ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนเมษายน 2559 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
21
สยาม
นครสวรรค์
28 เมษายน 2559
22
สันทราย
นครสวรรค์
28 เมษายน 2559
23
ธำรงค์
นครสวรรค์
28 เมษายน 2559
24
วิลาวัลย์
นครสวรรค์
28 เมษายน 2559
25
ประชัน
นครสวรรค์
28 เมษายน 2559
26
อนุสรณ์
นครสวรรค์
28 เมษายน 2559
27
ลำดวน
นครสวรรค์
28 เมษายน 2559
28
นภาภรณ์
นครสวรรค์
28 เมษายน 2559
29
ณัฐกานต์
นครสวรรค์
28 เมษายน 2559
30
มันทนา
นครสวรรค์
28 เมษายน 2559
31
ลัดดา
นครสวรรค์
28 เมษายน 2559
32
สมบัติ
นครสวรรค์
28 เมษายน 2559
33
อัสมา
นครสวรรค์
28 เมษายน 2559
34
ทัศนีย์
นครสวรรค์
28 เมษายน 2559
35
คะนึง
นครสวรรค์
28 เมษายน 2559
36
จารุวรรณ
นครสวรรค์
28 เมษายน 2559
37
วิเชียร
นครสวรรค์
28 เมษายน 2559
38
จิตติมา
นครสวรรค์
28 เมษายน 2559
39
ปัทมาวดี
กรุงเทพมหานคร
28 เมษายน 2559
40
ปัทมาวดี
กรุงเทพมหานคร
28 เมษายน 2559
 
ทั้งหมด 232 รายการ 2 / 12