ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนพฤษภาคม 2562 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
ดวงตา
นนทบุรี
31 พฤษภาคม 2562
2
ทรงขวัญ
กรุงเทพมหานคร
31 พฤษภาคม 2562
3
รสวรรณ
กรุงเทพมหานคร
31 พฤษภาคม 2562
4
ณภัทร์ปุลพร
กรุงเทพมหานคร
31 พฤษภาคม 2562
5
อรอุมา
กรุงเทพมหานคร
31 พฤษภาคม 2562
6
เพ็ชรา
กรุงเทพมหานคร
31 พฤษภาคม 2562
7
กฤษฎางค์
กรุงเทพมหานคร
31 พฤษภาคม 2562
8
กิติวรรณ
กรุงเทพมหานคร
31 พฤษภาคม 2562
9
ขนิษฐา
กรุงเทพมหานคร
31 พฤษภาคม 2562
10
ภัทรวริน
กรุงเทพมหานคร
31 พฤษภาคม 2562
11
ปราณี
กรุงเทพมหานคร
31 พฤษภาคม 2562
12
วนัชวรรณ
กรุงเทพมหานคร
31 พฤษภาคม 2562
13
กนกอร
กรุงเทพมหานคร
31 พฤษภาคม 2562
14
รุจิรรัตน์
กรุงเทพมหานคร
31 พฤษภาคม 2562
15
กนกพัชร
นนทบุรี
30 พฤษภาคม 2562
16
ธนันพัชญ์
กรุงเทพมหานคร
30 พฤษภาคม 2562
17
สุรินทร์
สมุทรปราการ
30 พฤษภาคม 2562
18
วัฒนา
กรุงเทพมหานคร
28 พฤษภาคม 2562
19
มาละดี
กรุงเทพมหานคร
26 พฤษภาคม 2562
20
ประยูรศรี
กรุงเทพมหานคร
26 พฤษภาคม 2562
 
ทั้งหมด 99 รายการ 1 / 5