ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนเมษายน 2560 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
นางสาวทิฆัมพร
นนทบุรี
30 เมษายน 2560
2
นางสาวชาลิสา
นนทบุรี
30 เมษายน 2560
3
ประภาพร
สิงห์บุรี
28 เมษายน 2560
4
ประภาพร
สิงห์บุรี
28 เมษายน 2560
5
ประภาพร
สิงห์บุรี
28 เมษายน 2560
6
ขวัญใจ
กรุงเทพมหานคร
28 เมษายน 2560
7
ภัทราพร
ปทุมธานี
28 เมษายน 2560
8
น.ต.หญิงอุษณีย์ น้อยนะวะกุล
กรุงเทพมหานคร
28 เมษายน 2560
9
นางทัชชกร
นนทบุรี
28 เมษายน 2560
10
น.สพรรณี
นนทบุรี
28 เมษายน 2560
11
นารี
กรุงเทพมหานคร
27 เมษายน 2560
12
นางสาวเอื้อนจิตร
สมุทรปราการ
27 เมษายน 2560
13
ชุติเดช
กรุงเทพมหานคร
27 เมษายน 2560
14
ชญานุช
กรุงเทพมหานคร
27 เมษายน 2560
15
อัญชลี
กรุงเทพมหานคร
27 เมษายน 2560
16
ไชยา
กรุงเทพมหานคร
27 เมษายน 2560
17
สุธัญญา
กรุงเทพมหานคร
27 เมษายน 2560
18
มาลิสา
ตาก
27 เมษายน 2560
19
พิศมัย
ปทุมธานี
27 เมษายน 2560
20
ร.ท.หญิงกุลภัทร
กรุงเทพมหานคร
27 เมษายน 2560
 
ทั้งหมด 89 รายการ 1 / 5