ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนสิงหาคม 2559 ประเภทผู้สมัคร นิสิตฆราวาส