ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนพฤศจิกายน 2559 ประเภทผู้สมัคร พระภิกษุสามเณรทั่วไป