ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนพฤศจิกายน 2559 ประเภทผู้สมัคร นิสิตฆราวาส