562
       19    นางสาวพัฒน์นรี   กรุงเทพมหานคร  11 เมษายน 2562
       20    นายบุญปลูก   กรุงเทพมหานคร  11 เมษายน 2562
       21    นางพนิดา   กรุงเทพมหานคร  11 เมษายน 2562
       22    นางสุภาพร   กรุงเทพมหานคร  11 เมษายน 2562
       23    นางแววตา   กรุงเทพมหานคร  11 เมษายน 2562
       24    นางสาวยม   กรุงเทพมหานคร  11 เมษายน 2562
       25    นางปุญลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  11 เมษายน 2562
       26    นางพลอยชนก   กรุงเทพมหานคร  11 เมษายน 2562
       27    นายห้องสิน   กรุงเทพมหานคร  11 เมษายน 2562
       28    นางสาวดวงนภา   ราชบุรี  5 เมษายน 2562
       29    นางธนธรณ์   เชียงใหม่  4 เมษายน 2562
       30    นางสาวบังอร   กรุงเทพมหานคร  4 เมษายน 2562
       31    นางสาววรินทร   สมุทรปราการ  4 เมษายน 2562
       32    นางสาวจุฑารัตน์   นนทบุรี  4 เมษายน 2562
       33    นางจันทร์ทร   ปทุมธานี  4 เมษายน 2562
       34    นางสาวรัชนู   ปทุมธานี  4 เมษายน 2562
       35    นางสาวสุปรียา   ปทุมธานี  4 เมษายน 2562
       36    นางอรวิน   นนทบุรี  3 เมษายน 2562
       37    นางสาวรัชนีกร   กรุงเทพมหานคร  2 เมษายน 2562
       38    นางสมหมาย   พระนครศรีอยุธยา  2 เมษายน 2562
       39    นางสาวจรรยภรณ์   นนทบุรี  1 เมษายน 2562
       40    นายชายะ   พระนครศรีอยุธยา  1 เมษายน 2562
       41    นางสาวดวงกมล   กรุงเทพมหานคร  1 เมษายน 2562
       42    นายจตุรงค   กรุงเทพมหานคร  1 เมษายน 2562
       43    นายชยันต์   กรุงเทพมหานคร  31 มีนาคม 2562
       44    นางสาวกรรณิการ์   กรุงเทพมหานคร  31 มีนาคม 2562
       45    นางสาวฤทัยทิพย์   เชียงใหม่  31 มีนาคม 2562
       46    นางสาวปนัดดา   กรุงเทพมหานคร  29 มีนาคม 2562
       47    นางสาวนันทวัน   ชลบุรี  28 มีนาคม 2562
       48    นางนิภารัตน์   ปทุมธานี  28 มีนาคม 2562
       49    นางสาวธวัลรัตน์   กรุงเทพมหานคร  28 มีนาคม 2562
       50    นางสาวเพียงใจ   กรุงเทพมหานคร  28 มีนาคม 2562
       51    นายสิทธิศักดิ์   กรุงเทพมหานคร  28 มีนาคม 2562
       52    นายวีระพงศ์   กรุงเทพมหานคร  28 มีนาคม 2562
       53    นางอาทิตยา   กรุงเทพมหานคร  28 มีนาคม 2562
       54    นางสุวรรณา   กรุงเทพมหานคร  27 มีนาคม 2562
       55    นายธาม   ปทุมธานี  26 มีนาคม 2562
       56    นางสาวณีรฉัตร   ปทุมธานี  26 มีนาคม 2562
       57    นางรัชนี   พระนครศรีอยุธยา  25 มีนาคม 2562
       58    นางสาวปิรัณญ์สิริ   ราชบุรี  25 มีนาคม 2562
       59    นางสาวพสนีย์   ราชบุรี  25 มีนาคม 2562
       60    นางชุติมา   ราชบุรี  25 มีนาคม 2562
       61    นางสาวอรพิน   สมุทรสงคราม  25 มีนาคม 2562
