ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนธันวาคม 2562 ประเภทผู้สมัคร นิสิตฆราวาส