รุ่น   วันที่ 23/6/2560  ถึง 25/6/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๘ /๒๕๖๐   มีผู้สมัคร 6 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร
       1   นางธัญญรัตน์          นนทบุรี    19 เมษายน 2560
       2   สุพาพร          กรุงเทพมหานคร    4 เมษายน 2560
       3   นางสาวกนกอร          กรุงเทพมหานคร    30 มีนาคม 2560
       4   นางสาวธัญชยพร          กรุงเทพมหานคร    22 มีนาคม 2560
       5   นายณัฐพัช          กรุงเทพมหานคร    22 มีนาคม 2560
       6   นางสาวธัญลักษณ์          กรุงเทพมหานคร    23 พฤศจิกายน 2559