วันที่ 22/06/2561  ถึง 26/06/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๘ /๒๕๖๑   มีผู้สมัคร 97 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางวัฒนา   กรุงเทพมหานคร  28 มิถุนายน 2561
       2    คุณเบญจมาศ   สมุทรปราการ  28 มิถุนายน 2561
       3    คุณพนิดา   กรุงเทพมหานคร  28 มิถุนายน 2561
       4    นางพัชมน   นครราชสีมา  28 มิถุนายน 2561
       5    คุณสิริพร   กรุงเทพมหานคร  28 มิถุนายน 2561
       6    คุณพิมพ์ประภา   กรุงเทพมหานคร  28 มิถุนายน 2561
       7    นางลมัย   กรุงเทพมหานคร  28 มิถุนายน 2561
       8    นายเจนวิทย์   ระยอง  28 มิถุนายน 2561
       9    นางวรัญญา   กรุงเทพมหานคร  28 มิถุนายน 2561
       10    น.ส.มนท์จิรัฏฐ์   นครปฐม  28 มิถุนายน 2561
       11    นางอรทัย   พระนครศรีอยุธยา  28 มิถุนายน 2561
       12    คุณยม   นนทบุรี  28 มิถุนายน 2561
       13    น.ส.บังอร   กรุงเทพมหานคร  28 มิถุนายน 2561
       14    น.ส.ปิยลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  28 มิถุนายน 2561
       15    นางสาวผุสดี   นนทบุรี  28 มิถุนายน 2561
       16    นางสาวสุลิตา   นนทบุรี  28 มิถุนายน 2561
       17    นางพเยาว์   อ่างทอง  28 มิถุนายน 2561
       18    นางสาวจารุณี   ชัยภูมิ  26 มิถุนายน 2561
       19    นางบุบผา   กาญจนบุรี  26 มิถุนายน 2561
       20    คุณวัฒนา   กรุงเทพมหานคร  26 มิถุนายน 2561
       21    คุณนิโคล   กรุงเทพมหานคร  26 มิถุนายน 2561
       22    คุณอังสนา   กรุงเทพมหานคร  26 มิถุนายน 2561
       23    นายวิรัตน์   สมุทรปราการ  25 มิถุนายน 2561
       24    นางสาววีณัสรา   กรุงเทพมหานคร  25 มิถุนายน 2561
       25    นางสาวสุภาวดี   ปทุมธานี  25 มิถุนายน 2561
       26    นางเพ็ญนภา   กรุงเทพมหานคร  25 มิถุนายน 2561
       27    นางสุจิต   สมุทรปราการ  25 มิถุนายน 2561
       28    นางกัณหา   กรุงเทพมหานคร  21 มิถุนายน 2561
       29    นางสิริพร   กรุงเทพมหานคร  21 มิถุนายน 2561
       30    นางสาวธัญญกาญจน์   ปทุมธานี  21 มิถุนายน 2561
       31    นางวิภาพรรณ   ปทุมธานี  21 มิถุนายน 2561
       32    นางสาวมะลิวรรณ   กรุงเทพมหานคร  20 มิถุนายน 2561
       33    นายนายปริญญา   กรุงเทพมหานคร  20 มิถุนายน 2561
       34    นายสุรวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  19 มิถุนายน 2561
       35    นางสาวปุณณภา   นนทบุรี  18 มิถุนายน 2561
       36    นางดวงใจ   ปทุมธานี  18 มิถุนายน 2561
       37    นายธนบาล   สมุทรปราการ  17 มิถุนายน 2561
       38    นายกิตติภัค   พระนครศรีอยุธยา  15 มิถุนายน 2561
       39    นางสาวสุนันทา   ตรัง  14 มิถุนายน 2561
       40    นางพรรณพิไล   นนทบุรี  13 มิถุนายน 2561
       41    นางสาวลลิดา   กรุงเทพมหานคร  12 มิถุนายน 2561
       42    นางสาวทรงขวัญ   กรุงเทพมหานคร  12 มิถุนายน 2561
       43    นายบัญเจิด   นครสวรรค์  11 มิถุนายน 2561
       44    นายธงชัย   นครสวรรค์  11 มิถุนายน 2561
       45    นางสาวสุดารัตน์   นครสวรรค์  11 มิถุนายน 2561
       46    นางสาวทิพยาพัศ   นครสวรรค์  11 มิถุนายน 2561
       47    นายนิวัฒน์   นครสวรรค์  11 มิถุนายน 2561
