ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนกันยายน 2559 ประเภทผู้สมัคร นิสิตฆราวาส