       62    นางสาวจารุพร   กรุงเทพมหานคร  25 มีนาคม 2562
       63    นางสาวพรพรรณ   กรุงเทพมหานคร  25 มีนาคม 2562
       64    นางสาวกุลนันท์​   กรุงเทพมหานคร  25 มีนาคม 2562
       65    นางธัญ​ญ์​นลิน​   กรุงเทพมหานคร  25 มีนาคม 2562
       66    นางสาวเพียงกมล   ปทุมธานี  23 มีนาคม 2562
       67    นางรุจิเรข   กรุงเทพมหานคร  23 มีนาคม 2562
       68    นายพิสิฐพงษ์   กรุงเทพมหานคร  23 มีนาคม 2562
       69    นางสาววรกร   กรุงเทพมหานคร  23 มีนาคม 2562
       70    นางสาวแพรวดี   กรุงเทพมหานคร  22 มีนาคม 2562
       71    นางสาวปรีชญาพร   กรุงเทพมหานคร  21 มีนาคม 2562
       72    นางสาวดาริณี   กรุงเทพมหานคร  21 มีนาคม 2562
       73    นางสาวสกลภา   กรุงเทพมหานคร  21 มีนาคม 2562
       74    นางปรินดา   กรุงเทพมหานคร  21 มีนาคม 2562
       75    นางสาววรพรรณ   กรุงเทพมหานคร  21 มีนาคม 2562
       76    นางสาวพนิตานันท์   กรุงเทพมหานคร  20 มีนาคม 2562
       77    นางสาวสายใจ   กรุงเทพมหานคร  20 มีนาคม 2562
       78    นายอภิรักษ์   กรุงเทพมหานคร  19 มีนาคม 2562
       79    นายรังสรรค์   สมุทรปราการ  16 มีนาคม 2562
       80    นางสาวดารารัตน์   ชัยนาท  13 มีนาคม 2562
       81    นายพงศธร   กรุงเทพมหานคร  13 มีนาคม 2562
       82    นางทัศนีย์   สุรินทร์  13 มีนาคม 2562
       83    นางสาวกัญญารัตน์   สุรินทร์  13 มีนาคม 2562
       84    นายวรพงศ์   สุรินทร์  13 มีนาคม 2562
       85    นางวิพร   กรุงเทพมหานคร  12 มีนาคม 2562
       86    นายสุทิน   กรุงเทพมหานคร  12 มีนาคม 2562
       87    นางสาวนพมาศ   สุพรรณบุรี  8 มีนาคม 2562
       88    นางสาวผกาภรณ์   กรุงเทพมหานคร  6 มีนาคม 2562
       89    นางโนรี   กรุงเทพมหานคร  6 มีนาคม 2562
       90    นายชนินทร์   กรุงเทพมหานคร  5 มีนาคม 2562
       91    นายรุ่งอรุณ   ฉะเชิงเทรา  1 มีนาคม 2562
       92    นายสารพงษ์   ชลบุรี  14 กุมภาพันธ์ 2562
       93    นางสาวมลฤทัย   ชลบุรี  14 กุมภาพันธ์ 2562
       94    นางสาวสุพีร์ญา   กรุงเทพมหานคร  8 กุมภาพันธ์ 2562
       95    นางปอแก้ว   กรุงเทพมหานคร  8 กุมภาพันธ์ 2562
       96    นางสาวสุชีรา   ปทุมธานี  8 กุมภาพันธ์ 2562
       97    นางสาวชนาภา   พระนครศรีอยุธยา  8 กุมภาพันธ์ 2562
       98    นายสัมพันธ์   กรุงเทพมหานคร  6 กุมภาพันธ์ 2562
       99    นางนันท์นภัส   นนทบุรี  5 กุมภาพันธ์ 2562
       100    นางสาวปราณี   ปทุมธานี  21 มกราคม 2562
       101    พ.ต.ต.หญิงสมมาตร์   สระบุรี  21 มกราคม 2562
       102    นายกำชัย   นนทบุรี  1 มกราคม 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู