ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนมกราคม 2561 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
สมทรง
พระนครศรีอยุธยา
31 มกราคม 2561
2
ธานินทร์
พระนครศรีอยุธยา
31 มกราคม 2561
3
อภาสิทธิ์
นนทบุรี
31 มกราคม 2561
4
กฤษณา
ปทุมธานี
31 มกราคม 2561
5
จรรยา
นนทบุรี
31 มกราคม 2561
6
ณัทขวัญ
กรุงเทพมหานคร
31 มกราคม 2561
7
ระจิต
กรุงเทพมหานคร
31 มกราคม 2561
8
บังอร
กรุงเทพมหานคร
31 มกราคม 2561
9
มะลิวรรณ
สุพรรณบุรี
31 มกราคม 2561
10
จุฑารัตน์
นนทบุรี
31 มกราคม 2561
11
นภัสนันท์
กรุงเทพมหานคร
31 มกราคม 2561
12
ศุภานันท์
กรุงเทพมหานคร
31 มกราคม 2561
13
ชัญญานุช
ปทุมธานี
31 มกราคม 2561
14
ฉัตเญา
นนทบุรี
31 มกราคม 2561
15
มัลลิกา
ปทุมธานี
31 มกราคม 2561
16
ธนบาล
สมุทรปราการ
31 มกราคม 2561
17
ทองหยอด
กรุงเทพมหานคร
31 มกราคม 2561
18
ฉวี
กรุงเทพมหานคร
31 มกราคม 2561
19
นิพัทธ์
กรุงเทพมหานคร
31 มกราคม 2561
20
อริสรา
กรุงเทพมหานคร
31 มกราคม 2561
 
ทั้งหมด 152 รายการ 1 / 8