ประกาศอนุโมทนากองทุนวิปัสสนาธุระ
 ชื่อผู้ทำบุญ  วันที่ทำบุญ  จำนวน (บาท)
 นางสาวปาณิภา ชาติวิมุติ  18 กุมภาพันธ์ 2561  100
 นางสาวอภิชญา ลือชัย  18 กุมภาพันธ์ 2561  200
 นางสาวยิ่งนรา ลันขุนทด  18 กุมภาพันธ์ 2561  200
 คุณอรพิน ภิญโญภาวศุทธิ  18 กุมภาพันธ์ 2561  500
 นางดุษณีย์ ปลั่งกลาง  18 กุมภาพันธ์ 2561  300
 นางศิริพร มหาจินดามณีกุล  18 กุมภาพันธ์ 2561  200
 ไม่ประสงค์ออกนาม  18 กุมภาพันธ์ 2561  300
 นางสมถวิล ลันขุนทด  18 กุมภาพันธ์ 2561  200
 นายนพดล ชูชาติไทย  18 กุมภาพันธ์ 2561  200
 คุณอิสรีย์ หาญอุทัยรัศมี  18 กุมภาพันธ์ 2561  500
ประกาศอนุโมทนา
 • อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ
 • Facebook
  ตารางปฏิบัติธรรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
  วันที่ปฏิบัติธรรม หลักสูตร รับ สมัครล่าสุด
  (19/02/2561)
  28/02/2561 ถึง 04/03/2561
  (5 วัน 4 คืน)
  โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๑ /๒๕๖๑(มาฆบูชา)
  เป็นหลักสูตรสำหรับอุบาสก-อุบาสิกา ให้ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของสติปัฏฐาน ๔
  150 12 คน
  (รับได้อีก 138)
  23/03/2561 ถึง 25/03/2561
  (3 วัน 2 คืน)
  โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๒ /๒๕๖๑
  เป็นหลักสูตรสำหรับอุบาสก-อุบาสิกา ให้ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของสติปัฏฐาน ๔
  150 13 คน
  (รับได้อีก 137)
  05/04/2561 ถึง 09/04/2561
  (5 วัน 4 คืน)
  โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๓ /๒๕๖๑
  เป็นหลักสูตรสำหรับอุบาสก-อุบาสิกา ให้ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของสติปัฏฐาน ๔
  150 5 คน
  (รับได้อีก 145)
  20/04/2561 ถึง 22/04/2561
  (3 วัน 2 คืน)
  โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๔ /๒๕๖๑
  เป็นหลักสูตรสำหรับอุบาสก-อุบาสิกา ให้ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของสติปัฏฐาน ๔
  150 2 คน
  (รับได้อีก 148)
  04/05/2561 ถึง 08/05/2561
  (5 วัน 4 คืน)
  โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๕ /๒๕๖๑
  เป็นหลักสูตรสำหรับอุบาสก-อุบาสิกา ให้ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของสติปัฏฐาน ๔
  150 0 คน
  (รับได้อีก 150)
  นิสิตปฏิบัติธรรม
   ชื่อนิสิต  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด สถานะ
  นาง บุศรา เกิดวิชัย  พฤกษมาศ
  27/01/2561
  28/01/2561
  กำลังปฏิบัติ
  พล.ต.ท.หญิง นัยนา เกิดวิชัย
  28/01/2561
  28/01/2561
  กำลังปฏิบัติ
  พระมหา สมควร (สุวณฺโณ)
  01/12/2560
  07/12/2560
  กำลังปฏิบัติ
  นาย อดิเรก สีสายัณห์
  10/11/2560
  12/11/2560
  กำลังปฏิบัติ
  นาย สันติ หาญอาษา
  10/11/2560
  12/11/2560
  กำลังปฏิบัติ
  นาย อร่าม บุญประเสริฐ
  10/11/2560
  12/11/2560
  กำลังปฏิบัติ
  นางสาว ขนิษฐา จุ้ยซื่อ
  08/11/2560
  12/11/2560
  กำลังปฏิบัติ
  นาย ดนัย อ่อนคำ
  08/11/2560
  12/11/2560
  กำลังปฏิบัติ
  ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุรีรัตน์ สิงห์นิกร
  08/11/2560
  12/11/2560
  ปฏิบัติครบ
  นาย อดิเรก (มหาวิริโย)
  03/11/2560
  07/11/2560
  ปฏิบัติครบ
  ภาพปฏิบัติธรรม
   
  Timeline Photos (712 รูป)
  Mobile Uploads (2164 รูป)
  ปฏิบัติธรรมประชาชน ครั้งที่ ๙/๖๑ (7 รูป)
  เจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล (5 รูป)
  กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ (4 รูป)
  Profile Pictures (1 รูป)
  บรรจุอัฐฺิ (8 รูป)
  วิศวะจุฬาฯรุ่นที่ 52 (4 รูป)
  Cover Photos (45 รูป)
   
  ข่าวสาร
  ขอเชิญปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
  ขอเชิญสาธุชนผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ ๘/๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ มจร.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จองปฏิบัติธรรมล่วงหน้าได้ที่ ww.vipassanathai.org (เปิดอ่าน97) 07/01/2561
   
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระวิปัสสนาจารย์ ประจำปี 2560
  ขอเชิญสาธุชน-ญาติธรรม กัลยาณมิตร (ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนโครงการ ร่วมสร้างมหาทานบารมีเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร,น้ำปานะและปัจจัย๔ ติดต่อสอบถาม..035-248000ต่อ8139 , 095-5677153 (เปิดอ่าน129) 07/12/2560
   
  ขอเชิญเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
  ขอเชิญสาธุชนผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ ๔/๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ มจร.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยาจองปฏิบัติธรรมล่วงหน้าได้ที่ ww.vipassanathai.org (เปิดอ่าน225) 10/11/2560
   
  หน่วยงานที่จองปฏิบัติธรรม
  ข้อมูล
   หน่วยงาน  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด
  World peace Chanting
  25/01/2561
  31/01/2561
  สัมมนาพระวิปัสนนาจารย์ ส่วนงานบริหาร สถาบันวิปัสสนาธุระ
  13/12/2560
  15/12/2560
  บริษัท เมืองโบราณ จำกัด
  06/08/2560
  11/08/2560
  ส่วนงานบริหาร สถาบันวิปัสสนาธุระ
  01/08/2560
  04/08/2560
  บริษัท เมืองโบราณ
  29/11/2560
  05/12/2560
  บริษัท เมืองโบราณ
  09/08/2560
  13/08/2560
  บริษัทเมืองโบราณ
  06/05/2560
  10/05/2560
  สำนักงบประมาณ
  01/02/2560
  03/02/2560
  สนง.กกต.
  22/02/2560
  23/02/2560
  วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา
  06/06/2559
  09/06/2559
  ศูนย์ปฏิบัติธรรม สถาบันวิปัสสนาธุระ

  วิปัสสนากรรมฐาน เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงไว้ซึ่งพระสัทธรรม
  และมีคุณค่าต่อชีวิตทุกคน 

            การปฏิบัติวิปัสสนาธุระเป็นหน้าที่หลักอย่างหนึ่งของพุทธศาสนิกชนควบคู่กับคันถธุระการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถา คันถธุระ การปฏิบัติพระกรรมฐานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถือกำเนิดมาพร้อมกับการศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎก ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช รัชกาลที่ ๕ ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้เพื่อให้พระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายได้ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง การศึกษาพระไตรปิฎกนั้น เป็นหน้าที่โดยตรงของพระสงฆ์อยู่แล้ว ส่วนการศึกษาวิชาชั้นสูงนั้นน่าจะหมายถึงการศึกษาวิชาการ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติและเผยแผ่พระศาสนาควบคู่กันไป กล่าวเฉพาะด้านพระศาสนา วิถีชีวิตของพระภิกษุสงฆ์ นอกจากจะมีความเป็นผู้นำด้านความรู้ในพระไตรปิฎกแล้ว ยังจะต้องพัฒนาตนให้เป็นพระสงฆ์ในอุดมคติ ด้วยการพัฒนาตนนั้นจะต้องอาศัยหลักการปฎิบัติพระกรรมฐานเพื่อฝึกฝนอบรม โสฬสญาณ ญาณ ๑๖ อันเป็นวิชาชั้นสูงให้เกิดขึ้นในขันธสันดาน

            จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติพระกรรมฐานนั้นก็เพื่อชำระจิตของผู้ปฏิบัติให้บริสุทธิ์สะอาดหมดจดจนกระทั่งถึงบรรลุมรรคผลนิพพาน อันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนา ก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระองค์ทรงมอบพระพุทธศาสนาให้เป็นสมบัติของพุทธบริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา การที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งได้บรรลุธรรมระดับใดก็ตามด้วยการเจริญพระกัมมัฏฐานก็ย่อมจะทำให้พุทธบริษัทเหล่าอื่นเกิดความมั่นใจในการเจริญพระกัมมัฏฐานโดยเห็นว่า การเจริญพระกัมมัฏฐานเป็นการปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนาจิตของมนุษย์ให้บรรลุถึงพระนิพพานได้ ผู้ที่เคยเจริญพระกรรมฐานอย่างไร้จุดหมายหรือมีความท้อแท้หมดกำลังใจในการปฏิบัติ ก็จะมีกำลังใจในการปฏิบัติมากขึ้น ในขณะเดียวกันผู้ที่ยังไม่สามารถบรรลุธรรมระดับใดระดับหนึ่งก็สามารถพัฒนาจิตของตนขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งสามารถบรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพานได้ สังคมโลกก็จะได้รับประโยชน์คือสันติภาพพร้อม ๆ กับผู้ปฏิบัติธรรม ปัญหาต่าง ๆ ที่โลกกำลังประสบอยู่ เช่น การเบียดเบียนกัน การเข่นฆ่ากัน การแย่งชิงผลประโยชน์กัน ก็จะลดน้อยลงไปตามลำดับ เพราะอาศัยบุคคลผู้มีคุณภาพดี มีจำนวนมากขึ้นในสังคม


