ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนสิงหาคม 2559 ประเภทผู้สมัคร นิสิตฆราวาส