ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนกันยายน 2560 ประเภทผู้สมัคร นิสิตฆราวาส