ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนมิถุนายน 2560 ประเภทผู้สมัคร นิสิตฆราวาส