ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนมิถุนายน 2559 ประเภทผู้สมัคร นิสิตฆราวาส