ขอเชิญปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ ๒/๖๐
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญสาธุชนผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ จองปฏิบัติธรรมล่วงหน้าได้ที่ www.vipassanathai.org (เปิดอ่าน168) 12/10/2559
 
ขอเชิญปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ ๑/๖๐
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญสาธุชนผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่๑/๖๐ ระหว่างวันที่ ๗-๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ จองปฏิบัติธรรมล่วงหน้าได้ที่ www.vipassanathai.org (เปิดอ่าน241) 26/9/2559
 
ขอเชิญปฏิบัติธรรม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๙
ขอเชิญสาธุชนผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ จองปฏิบัติธรรมล่วงหน้าได้ที่ www.vipassanathai.org (เปิดอ่าน198) 12/9/2559
 
ขอเชิญปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๙
ขอเชิญสาธุชนผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ จองปฏิบัติธรรมล่วงหน้าได้ที่ www.vipassanathai.org (เปิดอ่าน171) 31/8/2559
 
ขอเชิญปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๙
ขอเชิญสาธุชนผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ จองปฏิบัติธรรมล่วงหน้าได้ที่ www.vipassanathai.org (เปิดอ่าน169) 16/8/2559
 
วันที่ปฏิบัติธรรม หลักสูตร รับ สมัครล่าสุด
(27/10/2559)
26/10/2559 ถึง 30/10/2559
(5 วัน 4 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๐
ในระหว่างนี้ ขอแจ้งเปลี่ยนจุดรถรับผู้ปฏิบัติธรรม เป็นวัดศรีสุดาราม บางขุนนนท์
120 30 (เหลืออีก 90)
9/11/2559 ถึง 13/11/2559
(5 วัน 4 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๐
จำนวน ๕ วัน
120 9 (เหลืออีก 111)
25/11/2559 ถึง 27/11/2559
(3 วัน 2 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๐
จำนวน 3 วัน
120 11 (เหลืออีก 109)
1/12/2559 ถึง 7/12/2559
(7 วัน 6 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๐ (ปฏิบัติธรรมวันพ่อแห่งชาติ)
วันพ่อแห่งชาติ จำนวน ๓ วัน
120 2 (เหลืออีก 118)
30/12/2559 ถึง 1/1/2560
(3 วัน 2 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๐ (ปฏิบัติธรรมวันขึ้นปีใหม่)
สวดมนต์ข้ามปี สั่งสมความดีข้ามภพ
120 4 (เหลืออีก 116)
ข้อมูล
 หน่วยงาน  โครงการ  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด
วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (หลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 108)
13/12/2559
16/12/2559
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ปฏิบัติธรรมเจริญปัญญา
20/1/2560
22/1/2560
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
โครงการปฏิบัติธรรมพนักงาน ธ.ก.ส. เฉลิมพระเกียรติ
14/10/2559
16/10/2559
บริษัท เมืองโบราณ จำกัด
เข้าพรรษาปฏิบัติธรรมกรรมฐานรักษาศีล
24/9/2559
30/9/2559
บริษัท เมืองโบราณ จำกัด
เข้าพรรษาปัฏิบัติธรรมกรรมฐานรักษาศีล
17/8/2559
21/8/2559
บริษัท เมืองโบราณ จำกัด
เข้าพรรษาปฏิบัติธรรมกรรมฐานรักษาศีล
23/7/2559
27/7/2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
25/6/2559
27/6/2559
วิทยาลัยการตำรวจ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน(ผกก.๑๐๗)
26/4/2559
29/4/2559
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน)
พัฒนาจิตพื้นฐาน
16/3/2559
18/3/2559
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
โครงการพัฒนาคน พัฒนางานสู่ความยั่งยืนขององค์กร
8/2/2559
10/2/2559

พระราชสิทธิมุนี วิ.

(พระมหาบุญชิต ญาณสํวโร ป.ธ.๙,  พธ.บ., อ.ม., พธ.ด.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารมหลวงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
เจ้าคณะเขตพญาไท, พระอุปัชฌาย์วิสามัญ
พระวิปัสสนาจารย์ ประจำวัดมหาธาตุฯและบัณฑิตวิทยาลัย มจร.


 

ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระอาจารย์ใหญ่สถาบันวิปัสสนาธุระ

 


 

 โครงสร้างการบริการงานสถาบันวิปัสสนาธุระ 

                                                                         

 วิปัสสนากรรมฐาน เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงไว้ซึ่งพระสัทธรรม
และมีคุณค่าต่อชีวิตทุกคน 

          การปฏิบัติวิปัสสนาธุระเป็นหน้าที่หลักอย่างหนึ่งของพุทธศาสนิกชนควบคู่กับคันถธุระการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถา คันถธุระ การปฏิบัติพระกรรมฐานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถือกำเนิดมาพร้อมกับการศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎก ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช รัชกาลที่ ๕ ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้เพื่อให้พระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายได้ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง การศึกษาพระไตรปิฎกนั้น เป็นหน้าที่โดยตรงของพระสงฆ์อยู่แล้ว ส่วนการศึกษาวิชาชั้นสูงนั้นน่าจะหมายถึงการศึกษาวิชาการ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติและเผยแผ่พระศาสนาควบคู่กันไป กล่าวเฉพาะด้านพระศาสนา วิถีชีวิตของพระภิกษุสงฆ์ นอกจากจะมีความเป็นผู้นำด้านความรู้ในพระไตรปิฎกแล้ว ยังจะต้องพัฒนาตนให้เป็นพระสงฆ์ในอุดมคติ ด้วยการพัฒนาตนนั้นจะต้องอาศัยหลักการปฎิบัติพระกรรมฐานเพื่อฝึกฝนอบรม โสฬสญาณ ญาณ ๑๖ อันเป็นวิชาชั้นสูงให้เกิดขึ้นในขันธสันดาน

          จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติพระกรรมฐานนั้นก็เพื่อชำระจิตของผู้ปฏิบัติให้บริสุทธิ์สะอาดหมดจดจนกระทั่งถึงบรรลุมรรคผลนิพพาน อันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนา ก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระองค์ทรงมอบพระพุทธศาสนาให้เป็นสมบัติของพุทธบริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา การที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งได้บรรลุธรรมระดับใดก็ตามด้วยการเจริญพระกัมมัฏฐานก็ย่อมจะทำให้พุทธบริษัทเหล่าอื่นเกิดความมั่นใจในการเจริญพระกัมมัฏฐานโดยเห็นว่า การเจริญพระกัมมัฏฐานเป็นการปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนาจิตของมนุษย์ให้บรรลุถึงพระนิพพานได้ ผู้ที่เคยเจริญพระกรรมฐานอย่างไร้จุดหมายหรือมีความท้อแท้หมดกำลังใจในการปฏิบัติ ก็จะมีกำลังใจในการปฏิบัติมากขึ้น ในขณะเดียวกันผู้ที่ยังไม่สามารถบรรลุธรรมระดับใดระดับหนึ่งก็สามารถพัฒนาจิตของตนขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งสามารถบรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพานได้ สังคมโลกก็จะได้รับประโยชน์คือสันติภาพพร้อม ๆ กับผู้ปฏิบัติธรรม ปัญหาต่าง ๆ ที่โลกกำลังประสบอยู่ เช่น การเบียดเบียนกัน การเข่นฆ่ากัน การแย่งชิงผลประโยชน์กัน ก็จะลดน้อยลงไปตามลำดับ เพราะอาศัยบุคคลผู้มีคุณภาพดี มีจำนวนมากขึ้นในสังคม


          การปฏิบัติพระกรรมฐานในพระพุทธศาสนา มีหลายวิธีด้วยกัน แต่พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท มีความเชื่อและยอมรับแนวการปฏิบัติพระกรรมฐานตามที่มีปรากฏหลักฐานอยู่ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาว่า เป็นวิธีการที่ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและสามารถทำให้พุทธศาสนิกชน ได้พัฒนาตนจากระดับปุถุชนธรรมดาเป็นพระอริยบุคคลซึ่งเป็นบุคคลในอุดมคติของพระพุทธศาสนา

  

ารสนับสนุนและอุปถัมภ์การปฏิบัติธรรม
ท่านที่มีความประสงค์จะสนับสนุนกิจกรรมการปฏิบัติธรรม
ของสถาบันวิปัสสนาธุระ

เพื่อต่อยอดการปฏิบัติธรรมสู่คนอื่นไม่มีที่สิ้นสุด
คลิก


 
เมตตาครูบาอาจารย์
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต
Mobile Uploads
Timeline Photos
อุทิศถวาย
ปฏิบัติธรรม ธ.ก.ส.
 
พระราชสิทธิมุนี วิ.
(พระมหาบุญชิต ญาณสํวโร)
ป.ธ.๙, พธ.บ., อ.ม., พธ.ด.,ปร.ด.
ผอ.สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 
พระภัททันตะอาสภมหาเถระ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ 2
พระภัททันตะอาสภมหาเถระ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ 1
โอวาทก่อนกลับบ้าน อ.ประจาก
Spot วันวิสาขบูชา 2558
เที่ยงวันทันเหตุการณ์ | บรรยากาศงานวันมาฆบูชา | 04-03-58
 
 
สกู๊ปพิเศษ พระอาจารย์ ดร.ภัททันตะ
โดย : พระอาจารย์ ดร.ภัททันตะ อาสภมหาเถระ
สกู๊ปพิเศษ พระอาจารย์ ดร.ภัททันตะ อาสภมหาเถระ อัคคมหากัมมัฏฐานาจาริยะ ออกอากาศทางช่องสปริงนิวส์
 
 
ฟังเสียงธรรม โหลด
007 ปุพเพปณิธาน
006 กรรมบังไว้
005 มอบตนให้แก่ธรรม
004 ปลดแอก
003 ผ้าขี้ริ้วกับช่อดอกไม้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือนิมนต์พระวิปัสสนาจารย์
ประกาศสถาบันวิปัสสนาธรุะ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติธรรมนิสิตระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
คู่มือการจัดค่ายคุณธรรม กรมการศาสนา
คู่มือวิทยากรค่ายคุณธรรม กรมการศาสนา
ฐานข้อมูล ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง มจร.
ใบบันทึกการส่ง-สอบอารมณ์(นิสิต)
บัญชีลงเวลาปฏิบัติ๑(นิสิต)
บฑ ๒๑(นิสิต)
แบบฟอร์มนิมนต์พระวิปัสสนาจารย์
ระเบียนนิสิตปฏิบัติธรรม
 
 
ขณะนี้ 5 คน
วันนี้ 57 คน
เมื่อวานนี้ 253 คน
เดือนนี้ 7,331 คน
เดือนที่ผ่านมา 17,137 คน
ทั้งหมด 180,048 คน
เริ่มนับวันที่ 10 มิถุนายน 2557