ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนพฤศจิกายน 2560 ประเภทผู้สมัคร พระภิกษุสามเณรทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
สมควร
กรุงเทพมหานคร
29 พฤศจิกายน 2560
2
สมเดช
ฉะเชิงเทรา
28 พฤศจิกายน 2560
3
พีรสรณ์
กรุงเทพมหานคร
15 พฤศจิกายน 2560
 
ทั้งหมด 3 รายการ 1 / 1