ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนกันยายน 2562 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
ชาญกสิณ
นนทบุรี
28 กันยายน 2562
2
นภัสบงกช
นนทบุรี
28 กันยายน 2562
3
ทิพวรรณ
กรุงเทพมหานคร
28 กันยายน 2562
4
ปริยากร
ปทุมธานี
28 กันยายน 2562
5
นิภา
ปทุมธานี
28 กันยายน 2562
6
เยาวลักษณ์
ปทุมธานี
28 กันยายน 2562
7
อัญชลีพร
นครราชสีมา
27 กันยายน 2562
8
กมลธร
ปทุมธานี
26 กันยายน 2562
9
กมลวรรณ
สระบุรี
26 กันยายน 2562
10
วาสนา
สุรินทร์
26 กันยายน 2562
11
วาสนา
สุรินทร์
26 กันยายน 2562
12
วาสนา
สุรินทร์
25 กันยายน 2562
13
วาสนา
สุรินทร์
25 กันยายน 2562
14
ศิวาพร
กรุงเทพมหานคร
25 กันยายน 2562
15
นารถฤดี
กรุงเทพมหานคร
25 กันยายน 2562
16
อรวรรณ
กรุงเทพมหานคร
24 กันยายน 2562
17
สุดา
นนทบุรี
23 กันยายน 2562
18
สุนันทา
นนทบุรี
23 กันยายน 2562
19
สมาพร
นนทบุรี
22 กันยายน 2562
20
ทรรศน์พร
กรุงเทพมหานคร
22 กันยายน 2562
 
ทั้งหมด 95 รายการ 1 / 5