ชื่อหลักสูตรปฏิบัติธรรม
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐
วันที่ปฏิบัติธรรม
05/04/2560 - 09/04/2560
(5 วัน 4 คืน)