ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนสิงหาคม 2560 ประเภทผู้สมัคร นิสิตฆราวาส