       48    นายวันฉัตร   นครสวรรค์  11 มิถุนายน 2561
       49    นางกาญจนาณัฐ   นครสวรรค์  11 มิถุนายน 2561
       50    นางสาวหนูเกวียน   นครสวรรค์  11 มิถุนายน 2561
       51    นายสมศักดิ์   นครสวรรค์  11 มิถุนายน 2561
       52    นายปิยะ   นครสวรรค์  11 มิถุนายน 2561
       53    นายอนุสรณ์   นครสวรรค์  11 มิถุนายน 2561
       54    นางสาวมณทิชา   นครสวรรค์  11 มิถุนายน 2561
       55    นายนเรศ   นครสวรรค์  11 มิถุนายน 2561
       56    นายนิติพงษ์   นครสวรรค์  11 มิถุนายน 2561
       57    นางสาววรรณภา   นครสวรรค์  11 มิถุนายน 2561
       58    นางสาวสุนันทา   นครสวรรค์  11 มิถุนายน 2561
       59    นางปิยนุช   นครสวรรค์  11 มิถุนายน 2561
       60    นายชนะยุทธ   พระนครศรีอยุธยา  11 มิถุนายน 2561
       61    นายสกล   นครสวรรค์  11 มิถุนายน 2561
       62    นางสาวเพ็ญภักภ์   นครสวรรค์  11 มิถุนายน 2561
       63    นางสาวปัทมา   นครสวรรค์  11 มิถุนายน 2561
       64    นางสาวสรารัตน์   นครสวรรค์  11 มิถุนายน 2561
       65    นางสาวประภาพร   สิงห์บุรี  7 มิถุนายน 2561
       66    นางสาวเปรมฤดี   กรุงเทพมหานคร  7 มิถุนายน 2561
       67    นางนวลทิพย์   นนทบุรี  5 มิถุนายน 2561
       68    นางสาวปรียาภรณ์   นนทบุรี  5 มิถุนายน 2561
       69    น.ส.ปัทฐวรรณ   กรุงเทพมหานคร  2 มิถุนายน 2561
       70    นางสมจิตร   นนทบุรี  2 มิถุนายน 2561
       71    นายจิรเมศร์   กรุงเทพมหานคร  31 พฤษภาคม 2561
       72    นางสาว ภาวิณี   กรุงเทพมหานคร  30 พฤษภาคม 2561
       73    นางสาวสุจิตรา   กรุงเทพมหานคร  28 พฤษภาคม 2561
       74    นายธัชขัย   กรุงเทพมหานคร  25 พฤษภาคม 2561
       75    นางสาวนันทกา   กรุงเทพมหานคร  25 พฤษภาคม 2561
       76    นางวราภรณ์   กรุงเทพมหานคร  24 พฤษภาคม 2561
       77    นายอุดมศักดิ์   ปทุมธานี  10 พฤษภาคม 2561
       78    นางสุภัทรา   ปทุมธานี  10 พฤษภาคม 2561
       79    นางศันสนีย์   กรุงเทพมหานคร  7 พฤษภาคม 2561
       80    นายวรวุฒิ   กรุงเทพมหานคร  7 พฤษภาคม 2561
       81    นายอากิ้ม   กรุงเทพมหานคร  7 พฤษภาคม 2561
       82    นางสาวพัชนี   กรุงเทพมหานคร  6 พฤษภาคม 2561
       83    นางสาวพนิดา   กรุงเทพมหานคร  6 พฤษภาคม 2561
       84    นางสาวสุพิชญา   ฉะเชิงเทรา  28 เมษายน 2561
       85    นางนราทิพ   พิจิตร  28 เมษายน 2561
       86    นายสังเวียน   พิจิตร  28 เมษายน 2561
       87    นางสาวชณิธศา   พิจิตร  28 เมษายน 2561
       88    นางนภาพร   พิษณุโลก  27 เมษายน 2561
       89    นางสาววีราภรณ์   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       90    นางสาวธนภรณ์   กรุงเทพมหานคร  7 เมษายน 2561
       91    นางสาวภัณฑิลา   อ่างทอง  6 เมษายน 2561
       92    นางสุกัญญา   นนทบุรี  2 เมษายน 2561
       93    นางสาวฐิตปวีณ์   นนทบุรี  2 เมษายน 2561
       94    นางกนกพร   กรุงเทพมหานคร  1 เมษายน 2561
       95    นายฉัตรชัย   กรุงเทพมหานคร  17 มีนาคม 2561
       96    นางสาวธัญลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  30 มกราคม 2561
       97    นายธนู   กรุงเทพมหานคร  22 พฤศจิกายน 2560
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู