วันที่   ถึง หลักสูตร   มีผู้สมัคร 16 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    บัณฑิต   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       2    สาธิต   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       3    วัชระ   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       4    ยงค์ยุทธิ์   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       5    สายชล   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       6    ชนัญญา   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       7    ศตพร   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       8    พิเชษฐ   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       9    ณัฐชเรศ   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       10    วรรณภา   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       11    มัทนา   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       12    เสาวนีย์   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       13    เก่ง   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       14    ชัยชนะ   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       15    วิมล   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       16    ชาญชัย   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560