ชื่อหลักสูตรปฏิบัติธรรม
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๘ /๒๕๖๐
วันที่ปฏิบัติธรรม
23/6/2560 - 25/6/2560
(3 วัน 2 คืน)