ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนกันยายน 2559 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
21
นางจุฑารัตน์
นครปฐม
23 กันยายน 2559
22
นางสาวกรรณิการ์
สุพรรณบุรี
23 กันยายน 2559
23
พนอเนื่อง
กรุงเทพมหานคร
23 กันยายน 2559
24
พรรณพิไล
นนทบุรี
23 กันยายน 2559
25
ดญ.สุภาวดี
ปทุมธานี
23 กันยายน 2559
26
ดญ.สุภาวดี
ปทุมธานี
23 กันยายน 2559
27
กัณทิมา
ปทุมธานี
23 กันยายน 2559
28
ดช. พงศกร
ปทุมธานี
23 กันยายน 2559
29
พนม
ปทุมธานี
23 กันยายน 2559
30
จันจิรา
กรุงเทพมหานคร
22 กันยายน 2559
31
สุกัญญา
กรุงเทพมหานคร
21 กันยายน 2559
32
นางพัชมน
กรุงเทพมหานคร
20 กันยายน 2559
33
ณิชาภา
ปทุมธานี
20 กันยายน 2559
34
พรรษชล
นครสวรรค์
19 กันยายน 2559
35
บัวลอย
นครสวรรค์
19 กันยายน 2559
36
พัศสกานต์
กรุงเทพมหานคร
19 กันยายน 2559
37
นส.ณัฏฐจิตต์
กรุงเทพมหานคร
19 กันยายน 2559
38
นางสาวสุพิศ
กรุงเทพมหานคร
19 กันยายน 2559
39
ภูวนัย
กรุงเทพมหานคร
19 กันยายน 2559
40
นายนพดล
สมุทรปราการ
18 กันยายน 2559
 
ทั้งหมด 114 รายการ 2 / 6