วันที่ 24/08/2561  ถึง 26/08/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๒ /๒๕๖๑   มีผู้สมัคร 108 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    พระมหาสุพจน์   นนทบุรี  31 สิงหาคม 2561
       2    คุณเทพปรีดา   ปทุมธานี  31 สิงหาคม 2561
       3    คุณแวว   ระยอง  31 สิงหาคม 2561
       4    คุณรัตนา   ระยอง  31 สิงหาคม 2561
       5    คุณปุน   ระยอง  31 สิงหาคม 2561
       6    คุณรุ่งจันทร์   สุพรรณบุรี  31 สิงหาคม 2561
       7    คุณเนื้อทิพย์   กรุงเทพมหานคร  31 สิงหาคม 2561
       8    คุณนฤมล   กรุงเทพมหานคร  31 สิงหาคม 2561
       9    คุณทองหยอด   กรุงเทพมหานคร  31 สิงหาคม 2561
       10    คุณธเดช   กรุงเทพมหานคร  31 สิงหาคม 2561
       11    คุณปิ่นอนงค์   กรุงเทพมหานคร  31 สิงหาคม 2561
       12    คุณปฐวี   กรุงเทพมหานคร  31 สิงหาคม 2561
       13    คุณอังสนา   กรุงเทพมหานคร  31 สิงหาคม 2561
       14    นายธีรภาพ   กรุงเทพมหานคร  31 สิงหาคม 2561
       15    นางจงรักษ์   กรุงเทพมหานคร  31 สิงหาคม 2561
       16    น.ท.หญิงกงยาทอง   กรุงเทพมหานคร  31 สิงหาคม 2561
       17    น.อ.หญิงกาญจนา   กรุงเทพมหานคร  31 สิงหาคม 2561
       18    นางชันษา   กรุงเทพมหานคร  31 สิงหาคม 2561
       19    นายสุริยา   กรุงเทพมหานคร  31 สิงหาคม 2561
       20    นางสาวจินตนา   กรุงเทพมหานคร  31 สิงหาคม 2561
       21    นางสาวพัสรินทร์   กรุงเทพมหานคร  31 สิงหาคม 2561
       22    นางสาววีระญา   กรุงเทพมหานคร  31 สิงหาคม 2561
       23    นางสาวจิราภา   กรุงเทพมหานคร  31 สิงหาคม 2561
       24    นางสาวภัทรวดี   กรุงเทพมหานคร  31 สิงหาคม 2561
       25    นางสาวชลิฎา   กรุงเทพมหานคร  31 สิงหาคม 2561
       26    นางฉวี   กรุงเทพมหานคร  31 สิงหาคม 2561
       27    นายศิรินทร์   กรุงเทพมหานคร  31 สิงหาคม 2561
       28    นางจรีภรณ์   กรุงเทพมหานคร  31 สิงหาคม 2561
       29    นางสาวชันษา   กรุงเทพมหานคร  31 สิงหาคม 2561
       30    นางสาวปัทวรรณ   กรุงเทพมหานคร  31 สิงหาคม 2561
       31    คุณพนิดา   กรุงเทพมหานคร  31 สิงหาคม 2561
       32    คุณบังอร   กรุงเทพมหานคร  31 สิงหาคม 2561
       33    คุณณัฐพล   กรุงเทพมหานคร  31 สิงหาคม 2561
       34    คุณอำนาจ   กรุงเทพมหานคร  30 สิงหาคม 2561
       35    คุณจิรวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  30 สิงหาคม 2561
       36    คุณรัชชานนท์   กรุงเทพมหานคร  30 สิงหาคม 2561
       37    คุณจักรรินทร์   กรุงเทพมหานคร  30 สิงหาคม 2561
       38    คุณรุ่งศิริ   กรุงเทพมหานคร  30 สิงหาคม 2561
       39    คุณปริญญาวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  30 สิงหาคม 2561
       40    คุณนวพล   กรุงเทพมหานคร  30 สิงหาคม 2561
       41    คุณพลศักดิ์   กรุงเทพมหานคร  30 สิงหาคม 2561
       42    คุณธารธรรม   กรุงเทพมหานคร  30 สิงหาคม 2561
       43    คุณยม   กรุงเทพมหานคร  30 สิงหาคม 2561
       44    คุณวัฒนา   กรุงเทพมหานคร  30 สิงหาคม 2561
       45    คุณไฉลทอง   นนทบุรี  30 สิงหาคม 2561
       46    คุณจุฑามาศ   กรุงเทพมหานคร  30 สิงหาคม 2561
       47    คุณสิริกร   กรุงเทพมหานคร  30 สิงหาคม 2561
       48    นางรชฤษร   ปทุมธานี  24 สิงหาคม 2561
       49    พล.ต.ต.นรวัตน์   กรุงเทพมหานคร  24 สิงหาคม 2561
       50    นางสาวอังคณา   กรุงเทพมหานคร  24 สิงหาคม 2561
       51    นางกัณหา   กรุงเทพมหานคร  23 สิงหาคม 2561
       52    ดร.ชนะยุทธ   พระนครศรีอยุธยา  23 สิงหาคม 2561
       53    นายโยธิน   สมุทรปราการ  23 สิงหาคม 2561
