ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนเมษายน 2562 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
อรุณศรี
ปทุมธานี
30 เมษายน 2562
2
ปัทฐวรรณ
กรุงเทพมหานคร
30 เมษายน 2562
3
สมจินตนา
เพชรบุรี
30 เมษายน 2562
4
วิชชุดา
พระนครศรีอยุธยา
29 เมษายน 2562
5
สุรัชดา
พระนครศรีอยุธยา
29 เมษายน 2562
6
ณัฐทวี
กรุงเทพมหานคร
29 เมษายน 2562
7
ลักขณา
สมุทรปราการ
29 เมษายน 2562
8
เสาวลักษณ์
สมุทรปราการ
29 เมษายน 2562
9
เกษมสี
กรุงเทพมหานคร
28 เมษายน 2562
10
ศศิกุลวี
กรุงเทพมหานคร
27 เมษายน 2562
11
วันเพ็ญ
กรุงเทพมหานคร
26 เมษายน 2562
12
ดวงตา
นนทบุรี
26 เมษายน 2562
13
สุทิน
กรุงเทพมหานคร
25 เมษายน 2562
14
พรรณพิไล
นนทบุรี
25 เมษายน 2562
15
นงนุช
ปทุมธานี
23 เมษายน 2562
16
ประวีร์
กรุงเทพมหานคร
23 เมษายน 2562
17
ปจภณ
นนทบุรี
23 เมษายน 2562
18
สุปรียา
ปทุมธานี
23 เมษายน 2562
19
รัตนา
กรุงเทพมหานคร
22 เมษายน 2562
20
อัฏนา
กรุงเทพมหานคร
22 เมษายน 2562
 
ทั้งหมด 130 รายการ 1 / 7