หน่วยงานที่จองปฏิบัติธรรม
 
 
ดูข้อมูลการจองปฏิบัติธรรม
เดือน ปี
 หน่วยงาน  โครงการ  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หลักสูตร วิปัสสนากรรมฐาน สำหรับนิสิตประกาศนียบัติบัณฑิต วิชาชีพครู
22/1/2558
25/1/2558
สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
3/8/2558
6/8/2558
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเชี่ยน จำกัด
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
14/10/2558
16/10/2558
รร.วิถีพุทธชั้นนำ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำนวน 5 รร.
ปฏิบัติธรรมสำหรับครูโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
26/11/2558
28/11/2558
หาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปฏิบัติธรรมสำหรับบุคคลากรใหม่
27/11/2558
29/11/2558
กรมป่าไม้
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1/12/2558
4/12/2558
วิทยาลัยการตำรวจ
การบริหารงานตำรวจชั้นสูง(บตส.๔๑)
2/2/2559
5/2/2559
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
โครงการพัฒนาคน พัฒนางานสู่ความยั่งยืนขององค์กร
8/2/2559
10/2/2559
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน)
พัฒนาจิตพื้นฐาน
16/3/2559
18/3/2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
25/6/2559
27/6/2559
บริษัท เมืองโบราณ จำกัด
เข้าพรรษาปฏิบัติธรรมกรรมฐานรักษาศีล
23/7/2559
27/7/2559
บริษัท เมืองโบราณ จำกัด
เข้าพรรษาปัฏิบัติธรรมกรรมฐานรักษาศีล
17/8/2559
21/8/2559
บริษัท เมืองโบราณ จำกัด
เข้าพรรษาปฏิบัติธรรมกรรมฐานรักษาศีล
24/9/2559
30/9/2559
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
โครงการปฏิบัติธรรมพนักงาน ธ.ก.ส. เฉลิมพระเกียรติ
14/10/2559
16/10/2559
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ปฏิบัติธรรมเจริญปัญญา
20/1/2560
22/1/2560
สำนักงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมสัมมนาการปรับสมดุลชีวิตและฝึกปฏิบัติธรรม
1/2/2560
3/2/2560
สำนักงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมสัมมนาการปรับสมดุลชีวิตและฝึกปฏิบัติธรรม
1/2/2560
3/2/2560
สนง.กกต.
โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง
22/2/2560
23/2/2560
วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตร บตส. รุ่นที่42
6/6/2560
9/6/2560
Total 19 Item 1 / 1
 
 
ระยะเวลาตามหลักสูตร
 
  1 วัน
  3 วัน
  5 วัน
  7 วัน
  10 วัน
  มากกว่า 10 วัน ระบุ วัน
   
 
 
Vipassana Meditation Institute
79 Moo 1 Km no.55  Lamsai Wangnoi
Ayutthaya Thailand
Tel. : 035-248000 ext.8139 /095-5677153, 097-3469561
E-mail: happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