ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนตุลาคม 2561 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
21
ชายะ
พระนครศรีอยุธยา
29 ตุลาคม 2561
22
ชายะ
พระนครศรีอยุธยา
29 ตุลาคม 2561
23
ชายะ
พระนครศรีอยุธยา
29 ตุลาคม 2561
24
ชายะ
พระนครศรีอยุธยา
29 ตุลาคม 2561
25
สมจิตร
นนทบุรี
29 ตุลาคม 2561
26
สุธาทิพย์
ขอนแก่น
29 ตุลาคม 2561
27
ทัศนีย์
กรุงเทพมหานคร
29 ตุลาคม 2561
28
รจนา
ชลบุรี
29 ตุลาคม 2561
29
อริศรา
นนทบุรี
29 ตุลาคม 2561
30
รังสิมา
ปทุมธานี
28 ตุลาคม 2561
31
กนกพร
กรุงเทพมหานคร
27 ตุลาคม 2561
32
สุวณี
ปทุมธานี
27 ตุลาคม 2561
33
ผดุงศักดิ์
กรุงเทพมหานคร
27 ตุลาคม 2561
34
พิทยาภรณ์
กรุงเทพมหานคร
27 ตุลาคม 2561
35
รชฤษร
ปทุมธานี
27 ตุลาคม 2561
36
นรวัตน์
กรุงเทพมหานคร
27 ตุลาคม 2561
37
เปรมฤดี
กรุงเทพมหานคร
27 ตุลาคม 2561
38
วชิรา
กรุงเทพมหานคร
27 ตุลาคม 2561
39
วันชาติ
กรุงเทพมหานคร
27 ตุลาคม 2561
40
ทองหยอด
กรุงเทพมหานคร
27 ตุลาคม 2561
 
ทั้งหมด 229 รายการ 2 / 12