ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนมกราคม 2560 ประเภทผู้สมัคร นิสิตฆราวาส