ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนธันวาคม 2562 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
ปุณปวีร์
นครปฐม
31 ธันวาคม 2562
2
อารีย์
นครปฐม
31 ธันวาคม 2562
3
ภัทรินญา
ปทุมธานี
31 ธันวาคม 2562
4
สุภชาดา
พระนครศรีอยุธยา
30 ธันวาคม 2562
5
กรวรรณ
กรุงเทพมหานคร
30 ธันวาคม 2562
6
สุวณี
ปทุมธานี
29 ธันวาคม 2562
7
ผดุงศักดิ์
กรุงเทพมหานคร
29 ธันวาคม 2562
8
วันเพ็ญ
กรุงเทพมหานคร
29 ธันวาคม 2562
9
จิตราพัชร
นนทบุรี
29 ธันวาคม 2562
10
จตุรงค์
กรุงเทพมหานคร
28 ธันวาคม 2562
11
โยธกา
ปทุมธานี
28 ธันวาคม 2562
12
เจริญจิต
กรุงเทพมหานคร
28 ธันวาคม 2562
13
ไพรัช
กรุงเทพมหานคร
28 ธันวาคม 2562
14
จินดามาศ
กรุงเทพมหานคร
27 ธันวาคม 2562
15
บรรเจอดพร
กรุงเทพมหานคร
27 ธันวาคม 2562
16
ไพรัช
กรุงเทพมหานคร
27 ธันวาคม 2562
17
ทิพย์วรรณ์
กรุงเทพมหานคร
27 ธันวาคม 2562
18
สุคนธ์
กรุงเทพมหานคร
27 ธันวาคม 2562
19
มนัสภร
ชลบุรี
27 ธันวาคม 2562
20
เสรี
กรุงเทพมหานคร
27 ธันวาคม 2562
 
ทั้งหมด 309 รายการ 1 / 16