รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาวังน้อย
เลขที่ ๕๑๐ - ๒- ๐๖๖๙๙ - ๙
บัญชีประเภทออมทรัพย์
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ phrarajsitthimuni@hotmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 1  นางสาวปัทฐวรรณ อ่วมศรี  27 เมษายน 2560    100
 2  นางวัฒนา สุขกฤต  27 เมษายน 2560    350
 3  นายนพดล ชูชาติไทย  27 เมษายน 2560    500
 4  น.อ.หญิง กานดา พูลเพิ่ม  27 เมษายน 2560    600
 5  นางกาญนา ลีละเศรษฐพร  27 เมษายน 2560    400
 6  นางอรุณี มารุ่งเรือง  27 เมษายน 2560    1,000
 7  น.อ.สาคร นาคบุตรศรี  27 เมษายน 2560    1,000
 8  นางสาวศจี เฮงตระกูลสิน  27 เมษายน 2560    500
 9  คุณอังสนา พรรณนิยม  27 เมษายน 2560    1,000
 10  บริษัท พงษ์รุ่งโรจน์เทคโนโลยี่ จำกัด  27 เมษายน 2560    500
 11  นางพรพิมล จอโภชาอุดม  27 เมษายน 2560    1,000
 12  นางปุญลักษณ์ ดุลยสุวรรณ์  27 เมษายน 2560    1,000
 13  นางสาวประทีปแสง อิทธิวัฒนะ  27 เมษายน 2560    1,000
 14  นางอรทัย ท้าวสัน  27 เมษายน 2560    1,000
 15  นางสาวสุภาวดี จิตตวิตติ  27 เมษายน 2560    500
 16  คุณ อรทัย ท้าวสัน  27 เมษายน 2560    1,000
 17  คุณ วัฒนา สุขทฤต  27 เมษายน 2560    350
 18  คุณ สุภาส จิตตวิต์  27 เมษายน 2560    500
 19  ไม่ประสงค์ออกนาม  24 เมษายน 2560    200
 20  นางสุจิต เเก้วประเสริฐ  24 เมษายน 2560    200
 21  นายภาณุพงศ์ เหมวิมล  24 เมษายน 2560    200
 22  นางสุวรรณา เหมวิมล  24 เมษายน 2560    500
 23  นางบุญสม หุตะโกวิท  24 เมษายน 2560    300
 24  อรทัย ท้าวสัน  24 เมษายน 2560    1,000
 25  นางสมควร นิยมพงษ์  24 เมษายน 2560    50
 26  นิตยา ทาวอเเวง  24 เมษายน 2560    50
 27  นางดุษณีย์ ปลิ่งกลาง  24 เมษายน 2560    100
 28  จุฑามาศ มูลออม  24 เมษายน 2560    100
 29  มงคล มหาสิริณัฐ ลัดดา ตังคศิวะกุล เเละครอบครัว  24 เมษายน 2560    100
 30  นางนิภา ยิ้มอยู่  24 เมษายน 2560    300
         
ทั้งหมด 195 รายการ 1 / 7