       54    นางสาวอรุณยุภา   นนทบุรี  22 สิงหาคม 2561
       55    นายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  21 สิงหาคม 2561
       56    นางสาวภัทร   สมุทรปราการ  21 สิงหาคม 2561
       57    นางสาวชลฎา   กรุงเทพมหานคร  21 สิงหาคม 2561
       58    นางสาวพิรมย์ลักษณฺ์   กรุงเทพมหานคร  21 สิงหาคม 2561
       59    นางสาวศิรินทร์รัตน์   นนทบุรี  20 สิงหาคม 2561
       60    นายสุทิน   กรุงเทพมหานคร  20 สิงหาคม 2561
       61    นางสาวประภาพร   สิงห์บุรี  19 สิงหาคม 2561
       62    นางสาวอมลณัฐ   นนทบุรี  18 สิงหาคม 2561
       63    นางสาวกุลณพัฒน์   กรุงเทพมหานคร  17 สิงหาคม 2561
       64    นางเกศกาญจน์   พระนครศรีอยุธยา  16 สิงหาคม 2561
       65    นางสาวสิริวรรณ   นครปฐม  16 สิงหาคม 2561
       66    นางสาวพรทิพย์   นครราชสีมา  16 สิงหาคม 2561
       67    นางสาวเบญจมาศ   กรุงเทพมหานคร  15 สิงหาคม 2561
       68    นายอาทิตย์   พระนครศรีอยุธยา  14 สิงหาคม 2561
       69    นายอรรถกร   นนทบุรี  14 สิงหาคม 2561
       70    นายวิษณุ   กรุงเทพมหานคร  14 สิงหาคม 2561
       71    นางสาวเกศนีย์   สระบุรี  11 สิงหาคม 2561
       72    นางสาววัลธิตา   ชลบุรี  9 สิงหาคม 2561
       73    นางเปรมปรีดิ์   นนทบุรี  9 สิงหาคม 2561
       74    นางคนึงนิจ   นนทบุรี  9 สิงหาคม 2561
       75    นายเกรียงศักดิ์   นนทบุรี  7 สิงหาคม 2561
       76    นางวนิดา   ลพบุรี  3 สิงหาคม 2561
       77    นางสาวศศินบุญ   กรุงเทพมหานคร  3 สิงหาคม 2561
       78    นายอัครพงษ์   กรุงเทพมหานคร  30 กรกฎาคม 2561
       79    นางสาวพิรุฬห์พร   กรุงเทพมหานคร  30 กรกฎาคม 2561
       80    นายสมภพ   ขอนแก่น  29 กรกฎาคม 2561
       81    นางสาวพัทธนันท์   ปทุมธานี  29 กรกฎาคม 2561
       82    นางสาวอริยาพัชร   ปทุมธานี  29 กรกฎาคม 2561
       83    นายชาญกสิณ   นนทบุรี  29 กรกฎาคม 2561
       84    นางนภัสบงกช   นนทบุรี  29 กรกฎาคม 2561
       85    นางพรรณพิไล   นนทบุรี  21 กรกฎาคม 2561
       86    นายคฑาเดช   ปทุมธานี  19 กรกฎาคม 2561
       87    นายอิศร   พระนครศรีอยุธยา  18 กรกฎาคม 2561
       88    นางสาวสุทัชชา   กรุงเทพมหานคร  18 กรกฎาคม 2561
       89    นางสาวสุดารัตน   สมุทรปราการ  15 กรกฎาคม 2561
       90    นางสาวอรณิดา   กรุงเทพมหานคร  14 กรกฎาคม 2561
       91    นางวันเพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  14 กรกฎาคม 2561
       92    นางสาวนภาภร   กรุงเทพมหานคร  14 กรกฎาคม 2561
       93    นางสาวธนกาญจน์   เพชรบุรี  14 กรกฎาคม 2561
       94    นางวิไล   กรุงเทพมหานคร  13 กรกฎาคม 2561
       95    นางสาวพรนิภา   กรุงเทพมหานคร  13 กรกฎาคม 2561
       96    นางสาวบุษราภรณ์   สมุทรปราการ  12 กรกฎาคม 2561
       97    นางสาวมาละดี   กรุงเทพมหานคร  11 กรกฎาคม 2561
       98    นายพฤทธิ์   ชัยนาท  11 กรกฎาคม 2561
       99    นางสาวศยามล   กรุงเทพมหานคร  10 กรกฎาคม 2561
       100    นางสาวสุพัตรา   กรุงเทพมหานคร  7 กรกฎาคม 2561
       101    นางสาวพิมพ์อัปสร   กรุงเทพมหานคร  3 กรกฎาคม 2561
       102    นางสาวนวพร   สมุทรปราการ  24 มิถุนายน 2561
       103    นางสาวเปรมฤดี   กรุงเทพมหานคร  22 มิถุนายน 2561
       104    นางสาวญาณิกา   สตูล  18 มิถุนายน 2561
       105    นางสาวอมรมาศ   กรุงเทพมหานคร  11 มิถุนายน 2561
       106    นายรุ่งจันทร์   กรุงเทพมหานคร  20 เมษายน 2561
       107    นายประวิทย์   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       108    นางสาวอริสรา   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู