ประกาศอนุโมทนากองทุนวิปัสสนาธุระ
 ชื่อผู้ทำบุญ  วันที่ทำบุญ  จำนวน (บาท)
 ว่าที่ ร.ต.ไตรภพ ไชยชมภู  28 กันยายน 2563  500
 ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข  28 กันยายน 2563  2,000
 ปัทฐวรรณ อ่วมศรี  28 กันยายน 2563  240
 คุณปัทมา กาศรี  28 กันยายน 2563  500
 คุณมานสา สิริวันต์  28 กันยายน 2563  500
 คุณวิเชียร ล้อมวงศ์  28 กันยายน 2563  1,000
 คุณอุรารัตน์ ไชยรังษี  28 กันยายน 2563  1,000
 คุณบุษบง เมืองฟัก  28 กันยายน 2563  500
 คุณผ่องศรี มังคละคีรี  28 กันยายน 2563  200
  น.อ.หญิงกานดา พูลเพิ่ม  28 กันยายน 2563  300
ประกาศอนุโมทนา
 • อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ
 • Facebook
  ตารางปฏิบัติธรรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
  วันที่ปฏิบัติธรรม หลักสูตร รับ สมัครล่าสุด
  (29/01/2564)
  นิสิตปฏิบัติธรรม
   ชื่อนิสิต  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด สถานะ
  นาย สุนทร วิภาภรณ์พรรณ
  30/12/2563
  03/01/2564
  ลงทะเบียน
  นางสาว​ กันยา​รัตน์​ (-)
  29/01/2564
  31/01/2564
  ลงทะเบียน
  นางสาว​ สุทิน (-)
  29/01/2564
  31/01/2564
  ลงทะเบียน
  นางสาว​ กันยา​รัตน์​ (-)
  08/01/2564
  10/01/2564
  ลงทะเบียน
  นางสาว​ กันยารัตน์​ (-)
  30/12/2563
  03/01/2564
  ลงทะเบียน
  นาง ขวัญใจ ทองศรี
  30/12/2563
  03/01/2564
  ลงทะเบียน
  นางสาว​ สุทิน (-)
  30/12/2563
  03/01/2564
  ลงทะเบียน
  นางสาว​ สุทิน (-)
  08/01/2564
  10/01/2564
  ลงทะเบียน
  นางสาว นรินทร์ชิตา ศีลประชาวงศ์
  30/12/2563
  03/01/2564
  ลงทะเบียน
  นางสาว รัตน​วดี​ สุระ​บัญชาการ​
  30/12/2563
  03/01/2564
  ลงทะเบียน
  หลักสูตรกลางการปฏิบัติธรรม
     
  ข่าวสาร
  ขอเชิญร่วมทำบุญ
  (เปิดอ่าน1574) 17/11/2563
   
  พระเทพวิสุทธิมุนี วิ.,รศ.ดร.เทศน์ลำดับญาณ๑๖
  26 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. พระเทพวิสุทธิมุนี, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ มจร ประธานพระวิปัสสนาจารย์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26 เทศน์ลำดับญาณของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26 ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ (เปิดอ่าน1713) 27/05/2563
   
  โครงการปันน้ำใจ ต้านภัยโควิท ๒๐๑๙
  โครงการปันน้ำ ต้านภัยโควิท๒๐๑๙ โดยสถาบันวิปัสสนาธุระร่วมกับมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา (เปิดอ่าน1667) 27/05/2563
   
  หน่วยงานที่จองปฏิบัติธรรม
  ข้อมูล
   หน่วยงาน  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด
  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี
  03/08/2563
  04/08/2563
  กรมการเงินทหารอากาศ
  30/07/2563
  30/07/2563
  วิทยาลัยการตำรวจ
  16/07/2563
  17/07/2563
  เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี
  04/07/2563
  05/07/2563
  มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
  23/02/2563
  23/02/2563
  กรมเจ้าท่า
  22/06/2562
  24/06/2562
  สำนักงานศึกษาธิการ จ.สระบุรี
  07/06/2562
  09/06/2562
  บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด
  14/11/2562
  14/01/2555
  สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  30/11/2562
  30/11/2562
  กรมราชทัณฑ์
  25/11/2562
  29/11/2562
  ศูนย์ปฏิบัติธรรม สถาบันวิปัสสนาธุระ

