ขอเชิญปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๙
ขอเชิญสาธุชนผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ จองปฏิบัติธรรมล่วงหน้าได้ที่ www.vipassanathai.org (เปิดอ่าน88) 16/8/2559
 
ขอเชิญปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙
ขอเชิญสาธุชนผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ จองปฏิบัติธรรมล่วงหน้าได้ที่ www.vipassanathai.org (เปิดอ่าน274) 24/7/2559
 
ขอเชิญปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๙
ขอเชิญสาธุชนผู้สนใจในการปฏิบัติ ธรรมเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จองปฏิบัติธรรมล่วงหน้าได้ที่ www.vipassanathai.org (เปิดอ่าน213) 12/7/2559
 
ขอเชิญร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ชดเชยวิสาขะบูชา ถวายเป็นพุทธบูชาด้วยสัมมาปฏิบัติ
ขอเชิญร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวิสาขะบูชา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถวายเป็นพุทธบูชา มหากุศลกว่ากุศลทั้งปวง ระหว่างวันที่ ๒๗ -๒๙ พ.ค. ๒๕๕๙ (เปิดอ่าน570) 28/3/2559
 
ขอเชิญปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙
ขอเชิญสาธุชนผู้สนใจในการปฏิบัติ ธรรมเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๙ เมย.- ๑พค. ๒๕๕๙ จองปฏิบัติธรรมล่วงหน้าได้ที่ www.vipassanathai.org (เปิดอ่าน491) 28/3/2559
 
วันที่ปฏิบัติธรรม หลักสูตร รับ สมัครล่าสุด
(27/8/2559)
24/8/2559 ถึง 28/8/2559
(5 วัน 4 คืน)
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๙
150 21 (เหลืออีก 129)
9/9/2559 ถึง 11/9/2559
(3 วัน 2 คืน)
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๙
150 83 (เหลืออีก 67)
21/9/2559 ถึง 25/9/2559
(5 วัน 4 คืน)
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๙
150 10 (เหลืออีก 140)
ข้อมูล
 หน่วยงาน  โครงการ  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด
บริษัท เมืองโบราณ จำกัด
เข้าพรรษาปฏิบัติธรรมกรรมฐานรักษาศีล
24/9/2559
30/9/2559
บริษัท เมืองโบราณ จำกัด
เข้าพรรษาปัฏิบัติธรรมกรรมฐานรักษาศีล
17/8/2559
21/8/2559
บริษัท เมืองโบราณ จำกัด
เข้าพรรษาปฏิบัติธรรมกรรมฐานรักษาศีล
23/7/2559
27/7/2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
25/6/2559
27/6/2559
วิทยาลัยการตำรวจ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน(ผกก.๑๐๗)
26/4/2559
29/4/2559
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน)
พัฒนาจิตพื้นฐาน
16/3/2559
18/3/2559
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
โครงการพัฒนาคน พัฒนางานสู่ความยั่งยืนขององค์กร
8/2/2559
10/2/2559
รร.วิถีพุทธชั้นนำ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำนวน 5 รร.
ปฏิบัติธรรมสำหรับครูโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
26/11/2558
28/11/2558
หาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปฏิบัติธรรมสำหรับบุคคลากรใหม่
27/11/2558
29/11/2558
วิทยาลัยการตำรวจ
การบริหารงานตำรวจชั้นสูง(บตส.๔๑)
2/2/2559
5/2/2559
 • อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ
 • พระราชสิทธิมุนี วิ.

  (พระมหาบุญชิต ญาณสํวโร ป.ธ.๙,  พธ.บ., อ.ม., พธ.ด.)
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารมหลวงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
  เจ้าคณะเขตพญาไท, พระอุปัชฌาย์วิสามัญ
  พระวิปัสสนาจารย์ ประจำวัดมหาธาตุฯและบัณฑิตวิทยาลัย มจร.


   

  ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  พระอาจารย์ใหญ่สถาบันวิปัสสนาธุระ

   


   

   โครงสร้างการบริการงานสถาบันวิปัสสนาธุระ 

   

  หลักสูตรการปฏิบัติธรรรม

  กำหนดการปฏิบัติธรรรม ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

                                                                           

   วิปัสสนากรรมฐาน เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงไว้ซึ่งพระสัทธรรม
  และมีคุณค่าต่อชีวิตทุกคน 

            การปฏิบัติวิปัสสนาธุระเป็นหน้าที่หลักอย่างหนึ่งของพุทธศาสนิกชนควบคู่กับคันถธุระการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถา คันถธุระ การปฏิบัติพระกรรมฐานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถือกำเนิดมาพร้อมกับการศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎก ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช รัชกาลที่ ๕ ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้เพื่อให้พระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายได้ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง การศึกษาพระไตรปิฎกนั้น เป็นหน้าที่โดยตรงของพระสงฆ์อยู่แล้ว ส่วนการศึกษาวิชาชั้นสูงนั้นน่าจะหมายถึงการศึกษาวิชาการ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติและเผยแผ่พระศาสนาควบคู่กันไป กล่าวเฉพาะด้านพระศาสนา วิถีชีวิตของพระภิกษุสงฆ์ นอกจากจะมีความเป็นผู้นำด้านความรู้ในพระไตรปิฎกแล้ว ยังจะต้องพัฒนาตนให้เป็นพระสงฆ์ในอุดมคติ ด้วยการพัฒนาตนนั้นจะต้องอาศัยหลักการปฎิบัติพระกรรมฐานเพื่อฝึกฝนอบรม โสฬสญาณ ญาณ ๑๖ อันเป็นวิชาชั้นสูงให้เกิดขึ้นในขันธสันดาน

            จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติพระกรรมฐานนั้นก็เพื่อชำระจิตของผู้ปฏิบัติให้บริสุทธิ์สะอาดหมดจดจนกระทั่งถึงบรรลุมรรคผลนิพพาน อันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนา ก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระองค์ทรงมอบพระพุทธศาสนาให้เป็นสมบัติของพุทธบริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา การที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งได้บรรลุธรรมระดับใดก็ตามด้วยการเจริญพระกัมมัฏฐานก็ย่อมจะทำให้พุทธบริษัทเหล่าอื่นเกิดความมั่นใจในการเจริญพระกัมมัฏฐานโดยเห็นว่า การเจริญพระกัมมัฏฐานเป็นการปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนาจิตของมนุษย์ให้บรรลุถึงพระนิพพานได้ ผู้ที่เคยเจริญพระกรรมฐานอย่างไร้จุดหมายหรือมีความท้อแท้หมดกำลังใจในการปฏิบัติ ก็จะมีกำลังใจในการปฏิบัติมากขึ้น ในขณะเดียวกันผู้ที่ยังไม่สามารถบรรลุธรรมระดับใดระดับหนึ่งก็สามารถพัฒนาจิตของตนขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งสามารถบรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพานได้ สังคมโลกก็จะได้รับประโยชน์คือสันติภาพพร้อม ๆ กับผู้ปฏิบัติธรรม ปัญหาต่าง ๆ ที่โลกกำลังประสบอยู่ เช่น การเบียดเบียนกัน การเข่นฆ่ากัน การแย่งชิงผลประโยชน์กัน ก็จะลดน้อยลงไปตามลำดับ เพราะอาศัยบุคคลผู้มีคุณภาพดี มีจำนวนมากขึ้นในสังคม


            การปฏิบัติพระกรรมฐานในพระพุทธศาสนา มีหลายวิธีด้วยกัน แต่พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท มีความเชื่อและยอมรับแนวการปฏิบัติพระกรรมฐานตามที่มีปรากฏหลักฐานอยู่ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาว่า เป็นวิธีการที่ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและสามารถทำให้พุทธศาสนิกชน ได้พัฒนาตนจากระดับปุถุชนธรรมดาเป็นพระอริยบุคคลซึ่งเป็นบุคคลในอุดมคติของพระพุทธศาสนา

    

  ารสนับสนุนและอุปถัมภ์การปฏิบัติธรรม
  ท่านที่มีความประสงค์จะสนับสนุนกิจกรรมการปฏิบัติธรรมของสถาบันวิปัสสนาธุระ

  เพื่อต่อยอดการปฏิบัติธรรมสู่คนอื่นไม่มีที่สิ้นสุด
  คลิก


   
  โอวาทธรรม
  ปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๒๒
  Mobile Uploads
  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
  Timeline Photos
  อบรมพระวิทยากร ปี ๒๕๕๙
   
  พระราชสิทธิมุนี วิ.
  (พระมหาบุญชิต ญาณสํวโร)
  ป.ธ.๙, พธ.บ., อ.ม., พธ.ด.,ปร.ด.
  ผอ.สถาบันวิปัสสนาธุระ
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
   
  พระภัททันตะอาสภมหาเถระ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ 2
  พระภัททันตะอาสภมหาเถระ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ 1
  โอวาทก่อนกลับบ้าน อ.ประจาก
  Spot วันวิสาขบูชา 2558
  เที่ยงวันทันเหตุการณ์ | บรรยากาศงานวันมาฆบูชา | 04-03-58
   
   
  สกู๊ปพิเศษ พระอาจารย์ ดร.ภัททันตะ
  โดย : พระอาจารย์ ดร.ภัททันตะ อาสภมหาเถระ
  สกู๊ปพิเศษ พระอาจารย์ ดร.ภัททันตะ อาสภมหาเถระ อัคคมหากัมมัฏฐานาจาริยะ ออกอากาศทางช่องสปริงนิวส์
   
   
  ฟังเสียงธรรม โหลด
  มงคลที่34 การทำให้แจ้งพระนิพพาน
  มงคลที่33 การเห็นอริยสัจ
  มงคลที่32 การประพฤติพรหมจรรย์
  มงคลที่31 การบำเพ็ญตบะ
  มงคลที่30สนทนาธรรมตามกาล
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  หนังสือนิมนต์พระวิปัสสนาจารย์
  ประกาศสถาบันวิปัสสนาธรุะ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติธรรมนิสิตระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
  คู่มือการจัดค่ายคุณธรรม กรมการศาสนา
  คู่มือวิทยากรค่ายคุณธรรม กรมการศาสนา
  ฐานข้อมูล ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง มจร.
  ใบบันทึกการส่ง-สอบอารมณ์(นิสิต)
  บัญชีลงเวลาปฏิบัติ๑(นิสิต)
  บฑ ๒๑(นิสิต)
  แบบฟอร์มนิมนต์พระวิปัสสนาจารย์
  ระเบียนนิสิตปฏิบัติธรรม
   
   
  ขณะนี้ 6 คน
  วันนี้ 173 คน
  เมื่อวานนี้ 222 คน
  เดือนนี้ 6,980 คน
  เดือนที่ผ่านมา 16,951 คน
  ทั้งหมด 163,001 คน
  เริ่มนับวันที่ 10 มิถุนายน 2557