รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาวังน้อย
เลขที่ ๕๑๐ - ๒- ๐๖๖๙๙ - ๙
บัญชีประเภทออมทรัพย์
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ phrarajsitthimuni@hotmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 1  คุณนามดี คูวงษ์  17 มีนาคม 2560  สมุทรปราการ  10,000
 2  นิตยา ปัญจรักษ์  23 มกราคม 2560  กรุงเทพมหานคร  390
 3  วิโรจน์ วชิรพันธุ์สกุล  25 พฤศจิกายน 2558  กรุงเทพมหานคร  
 4  นายภัทรภณ ดนัยสวัสดิ์  2 พฤศจิกายน 2558  กรุงเทพมหานคร  500
 5  วิโรจน์ วชิรพันธุ์สกุล  26 ตุลาคม 2558  กรุงเทพมหานคร  100
 6  น.ส.รุ่งรัก ศิริเวช  17 สิงหาคม 2558  เชียงใหม่  4,800
 7  นายสิทธิศักดิ์ เช้ารุ่งเกียรติ  3 สิงหาคม 2558  นนทบุรี  200
 8  คุณภัทรนิษฐ์ อภิบุญมา  15 กรกฎาคม 2558  ชลบุรี  50,000
 9  ภัทรนิษฐ์ อภิบุญมา  15 กรกฎาคม 2558  ชลบุรี  10
 10  น.ส.อภิชญา ลือชัย  29 มกราคม 2558  กรุงเทพมหานคร  1,000
 11  นายเชด ต่ายกระโทก / หจก.ตุ๊กตุ๊ก 1999 /  14 ธันวาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  1,000
 12  นายเสถียร ธรรมวัตร  9 พฤศจิกายน 2557  กระบี่  100
 13  คุณประไพรัตน์ ทูลศักดิ์นันท์  9 พฤศจิกายน 2557  กระบี่  100
 14  นางสาวณัฐพิมล เจริญเฟื่องฟู  9 พฤศจิกายน 2557  กระบี่  100
 15  คุณเพ็ญนภา บัวแก้ว  9 พฤศจิกายน 2557  กระบี่  100
 16  นางสาวกมลรัตน์ลักษณ์ กฤษฎิ์วิโมข์  9 พฤศจิกายน 2557  กระบี่  105
 17  นางสาวจรีพร เริ่มวัฒนะ  9 พฤศจิกายน 2557  กระบี่  180
 18  คุณธนภรณ์ ลิ้มตระกลู  9 พฤศจิกายน 2557  กระบี่  200
 19  คุณวัฒนา คุณะเพิ่มศิริ  9 พฤศจิกายน 2557  กระบี่  200
 20  คุณสุจิต แก้วประเสริฐ  9 พฤศจิกายน 2557  กระบี่  200
 21  นายตินน์ เลื่องชัยเชวง  9 พฤศจิกายน 2557  กระบี่  200
 22  คุณทองเปลว ซ่อนกลิ่น  9 พฤศจิกายน 2557  กระบี่  200
 23  คุณประทุม เผือกหอม  9 พฤศจิกายน 2557  กระบี่  200
 24  นางวัฒนา สุขกฤต  9 พฤศจิกายน 2557  กระบี่  200
 25  นางบุษบา ศรีโหมด  9 พฤศจิกายน 2557  กระบี่  200
 26  แม่ชีสุภาพ รักษ์ ประสูตร  9 พฤศจิกายน 2557  กระบี่  200
 27  HOANG THI VINH  9 พฤศจิกายน 2557  กระบี่  300
 28  สามเณรี รตน  9 พฤศจิกายน 2557  กระบี่  300
 29  นางแฉล้ม ศรีคุณ  9 พฤศจิกายน 2557  กระบี่  300
 30  คุณสุชาดา วรพงศ์พิเชษฐ์  9 พฤศจิกายน 2557  กระบี่  300
         
ทั้งหมด 123 รายการ 1 / 5