รุ่น   วันที่ 10/8/2560  ถึง 14/8/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๑ /๒๕๖๐   มีผู้สมัคร 44 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร
       1   นาง พิชา          กรุงเทพมหานคร    10 สิงหาคม 2560
       2   นางสาวปิยลักษณ์          กรุงเทพมหานคร    9 สิงหาคม 2560
       3   นายชาญศักดิ์          กรุงเทพมหานคร    9 สิงหาคม 2560
       4   กิตติภัค          พระนครศรีอยุธยา    9 สิงหาคม 2560
       5   กชวรรณ          กรุงเทพมหานคร    8 สิงหาคม 2560
       6   ดร.เกศฉราภรณ์          กรุงเทพมหานคร    8 สิงหาคม 2560
       7   น.ส.ศุภาวีร์          กรุงเทพมหานคร    8 สิงหาคม 2560
       8   นางสาวอนงค์          กรุงเทพมหานคร    8 สิงหาคม 2560
       9   นาย สุภลักษณ์          ชลบุรี    8 สิงหาคม 2560
       10   ปัทฐวรรณ          กรุงเทพมหานคร    7 สิงหาคม 2560
       11   นางสาวบุญชู          กรุงเทพมหานคร    7 สิงหาคม 2560
       12   นางสาวชด          กรุงเทพมหานคร    7 สิงหาคม 2560
       13   สมจินตนา          เพชรบุรี    7 สิงหาคม 2560
       14   วัจมัย          กรุงเทพมหานคร    6 สิงหาคม 2560
       15   วืทิต          กรุงเทพมหานคร    6 สิงหาคม 2560
       16   วลัยพร          กรุงเทพมหานคร    6 สิงหาคม 2560
       17   ลิขิต          กรุงเทพมหานคร    6 สิงหาคม 2560
       18   ฉวีวรรณ          กรุงเทพมหานคร    5 สิงหาคม 2560
       19   มณี          ปทุมธานี    4 สิงหาคม 2560
       20   ขวัญชนก          พระนครศรีอยุธยา    4 สิงหาคม 2560
       21   นางสาวจิราภรณ์          กรุงเทพมหานคร    4 สิงหาคม 2560
       22   บุศรินทร์          นครปฐม    4 สิงหาคม 2560
       23   ภัทรีนท์          กรุงเทพมหานคร    4 สิงหาคม 2560
       24   น.ส.สุปรียา          ปทุมธานี    2 สิงหาคม 2560
       25   นางจุฑารัตน์          นครปฐม    1 สิงหาคม 2560
       26   นางสาวฐิตารีย์          กรุงเทพมหานคร    31 กรกฎาคม 2560
       27   นางธัญญรัตน์          นนทบุรี    31 กรกฎาคม 2560
       28   นางแม้นเดือน          กรุงเทพมหานคร    31 กรกฎาคม 2560
       29   ศศิกานต์          ระยอง    31 กรกฎาคม 2560
       30   ณัฐทยา          กรุงเทพมหานคร    24 กรกฎาคม 2560
       31   จุฑาทิพย์          กรุงเทพมหานคร    24 กรกฎาคม 2560
       32   ภูวนัย          นนทบุรี    18 กรกฎาคม 2560
       33   พัชรินทร์          ปทุมธานี    17 กรกฎาคม 2560
       34   น.ส.จรินทร          กรุงเทพมหานคร    17 กรกฎาคม 2560
       35   พรรณพิไล          นนทบุรี    16 กรกฎาคม 2560
       36   สุขพร้อม          ระยอง    13 กรกฎาคม 2560
       37   ประภาพร          สิงห์บุรี    11 กรกฎาคม 2560
       38   รักเขต          ปทุมธานี    8 กรกฎาคม 2560
       39   ภิรัชญา          กรุงเทพมหานคร    27 มิถุนายน 2560
       40   สุวรรณา          กรุงเทพมหานคร    26 มิถุนายน 2560
       41   ลัดดา          ปทุมธานี    6 มิถุนายน 2560
       42   สุมน          กรุงเทพมหานคร    14 พฤษภาคม 2560
       43   ศิริมา          นนทบุรี    14 พฤษภาคม 2560
       44   ภัทราพร          ปทุมธานี    28 เมษายน 2560