วันที่ 19/10/2561  ถึง 23/10/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (วันปิยมหาราช)   มีผู้สมัคร 78 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    จ.ส.ต.หญิงพิทยาภรณ์   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       2    นางรชฤษร   ปทุมธานี  27 ตุลาคม 2561
       3    พล.ต.ต.นรวัตน์   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       4    คุณเปรมฤดี   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       5    คุณวชิรา   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       6    นายวันชาติ   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       7    นางทองหยอด   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       8    คุณเตือนใจ   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       9    คุณขวัญฤทัย   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       10    คุณอัญชิสา   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       11    คุณสมบูรณ์   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       12    นางเพ็ญยุพา   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       13    นายชิต   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       14    นายอปภัค   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       15    นางสาวมานสา   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       16    นางฉวี   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       17    นางสาวณัฐพิมล   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       18    คุณพลอนลภัส   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       19    คุณธิดารัตน์   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       20    คุณจุฑามาศ   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       21    คุณชญาภรณ์   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       22    คุณชฎาณิศ   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       23    คุณอังสนา   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       24    นางอรทัย   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       25    นางกัณหา   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       26    นางสาวบังอร   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       27    นางสุจิต   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       28    นางสาวจิรนุช   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       29    คุณสุภาพร   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       30    คุณชันญา   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       31    นางจันทิมา   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       32    แม่ชีสวรัตน์   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       33    นางปุญลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       34    คุณยม   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       35    คุณสุภาวดี   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       36    นางเพ็ญนภา   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       37    นางสาวจิราภรณ์   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       38    นางสาวกุลณพัฒน์   กรุงเทพมหานคร  19 ตุลาคม 2561
       39    นางวาราณี   กรุงเทพมหานคร  19 ตุลาคม 2561
       40    นายสุรวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  19 ตุลาคม 2561
       41    นายปริยากร   กรุงเทพมหานคร  19 ตุลาคม 2561
       42    นางสาวจิรกัญญา   กรุงเทพมหานคร  19 ตุลาคม 2561
       43    นางสาวยุภดี   กรุงเทพมหานคร  18 ตุลาคม 2561
       44    นางสาวณภัทร   กรุงเทพมหานคร  18 ตุลาคม 2561
       45    นายชายะ   พระนครศรีอยุธยา  18 ตุลาคม 2561
       46    นางเสาวนีย์   ระยอง  18 ตุลาคม 2561
       47    นางจันทร์ทร   ปทุมธานี  18 ตุลาคม 2561
       48    นางสาวสุปราณี   กรุงเทพมหานคร  18 ตุลาคม 2561
       49    นางสาวณัฏฐ์   นครสวรรค์  18 ตุลาคม 2561
       50    นางสาวสุปรียา   ปทุมธานี  18 ตุลาคม 2561
       51    นางนิตยา   นครสวรรค์  18 ตุลาคม 2561
       52    นายณรงค์เดช   กรุงเทพมหานคร  17 ตุลาคม 2561
       53    นางสาวชิดชนก   นครปฐม  17 ตุลาคม 2561
       54    นางดาราพร   กรุงเทพมหานคร  16 ตุลาคม 2561
       55    พระสุพัฒน์   สระบุรี  16 ตุลาคม 2561
       56    นางสาวสุพรรณิการ์   สระบุรี  16 ตุลาคม 2561
       57    นางสาวพิมพิศร   สระบุรี  16 ตุลาคม 2561
       58    นางสาวปวีณา   สระบุรี  16 ตุลาคม 2561
       59    BryanputBryanput   เชียงใหม่  16 ตุลาคม 2561
       60    นางนัชชา   กรุงเทพมหานคร  13 ตุลาคม 2561
       61    นางสาวสุภัทรา   กรุงเทพมหานคร  13 ตุลาคม 2561
       62    นางสาวดวงนภา   ราชบุรี  13 ตุลาคม 2561
       63    นางสาวเนตรพิรุฬห์   กรุงเทพมหานคร  11 ตุลาคม 2561
       64    นางสาวขวัญตา   พระนครศรีอยุธยา  11 ตุลาคม 2561
       65    นายสรวิชญ์   สระบุรี  11 ตุลาคม 2561
       66    นางสาวชลธิชา   ลพบุรี  11 ตุลาคม 2561
       67    นางพิมพ์พิชชา   ลพบุรี  11 ตุลาคม 2561
       68    นางสาวสุวรรณี   กรุงเทพมหานคร  8 ตุลาคม 2561
       69    นางสาวภัคพจี   ปทุมธานี  2 ตุลาคม 2561
       70    นางทัศนีย์   กรุงเทพมหานคร  2 ตุลาคม 2561
       71    นางนางณัฐิยา   นนทบุรี  2 ตุลาคม 2561
       72    นางกรุณรัตน์   พะเยา  1 ตุลาคม 2561
       73    นางสาวจันทร์เพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  30 กันยายน 2561
       74    นางสาวศมาพร   กรุงเทพมหานคร  30 กันยายน 2561
       75    นางสาววีนัสรา   กรุงเทพมหานคร  29 กันยายน 2561
       76    เด็กชายมานะชัย   สมุทรสาคร  27 กันยายน 2561
       77    นางสุรางคณา   สมุทรสาคร  27 กันยายน 2561
       78    นางกรรณิกา   พิษณุโลก  14 กันยายน 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู