ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนตุลาคม 2560 ประเภทผู้สมัคร นิสิตฆราวาส