ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนธันวาคม 2559 ประเภทผู้สมัคร นิสิตฆราวาส