  วิปัสสนากรรมฐาน เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงไว้ซึ่งพระสัทธรรม
  และมีคุณค่าต่อชีวิตทุกคน 

            การปฏิบัติวิปัสสนาธุระเป็นหน้าที่หลักอย่างหนึ่งของพุทธศาสนิกชนควบคู่กับคันถธุระการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถา คันถธุระ การปฏิบัติพระกรรมฐานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถือกำเนิดมาพร้อมกับการศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎก ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช รัชกาลที่ ๕ ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้เพื่อให้พระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายได้ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง การศึกษาพระไตรปิฎกนั้น เป็นหน้าที่โดยตรงของพระสงฆ์อยู่แล้ว ส่วนการศึกษาวิชาชั้นสูงนั้นน่าจะหมายถึงการศึกษาวิชาการ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติและเผยแผ่พระศาสนาควบคู่กันไป กล่าวเฉพาะด้านพระศาสนา วิถีชีวิตของพระภิกษุสงฆ์ นอกจากจะมีความเป็นผู้นำด้านความรู้ในพระไตรปิฎกแล้ว ยังจะต้องพัฒนาตนให้เป็นพระสงฆ์ในอุดมคติ ด้วยการพัฒนาตนนั้นจะต้องอาศัยหลักการปฎิบัติพระกรรมฐานเพื่อฝึกฝนอบรม โสฬสญาณ ญาณ ๑๖ อันเป็นวิชาชั้นสูงให้เกิดขึ้นในขันธสันดาน

            จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติพระกรรมฐานนั้นก็เพื่อชำระจิตของผู้ปฏิบัติให้บริสุทธิ์สะอาดหมดจดจนกระทั่งถึงบรรลุมรรคผลนิพพาน อันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนา ก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระองค์ทรงมอบพระพุทธศาสนาให้เป็นสมบัติของพุทธบริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา การที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งได้บรรลุธรรมระดับใดก็ตามด้วยการเจริญพระกัมมัฏฐานก็ย่อมจะทำให้พุทธบริษัทเหล่าอื่นเกิดความมั่นใจในการเจริญพระกัมมัฏฐานโดยเห็นว่า การเจริญพระกัมมัฏฐานเป็นการปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนาจิตของมนุษย์ให้บรรลุถึงพระนิพพานได้ ผู้ที่เคยเจริญพระกรรมฐานอย่างไร้จุดหมายหรือมีความท้อแท้หมดกำลังใจในการปฏิบัติ ก็จะมีกำลังใจในการปฏิบัติมากขึ้น ในขณะเดียวกันผู้ที่ยังไม่สามารถบรรลุธรรมระดับใดระดับหนึ่งก็สามารถพัฒนาจิตของตนขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งสามารถบรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพานได้ สังคมโลกก็จะได้รับประโยชน์คือสันติภาพพร้อม ๆ กับผู้ปฏิบัติธรรม ปัญหาต่าง ๆ ที่โลกกำลังประสบอยู่ เช่น การเบียดเบียนกัน การเข่นฆ่ากัน การแย่งชิงผลประโยชน์กัน ก็จะลดน้อยลงไปตามลำดับ เพราะอาศัยบุคคลผู้มีคุณภาพดี มีจำนวนมากขึ้นในสังคม


            การปฏิบัติพระกรรมฐานในพระพุทธศาสนา มีหลายวิธีด้วยกัน แต่พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท มีความเชื่อและยอมรับแนวการปฏิบัติพระกรรมฐานตามที่มีปรากฏหลักฐานอยู่ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาว่า เป็นวิธีการที่ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและสามารถทำให้พุทธศาสนิกชน ได้พัฒนาตนจากระดับปุถุชนธรรมดาเป็นพระอริยบุคคลซึ่งเป็นบุคคลในอุดมคติของพระพุทธศาสนา