            การปฏิบัติพระกรรมฐานในพระพุทธศาสนา มีหลายวิธีด้วยกัน แต่พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท มีความเชื่อและยอมรับแนวการปฏิบัติพระกรรมฐานตามที่มีปรากฏหลักฐานอยู่ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาว่า เป็นวิธีการที่ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและสามารถทำให้พุทธศาสนิกชน ได้พัฒนาตนจากระดับปุถุชนธรรมดาเป็นพระอริยบุคคลซึ่งเป็นบุคคลในอุดมคติของพระพุทธศาสนา

    

  ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  พระอาจารย์ใหญ่สถาบันวิปัสสนาธุระ


   

  พระราชสิทธิมุนี วิ.
  (พระมหาบุญชิต ญาณสํวโร ป.ธ.๙,  พธ.บ., อ.ม., พธ.ด.)
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารมหลวงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
  เจ้าคณะเขตพญาไท, พระอุปัชฌาย์วิสามัญ
  พระวิปัสสนาจารย์ ประจำวัดมหาธาตุฯและบัณฑิตวิทยาลัย มจร.

   


   

   โครงสร้างการบริการงานสถาบันวิปัสสนาธุระ 

   


   

   
  พระราชสิทธิมุนี วิ.
  (พระมหาบุญชิต ญาณสํวโร)
  ป.ธ.๙, พธ.บ., อ.ม., พธ.ด.,ปร.ด.
  ผอ.สถาบันวิปัสสนาธุระ
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
   
  สกู๊ปพิเศษ พระอาจารย์ ดร.ภัททันตะ
  โดย : พระอาจารย์ ดร.ภัททันตะ อาสภมหาเถระ
  สกู๊ปพิเศษ พระอาจารย์ ดร.ภัททันตะ อาสภมหาเถระ อัคคมหากัมมัฏฐานาจาริยะ ออกอากาศทางช่องสปริงนิวส์
   
   
  พิธีมอบวุฒิบัตร โครงการสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ ปี 2559
  โอวาท สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
  พระภัททันตะอาสภมหาเถระ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ 2
  พระภัททันตะอาสภมหาเถระ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ 1
  โอวาทก่อนกลับบ้าน อ.ประจาก
   
   
  ฟังเสียงธรรม โหลด
  007 มงกุฏเพชรและหมวกฟาง
  006 ถ่านไฟเก่า
  005 สวนดอกไม้
  004 ปิยวิปโยค
  003 ร่มธรรม
   
   
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระวิปัสสนาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๐
  ขอเชิญสาธุชน-ญาติธรรม กัลยาณมิตร (ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนโครงการ ร่วมสร้างมหาทานบารมีเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร,น้ำปานะและปัจจัย๔ ติดต่อสอบถาม..035-248000ต่อ8139 , 095-5677153 (เปิดอ่าน93) 07/12/2560
   
   
   
   
   
   
   
  recommendation of vipassana
  vipassana meditation for vietnamese
  Chanting Pali-Eng
  inter>Vipassana Students form
  แผนพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
  คู่มือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น
  รวมเอกสารการปฏิบัติธรรมนิสิต(โท - เอก)
  หนังสือนิมนต์พระวิปัสสนาจารย์
  ประกาศสถาบันวิปัสสนาธรุะ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติธรรมนิสิตระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
  คู่มือการจัดค่ายคุณธรรม กรมการศาสนา
   
   
  ขณะนี้ 7 คน
  วันนี้ 197 คน
  เมื่อวานนี้ 382 คน
  เดือนนี้ 6,544 คน
  เดือนที่ผ่านมา 18,906 คน
  ทั้งหมด 423,061 คน
  เริ่มนับวันที่ 10 มิถุนายน 2557
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  สถาบันวิปัสสนาธุระ
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
  โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 08 6366 2969
  088-5704328, 081-4024768
  E-mail: happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
  แผนที่สถาบันวิปัสสนาธุระ
  พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