รุ่น   วันที่ 7/9/2560  ถึง 10/9/2560 หลักสูตร หลักสูตรวิปัสนาเบื้องต้น ครั้งที่ ๓   มีผู้สมัคร 16 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร
       1   บัณฑิต          นครสวรรค์    19 สิงหาคม 2560
       2   สาธิต          นครสวรรค์    19 สิงหาคม 2560
       3   วัชระ          นครสวรรค์    19 สิงหาคม 2560
       4   ยงค์ยุทธิ์          นครสวรรค์    19 สิงหาคม 2560
       5   สายชล          นครสวรรค์    19 สิงหาคม 2560
       6   ชนัญญา          นครสวรรค์    19 สิงหาคม 2560
       7   ศตพร          นครสวรรค์    19 สิงหาคม 2560
       8   พิเชษฐ          นครสวรรค์    19 สิงหาคม 2560
       9   ณัฐชเรศ          นครสวรรค์    19 สิงหาคม 2560
       10   วรรณภา          นครสวรรค์    19 สิงหาคม 2560
       11   มัทนา          นครสวรรค์    19 สิงหาคม 2560
       12   เสาวนีย์          นครสวรรค์    19 สิงหาคม 2560
       13   เก่ง          นครสวรรค์    19 สิงหาคม 2560
       14   ชัยชนะ          นครสวรรค์    19 สิงหาคม 2560
       15   วิมล          นครสวรรค์    19 สิงหาคม 2560
       16   ชาญชัย          นครสวรรค์    19 สิงหาคม 2560