ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนธันวาคม 2562 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
ปุณปวีร์
นครปฐม
31 ธันวาคม 2562
2
อารีย์
นครปฐม
31 ธันวาคม 2562
3
ภัทรินญา
ปทุมธานี
31 ธันวาคม 2562
4
สุภชาดา
พระนครศรีอยุธยา
30 ธันวาคม 2562
5
สุวณี
ปทุมธานี
29 ธันวาคม 2562
6
ผดุงศักดิ์
กรุงเทพมหานคร
29 ธันวาคม 2562
7
จตุรงค์
กรุงเทพมหานคร
28 ธันวาคม 2562
8
เจริญจิต
กรุงเทพมหานคร
28 ธันวาคม 2562
9
ไพรัช
กรุงเทพมหานคร
28 ธันวาคม 2562
10
จินดามาศ
กรุงเทพมหานคร
27 ธันวาคม 2562
11
บรรเจอดพร
กรุงเทพมหานคร
27 ธันวาคม 2562
12
ไพรัช
กรุงเทพมหานคร
27 ธันวาคม 2562
13
ทิพย์วรรณ์
กรุงเทพมหานคร
27 ธันวาคม 2562
14
เสรี
กรุงเทพมหานคร
27 ธันวาคม 2562
15
รัชยา
กรุงเทพมหานคร
26 ธันวาคม 2562
16
ณัฏฐชรินทร์
กรุงเทพมหานคร
26 ธันวาคม 2562
17
ก้านทิพย์
กรุงเทพมหานคร
26 ธันวาคม 2562
18
สุวัฒน์
กรุงเทพมหานคร
26 ธันวาคม 2562
19
สุชญา
กรุงเทพมหานคร
25 ธันวาคม 2562
20
กัณหา
กรุงเทพมหานคร
25 ธันวาคม 2562
 
ทั้งหมด 251 รายการ 1 / 13