ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนพฤศจิกายน 2562 ประเภทผู้สมัคร นิสิตฆราวาส