ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนกันยายน 2561 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
จันทร์เพ็ญ
กรุงเทพมหานคร
30 กันยายน 2561
2
ศมาพร
กรุงเทพมหานคร
30 กันยายน 2561
3
วีนัสรา
กรุงเทพมหานคร
29 กันยายน 2561
4
วีนัสรา
กรุงเทพมหานคร
29 กันยายน 2561
5
กุลธิดา
สระบุรี
28 กันยายน 2561
6
มรรษมัย
สระบุรี
28 กันยายน 2561
7
รชต
กรุงเทพมหานคร
28 กันยายน 2561
8
กัลยา
กรุงเทพมหานคร
28 กันยายน 2561
9
มานะชัย
สมุทรสาคร
27 กันยายน 2561
10
สุรางคณา
สมุทรสาคร
27 กันยายน 2561
11
กรกนก
กรุงเทพมหานคร
27 กันยายน 2561
12
ฐิตาภา
กรุงเทพมหานคร
27 กันยายน 2561
13
เปรมฤดี
กรุงเทพมหานคร
25 กันยายน 2561
14
อารีย์
พระนครศรีอยุธยา
25 กันยายน 2561
15
ประภาพร
สิงห์บุรี
25 กันยายน 2561
16
ทัศนีย์
กรุงเทพมหานคร
25 กันยายน 2561
17
ณัฐกานท์
กรุงเทพมหานคร
25 กันยายน 2561
18
ชาญกสิณ
กรุงเทพมหานคร
25 กันยายน 2561
19
นภัสบงกช
กรุงเทพมหานคร
25 กันยายน 2561
20
ลดาวัลย์
กรุงเทพมหานคร
25 กันยายน 2561
 
ทั้งหมด 140 รายการ 1 / 7