รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาวังน้อย
เลขที่ ๕๑๐ - ๒- ๐๖๖๙๙ - ๙
บัญชีประเภทออมทรัพย์
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ phrarajsitthimuni@hotmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 1  คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร บตส.รุ่นที่ 42  9 มิถุนายน 2560  กรุงเทพมหานคร  23,700
 2  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  4 มิถุนายน 2560    25,000
 3  คุณพิชยา บุญสม  4 มิถุนายน 2560    300
 4  สุฐิชา สีขาว  4 มิถุนายน 2560    1,000
 5  คุณบังอร เฉลยปราชญ์  4 มิถุนายน 2560    300
 6  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  4 มิถุนายน 2560    5,000
 7  คุณพัทธนันท์ ผดุงเศรษฐกิจ  4 มิถุนายน 2560    1,000
 8  นางสาวทิพกัลญา บุญเชียง  4 มิถุนายน 2560    200
 9  นางสาววัฒนา ทานะพันธ์  4 มิถุนายน 2560    500
 10  นายสุทิน โรจน์ประเสริฐ  4 มิถุนายน 2560    300
 11  นายพนม เผือกหอม  4 มิถุนายน 2560    500
 12  นางสาวปัทวรรณ อ่วมศรี  4 มิถุนายน 2560    200
 13  นางปุญลักษณ์ ดุลยสุวรรณ์  4 มิถุนายน 2560    1,000
 14  นายสุริชาติ สายทอง  4 มิถุนายน 2560    300
 15  นายลิขิต โกมล  4 มิถุนายน 2560    200
 16  นายจิรเมศร์ โชติชุติชัยศักดิ์  4 มิถุนายน 2560    300
 17  คุณศิริเพ็ญ วิจารณกุล  4 มิถุนายน 2560    1,000
 18  คุณประทีปแสง อิทธิวัฒนะ  4 มิถุนายน 2560    500
 19  ณัฐฐิกา ใจดี  2 มิถุนายน 2560  นครปฐม  100
 20  คุณ LIYI  12 พฤษภาคม 2560    20
 21  WANLING ZHANG  12 พฤษภาคม 2560    100
 22  นางเสงี่ยม รัตนภูมิ  12 พฤษภาคม 2560    200
 23  นายธีรยุทธ จันทรสถาพร  12 พฤษภาคม 2560    200
 24  นางวราภรณ์ ลิ้มประเสริฐ  12 พฤษภาคม 2560    100
 25  นางณัฐวรา น.ส.สริยา เทียนสุวรรณ  12 พฤษภาคม 2560    300
 26  น.ส.อุษณีย์ ทองใบ  12 พฤษภาคม 2560    700
 27  คุณฐิตารีย์ ภัคคะธนิตพงศ์  12 พฤษภาคม 2560    2,000
 28  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม  8 พฤษภาคม 2560    170
 29  คุณวิวัฒน์ โล่ห์คุณสมบัติ  8 พฤษภาคม 2560    100
 30  คุณบุญธรรม มลเดช  8 พฤษภาคม 2560    20
         
ทั้งหมด 247 รายการ 1 / 9