ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนพฤศจิกายน 2560 ประเภทผู้สมัคร พระนิสิต