    

  ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  พระอาจารย์ใหญ่สถาบันวิปัสสนาธุระ


   

  พระเทพวิสุทธิมุนี วิ.
  (พระมหาบุญชิต ญาณสํวโร ป.ธ.๙,  พธ.บ., อ.ม., พธ.ด.)
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารมหลวงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
  เจ้าคณะเขตพญาไท, พระอุปัชฌาย์วิสามัญ
  พระวิปัสสนาจารย์ ประจำวัดมหาธาตุฯและบัณฑิตวิทยาลัย มจร.

   


   

   โครงสร้างการบริการงานสถาบันวิปัสสนาธุระ 

   


   

   
  พระเทพวิสุทธิมุนี วิ.
  (พระมหาบุญชิต ญาณสํวโร)
  ป.ธ.๙, พธ.บ., อ.ม., พธ.ด.,ปร.ด.
  ผอ.สถาบันวิปัสสนาธุระ
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  การใช้งานเว็บไซต์วิปัสสนาไทย
  ปีการศึกษา 2563
   
  ธรรมะบรรยายในวันวิสาขบูชา
  โดย : พระเทพวิสุทธิมุนี วิ.
   
  วีดีโอ
   
  ธรรมะบรรยายในวันวิสาขบูชา
  พระธรรมเทศนา พิธีบำเพ็ญกุศลพระเดชพระคุณพระพรหมมงคล วิ.(หลวงปู่ทอง สิริมฺงคโล)
  ปฏิบัติธรรมสุพรรณบุรี
  สามเณรฤดูร้อน62
  การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๘
   
   
  ฟังเสียงธรรม โหลด
  เดินจงกรมภาษาอังกฤษ โดยพระเทพวิสุทธิมุนี วิ.
  พระนางสามาวดี 8
  พระนางสามาวดี 7
  พระนางสามาวดี 6
  พระนางสามาวดี 5
   
  กิจกรรมสถาบัน
   
  ตรวจประเมินสถาบัน
  ประเมินส่วนงานสนับสนุนการศึกษา (เปิดอ่าน1699) 19/07/2563
   
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระวิปัสสนาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๐
  ขอเชิญสาธุชน-ญาติธรรม กัลยาณมิตร (ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนโครงการ ร่วมสร้างมหาทานบารมีเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร,น้ำปานะและปัจจัย๔ ติดต่อสอบถาม..035-248000ต่อ8139 , 095-5677153 (เปิดอ่าน2751) 07/12/2560
   
   
   
   
   
  ดาวน์โหลด
   
  โบว์ชัวร์ปฏิบัติธรรม
  recommendation of vipassana
  vipassana meditation for vietnamese
  Chanting Pali-Eng
  inter>Vipassana Students form
  แผนพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
  คู่มือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น
  รวมเอกสารการปฏิบัติธรรมนิสิต(โท - เอก)
  หนังสือนิมนต์พระวิปัสสนาจารย์
  ประกาศสถาบันวิปัสสนาธรุะ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติธรรมนิสิตระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
   
  หนังสือ
  หลักการปฏิบัติพระกัมมัฏฐานในพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  หลักการปฏิบัติพระกรรมฐานในพระไตรปิฏก ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  หลักการปฏิบัติพระกรรมฐานในพระไตรปิฏก ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
   
  ขณะนี้ 4 คน
  วันนี้ 32 คน
  เมื่อวานนี้ 111 คน
  เดือนนี้ 364 คน
  เดือนที่ผ่านมา 2 คน
  ทั้งหมด 719,553 คน
  เริ่มนับวันที่ 10 มิถุนายน 2557
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  สถาบันวิปัสสนาธุระ
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  รหัสไปรษณีย์ 13170
  โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

  E-mail:
  vipassana@mcu.ac.th
  © 2021 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)